dnes je 21.7.2024

Input:

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o zrušení dohody o pracovní činnosti

I.

Dohoda o pracovní činnosti

1.1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne .................... dohodu o pracovní činnosti, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ................... (dále jako "Dohoda o pracovní činnosti“).

1.2. Smluvní strany se dohodly na zrušení Dohody o pracovní činnosti, a to ke dni ...............................

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.2. Tato dohoda bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana dohody obdrží po jednom vyhotovení.

2.3. Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran dohody.

2.4. Smluvní strany této dohody prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ........................ dne .....................

................................................. .................................................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

Komentář:

Způsob zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednán v dohodě o pracovní činnosti. Pokud v ní není sjednán, pak je možné ho zrušit

  1. dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  2. výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  3. okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit
Nahrávám...
Nahrávám...