dnes je 18.6.2024

Input:

Peněžní fondy územních samosprávných celků

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.12
Peněžní fondy územních samosprávných celků

Ing. Anna Matoušková

Úvod

Obec jako územní samosprávný celek v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Přičemž rozhodnutí o zřízení trvalého a dočasného peněžního fondu obce je ve výhradní pravomoci zastupitelstva obce podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku mohou být podle § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména přebytky hospodaření z minulých let, příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce a převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů.

Z výše uvedených ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zřejmé, že peněžní fond má v tomto případě představovat jakési vyčlenění určité části peněžních prostředků k použití na určitý účel, přičemž vyčlenění lze provést převodem prostředků na samostatný bankovní účet fondu, či fond evidovat jako součást základního běžného účtu obce (sociální fond).

Vzhledem k tomu, že pravidla tvorby, používání a hospodaření s prostředky fondů územních samosprávných celků nejsou upravena žádnými obecně platnými právními předpisy (na rozdíl od fondů příspěvkových organizací územních samosprávných celků), je nutné při rozhodnutí o zřízení fondu k tomuto fondu schválit též tato pravidla (zásady), např. jako součást statutu fondu, případně samostatně jako pravidla tvorby a čerpání prostředků tohoto fondu. Z praktického hlediska (z důvodu snížení převodů mezi bankovními účty) se doporučuje ve statutu či v pravidlech tvorby a čerpání prostředků fondu upravit příjmy z úroků ze zůstatku peněžních prostředků na účtu fondu a výdaje na poplatky za vedení účtu a za peněžní transakce na účtu fondu.

Prostředky peněžních fondů územní samosprávný celek tvoří i používá vždy jen prostřednictvím příjmů a výdajů svého rozpočtu, a to v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vzhledem k tomu, že prostředky fondu jsou plánované k využití v delším časovém období, než je účetní období, resp. rozpočtové období (kalendářní rok) se zůstatek fondu převádí do dalšího období se zachováním účelového určení, pro které byl fond zřízen.

Údaje o tvorbě a použití fondů jsou součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku, a to v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit jeho finanční hospodaření včetně jím zřízených nebo založených právnických osob.

Právní úprava
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastěji zřizované peněžní fondy

1) Fond rezerv a rozvoje

Možné zdroje fondu:

 • přebytek hospodaření za předchozí rok (konkrétní objem prostředků pro převod do fondu je stanoven na základě vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů při schvalování závěrečného účtu obce zastupitelstvem),

 • přijaté peněžité dary a příspěvky na krytí investičních (resp. dlouhodobých) potřeb,

 • příjmy z prodeje vybraného majetku (například bytů, nebo podílu na určité společnosti)

 • přijatá pojistná plnění za škody vzniklé na vybraném majetku obce

 • zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu z předchozích rozpočtových období.

Použití fondu:

 • k úhradě vlastních investičních potřeb a významných oprav majetku v souladu se schváleným plánem rozvoje obce,

 • k úhradě nově vzniklých a rozpočtem nezajištěných investičních a neinvestičních výdajů obce (především škod vzniklých na majetku obce v důsledku živelních událostí),

 • k úhradě splátek jistin a úroků z investičních úvěrů a zápůjček.

2) Sociální fond

Možné zdroje fondu:

 • převod z rozpočtových prostředků ve výši X % rozpočtovaných (vyplacených) mzdových prostředků zaměstnanců (a i uvolněných zastupitelů),

 • přebytek hospodaření za předchozí rok (konkrétní objem prostředků pro převod do fondu je stanoven na základě vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů při schvalování závěrečného účtu obce zastupitelstvem),

 • přijaté peněžité dary a příspěvky na krytí sociálních potřeb,

 • vratky z fondu poskytnutých zápůjček a návratných finančních výpomocí

 • zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu z předchozích rozpočtových období.

Použití fondu:

 • příspěvek na závodní stravování zaměstnanců a bývalých zaměstnanců obce, uvolněných zastupitelů obce, občanů obce,

 • zápůjčky (bezúročné na bytové účely a na překlenutí tíživé životní situace),

 • příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob,

 • příspěvky na dovolenou, příspěvky na kulturní a sportovní akce,

 • peněžité a nepeněžité dary při životních jubileích.

3) Účelové fondy zaměřené na podporu např. sportu, kulturních aktivit nebo ke zlepšení životního prostředí na území obce

Možné zdroje fondu:

 • přebytek hospodaření za předchozí rok (konkrétní objem prostředků pro převod do fondu je stanoven na základě vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů při schvalování závěrečného účtu obce zastupitelstvem),

 • převod z rozpočtových prostředků ve výši X % celkem rozpočtovaného objemu příjmů,

 • zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu z předchozích rozpočtových období,

 • přijaté peněžité dary a příspěvky na účel, pro který byl fond zřízen,

 • vratky nevyčerpaných prostředků od příjemců po vyúčtování z fondu dotovaných projektů,

 • splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých z fondu,

 • nařízené odvody, penále a pokuty související s porušením rozpočtové kázně nebo s neplněním smluvních podmínek ze strany příjemce dotace poskytnuté z fondu.

Použití fondu:

 • poskytování dotací schváleným příjemcům na konkrétní projekt v rámci účelu, pro který byl fond zřízen,

 • poskytování návratných finančních výpomocí schváleným příjemcům na konkrétní projekt v rámci účelu, pro který byl fond zřízen.

K poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na projekty, činnosti a aktivity v oblasti sportu, kultury, životního

Nahrávám...
Nahrávám...