dnes je 26.2.2024

Input:

Pravidla pro tvorbu opravných položek a tvorbu rezerv

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.23
Pravidla pro tvorbu opravných položek a tvorbu rezerv

Jaroslava Svobodová

Vypracoval: Funkce: Datum: Podpis: 
Jméno  Ředitel EO    
Přezkoumal: Funkce: Datum: Podpis: 
 Interní auditor    
Schválil: Funkce: Datum: Podpis: 
 Tajemník    
 Místostarosta    
Účinnost vyhlásil: Funkce: Datum: Podpis: 
 starosta    


Rada města usnesením č. RM/XXXXX/20..                 


Rozdělovník dokumentu 
Dokument převzal a byl s ním seznámen: 
výtisk číslo  jméno  číslo vydání  kód změny                        
   funkce  1  1  2  3                  
      datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis      
1                                 
2                                


List provedených změn a revizí 
změny v textu  schválení změn a revizí  
odstraněno  vloženo  jménofunkce  datum  podpis  
strana  článek (kapitola)  strana  článek (kapitola)        
                     
                     
                     
                     
                     
Počet stran     

Vlastní dokument

Řízení a správa dokumentu

"Pravidla pro tvorbu opravných položek a rezerv“ je interní dokument MĚSTA XXXXXXX a je přístupný na stránkách "INTRANETU“. Zásady vydávání, změny, archivace a skartace řízeného dokumentu jsou popsány v Příručce modulu správy řízených dokumentů č.... Charakter řízeného dokumentu mají pouze výtisky evidované v rozdělovníku výtisků, všechny ostatní kopie nejsou řízeným dokumentem.

Struktura

Pořadí  Název  Strana  
Úvodní část I. Předmět úpravy   
 II. Vybrané právní normy   
 III. Účtování opravných položek a rezerv   
   
Část první  Obecná ustanovení  
 Čl. 1 – Právní východiska   
 Čl. 2 – Postup tvorby opravných položek   
   
Část druhá Opravné položky podle druhu majetku   
 Čl. 3 – Opravné položky k dlouhodobému majetku   
 Čl. 4 – Opravné položky k finančnímu majetku   
 Čl. 5 – Opravné položky k zásobám   
 Čl. 6 – Opravné položky k pohledávkám   
   
   
Část třetí Tvorba Rezerv  
 Čl. 7 – Specifikace rezerv   
 Čl. 8 – Zásady a podmínky pro tvorbu rezerv   
 Čl. 9 – Kompetence a odpovědnost ve vztahu k tvorbě rezerv   
 Čl. 10 – Členění rezerv   
   
Část čtvrtá Společná a závěrečná ustanovení   
 Čl. 11 - Přechodná ustanovení   
 Čl. 12 – Společná a závěrečná ustanovení   
   
   
Použité zkratky   
Příloha č. 1  Formulář " Interní doklad – Opravná položka“   
Příloha č. 2  Formulář " Interní doklad - Rezerva“   

ÚVODNÍ ČÁST

I.

Předmět úpravy

Tato směrnice stanoví pravidla pro tvorbu a použití, čerpání a rozpouštění

 1. opravných položek k majetku
 2. rezerv

II.

Vybrané právní obecně závazné předpisy

 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ)
 2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
 5. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, jak vyplývá z pozdějších změn vyhlášky (dále jen Vyhláška)
 6. ČÚS 705 – Rezervy
 7. ČÚS 706 – Opravné položky

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Právní východiska

1.1. Tvorba opravných položek k majetku se řídí podle ustanovení:

 • § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • § 13, 16, 18, 21, 23 a § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – Postup tvorby a použití opravných položek,

 • ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek

1.2. Tvorba rezerv se řídí podle ustanovení:

 • § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • § 67 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – Postup tvorby a použití rezerv

 • ČÚS 705 – Rezervy

1.3. Způsob účtování o tvorbě, použití, čerpání a rozpouštění opravných položek a rezerv se řídí Českými účetními standardy (dále jen ČÚS):

 • ČÚS 705 – Rezervy

 • ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek

1.4. Obsah této směrnice je kompatibilní s vnitřními směrnicemi, na které se ve svých ustanovení odvolává:

 • Zásady pro evidenci a nakládání s pohledávkami č. xxxxx

 • Zásady pro nakládání s majetkem města č. xxxxx.

 • Zásady pro provádění inventarizace č. xxxxx.

 • Přezkušování a oběh dokladů č. xxxxx

 • Účtový rozvrh č. xxxxx.

1.5. Tvorbou opravných položek k pohledávkám se pro účely této směrnice rozumí zejména:

 • tvorba opravných položek k dlouhodobým pohledávkám evidovaným ve zvláštní databázi s pomocí SW dle směrnice "Zásady pro evidenci a nakládání s pohledávkami č.xxxxx.

 • tvorba opravných položek ke krátkodobým pohledávkám evidovaným ve zvláštní databázi s pomocí SW dle směrnice "Zásady pro evidenci a nakládání s pohledávkami č.xxxxx.

1.6. Tvorbou opravných položek k majetku se pro účely této směrnice se rozumí tvorba OP k majetku evidovaného ve zvláštní databázi s pomocí SW dle směrnice "Zásady pro nakládání s majetkem města“ č. xxxxx)

Čl. 2

Pravidla pro tvorbu opravných položek

2.1. Opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku. Za významné se považuje více než 20% snížení hodnoty majetku.

2.2 Opravné položky se zobrazují nejpozději k rozvahovému dni tj. k 31. 12. běžného roku. Vytvářejí se zejména na základě inventarizace majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. (Viz bod XXXXX směrnice "Zásady pro provádění inventarizace“ č. xxxxx)

2.3. Opravné položky se mohou vytvářet k:

 • dlouhodobému nehmotnému majetku (účty 013, 019)

 • dlouhodobému hmotnému majetku (účty 031, 032, 021, 022)

 • dlouhodobému finančnímu majetku (účty 061, 062, 069)

 • zásobám

 • pohledávkám (účet 311, 315, 377, 469)

a to podle rozdělení příslušných syntetických účtů na analytické účty podle vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č ................

2.4. Opravné položky se netvoří

2.4.1. ve smyslu ustanovení § 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se netvoří opravné položky ke:

 • krátkodobému finančnímu majetku,

 • pohledávkám za zaměstnanci,

 • návratným finančním výpomocím,

 • poskytnutým zálohám,

 • pohledávkám za státním rozpočtem a rozpočtem ÚSC,

 • pohledávkám z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,

 • pohledávkám za daňovými a finančními institucemi.

2.4.2. Dále se opravné položky netvoří k:

 • drobnému dlouhodobému majetku (018, 028),

 • majetku oceněnému reálnou hodnotou (§ 27 ZoÚ – majetek určený k prodeji),

 • majetku oceněnému 1 Kč [ § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ – kulturní památky ...].

ČÁST DRUHÁ

OPRAVNÉ POLOŽKY PODLE DRUHU MAJETKU

Čl. 3

Opravné položky k dlouhodobému majetku

3.1. Opravné položky k dlouhodobému majetku tvoří účetní jednotka v případě zjištění, že zůstatková cena (ocenění majetku minus oprávky k majetku) je vyšší, než odpovídá skutečné hodnotě majetku a tento rozdíl je vyšší než 20 % hodnoty majetku.

3.2. Podnět k tvorbě, případně k rozpuštění opravné položky k DM dává předseda dílčí inventarizační komise, o výši opravné položky rozhoduje Hlavní inventarizační a náhradová komise. (viz body. XXXX směrnice "Zásady pro provedení inventarizace“ č. xxxxx)

Čl. 4

Opravné položky k finančnímu majetku

4.1. V případech nepřecenění majetku reálnou hodnotou se budou tvořit opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku takto:

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku evidovanému na účtech 061 a 062 se vytvoří ve výši rozdílu podle klíče:

Pořizovací cena DFM minus (vlastní zdroje společnosti x majetkový podíl) = výše OP.

4.1.1. Informaci o výši vlastních zdrojů je nutné čerpat z podkladů pro jednání valných hromad, případně ze sbírky listin k Obchodnímu rejstříku, která je veřejně přístupná, a to z výkazů rozvaha.

4.1.2 Při tvorbě opravných položek bude účetní jednotka přiměřeně přihlížet i k údajům uvedeným v příloze účetní závěrky společnosti, především k událostem po datu závěrky a k případným vykázaným rizikům a dalším okolnostem.

4.1.3. Opravné položky v plné výši rozvahové hodnoty 100 % se vytvoří pro společnosti v insolvenčním řízení.

4.1.4. Podnět k tvorbě, případně k rozpuštění opravné položky k FM dává předseda dílčí inventarizační komise, o výši opravné položky rozhoduje Hlavní inventarizační a náhradová komise (viz body. XXXX směrnice "Zásady pro provádění inventarizaci“ č. xxxxx).

4.1.5. Předseda hlavní inventarizační komise odpovídá za zpracování průkazného "Interního dokladu“, který bude mít všechny náležitosti podle § 11 ZoÚ a za jeho předání do finanční účtárny ve stanoveném termínu (viz bod XXXX směrnice "Zásady pro provedení inventarizace“ č. xxxxx).

4.2. Zástupce města v dozorčích orgánech společností, kde má město XXXXXXX majetkové podíly, zajistí pro potřeby tvorby opravných položek k finančnímu majetku (majetkové podíly, akcie) příslušné ekonomické podklady vyžádáním u společnosti, kde zastupují město XXXXXXX, a tyto dokumenty postoupí na Odbor finanční MěÚ XXXXX. Na Odbor finanční (OF) bude zároveň vždy předložen výkaz "Rozvaha“ za předcházející účetní období (předchozí kalendářní rok), a to nejpozději do 31. 10. roku následujícího po sledovaném roce. Následně bude OF postupovat dle bodu 4.1, článku 4 této směrnice.

Čl. 5

Opravné položky k zásobám

5.1. Opravné položky k zásobám se nevytvářejí.

Čl. 6

Opravné položky k pohledávkám

6.1. Opravná položka k pohledávkám snižuje nepřímo (pomocí korekce) vykazovanou hodnotu pohledávky, přičemž samotná výše pohledávky se nemění.

6.2. Opravné položky se tvoří ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky (viz § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).

6.3. Náplň účtů pohledávek, ke kterým budou tvořeny opravné položky v rámci účetnictví města – vymezeno účtovým rozvrhem (viz směrnice " Účtový rozvrh“ č. xxxxx):

Účet 311 Odběratelé – evidují se pohledávky z těchto činností:

 • nájemné (BF, garáže, pozemky - včetně vyúčtování služeb)

 • parkovací místa

 • ubytovna

 • věcná břemena

 • veškerá plnění v souvislosti s reklamou (i inzerce v CHZ)

 • provizní prodej vstupenek

 • prodej zboží

 • prodej majetků (dlouhodobého, drobného dlouhodobého)

 • příslušenství k těmto pohledávkám (smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení)

 • další pohledávky z volně sjednaných plnění (kopírování, honitby, činnost "zdravého města“...)

Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - evidují se pohledávky z těchto činností:

 • veřejné telefonní hovorny

 • BF (služby k rozúčtování)

 • čerpání sociálního fondu v hlavní činnosti (stravenky, odměny ze SF, rekreace, životní

 • pojištění)

 • ostatní (pohledávky za depozitem z titulu čerpání účelových prostředků ve mzdách za prosinec aktuálního roku ...)

 • škody na majetku vymáhané dle Občanského zákoníku

Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky - evidují se pohledávky z těchto činností:

 • Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

 • Náhrada úvěru - Bytové družstvo XXXXXX

6.4. Za tvorbu opravných položek k pohledávkám zodpovídají správci pohledávek. Správci pohledávek jsou povinni předat do účtárny podklad pro proúčtování opravné položky k jednotlivým pohledávkám ve stanoveném termínu podle bodu XXX směrnice "Harmonogram účetní závěrky“ č.xxxxx a podle bodu XXXX směrnice "Zásady pro provádění inventarizace“ č. xxxxx. Interní doklad musí být průkazný

Nahrávám...
Nahrávám...