dnes je 18.6.2024

Input:

Pracovní smlouva - vzor

26.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.2
Pracovní smlouva – vzor

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel:

Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny

IČ: XXXXXXX

se sídlem: Adresa školy nebo školského zařízení

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení,

jejímž jménem jedná: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy, nebo školského zařízení, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel", "škola")

Zaměstnanec:

Jméno a příjmení

Datum narození/rodné číslo

Místo narození

bydliště: Adresa trvalého pobytu

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 a § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

pracovní smlouvu

I.

1.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele na pracovní pozici Název pracovní pozice.

1.2 Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den Datum nástupu do práce.

1.3 Místem výkonu práce je Místo výkonu práce.

II.

1.1 Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou / na dobu určitou do Datum vymezení doby určité se zkušební dobou 3 měsíce.

1.2 Zaměstnanec souhlasí s tím, že ho bude zaměstnavatel vysílat na pracovní cesty, pokud to bude provoz školy vyžadovat.

III.

1.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě této smlouvy se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákoníku práce, předpisů jej provádějících a vnitřními předpisy zaměstnavatele.

1.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec tímto potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této pracovní smlouvy a z pracovního řádu, s předpisy o bezpečnosti práce a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž bude práci vykonávat.

1.3 Zaměstnavatel je povinen ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci dohodnutou mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.

1.4 Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní povinnosti.

1.5 Nárok zaměstnance na délku dovolené na zotavenou, její délka a čerpání se řídí ustanoveními § 212 a násl. zákoníku práce.

1.6 Pracovní poměr může být rozvázán způsoby uvedenými v ustanovení § 48 zákoníku práce. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi kteroukoliv ze

Nahrávám...
Nahrávám...