dnes je 10.12.2023

Input:

Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.18
Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E

Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů

(tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

Právní upozornění:Na úrovni evropského práva byla přijata evropská úprava whistleblowingu ve formě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Evropská směrnice“).    Členské státy jsou povinny požadavky Směrnice upravit do vnitrostátních právních řádů. V České republice byl přijat zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon"). Zákon nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023. Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců, jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. 12. 2023. K doplnění zákona byl přijat zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen "doprovodný zákon"), který nabývá účinnosti k 1. 8. 2023.Je třeba upozornit, že povinné osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon") musí přihlédnout k právní úpravě týkající se pravidel whistleblowingu podle AML zákona, protože právní úprava AML zákona je v tomto speciální vůči právní úpravě ochrany oznamovatelů dle zákona.Tato směrnice je připravena podle zákona pro povinné subjekty. 

Vzor návrhu vnitřního předpisu

upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

[..................]

(podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.)

Číslo vnitřního předpisu:

Zaměstnavatel / veřejný zadavatel / orgán veřejné moci: [·.................................]   

(dále jen "povinný subjekt")

Vnitřní předpis:

Vnitřní předpis upravující Ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

K provedení:   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ("Evropská Směrnice") a  zákona o ochraně oznamovatelů    č.171/2023 Sb. účinného od 1. 8. 2023 ("zákon"), (dále společně také jen "právní předpisy")

Související a prováděcí vnitřní předpisy a směrnice správce:   

Zpracoval: Dne:

Kontroloval: Dne:

Schválil: Dne:

Aktualizace: 1/rok, vždy k:         

Platnost od: Účinnost od - do/na dobu neurčitou

Nahrazuje: Doplňuje:

Skartace:      [·] Skartační znak:

Počet stran: Počet příloh:                                                                                         

Přílohy:   

Čl. 1

Obecná ustanovení

1. Předmět a cíle vnitřního předpisu

Předmětem vnitřního předpisu je zavedení vnitřního oznamovacího systému povinným subjektem dle zákona. Cílem vnitřního předpisu je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se povinného subjektu v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními.

2. Působnost vnitřního předpisu   

Tento vnitřní předpis se vztahuje na fungování vnitřního oznamovacího systému zavedeného povinným subjektem dle zákona. Vnitřní předpis je závazný pro povinný subjekt a všechny jeho zaměstnance.

3. Aktualizace vnitřního předpisu

Obsah vnitřního předpisu je pravidelně v určené lhůtě, jinak kdykoli dle potřeby, kontrolován, vyhodnocován a aktualizován pověřenými zaměstnanci povinného subjektu, kterým je [·].       

4. Přístup k vnitřnímu předpisu

Vnitřní předpis je veřejně přístupný všem zaměstnancům povinného subjektu.

Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailová nebo jiná adresa pro doručování, a zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. jsou uveřejněny povinnou osobou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se dle právních předpisů rozumí:

1. "vnitřním oznamovacím systémem“ interní oznamovací systém dle zákona a tohoto vnitřního předpisu, který je povinný subjekt povinen zavést a udržovat,

2. "povinným subjektem“ se pro účely zákona rozumí:

a) veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou:

 1. obce s méně než 10 000 obyvateli,
 2. právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,

b) zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,

d) orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v: 

 1. oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví,
 2. oblasti námořní dopravy podle § 12i, 12o nebo 13d zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, nebo
 3. odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,

e) zaměstnavatel, který není povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud je:

 1. osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), u), x), za), zc) a zd) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
 2. osobou podle § 534 písm. a) až d) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
 3. ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů1),
 4. vázaným zástupcem oprávněným ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona o spotřebitelském úvěru,
 5. pojišťovnou nebo zajišťovnou,
 6. osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, nebo
 7. institucí se sídlem v České republice podle zákona upravujícího činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

3. "pověřenou třetí osobou“ je osoba, kterou povinný subjekt pověřil vedením vnitřního oznamovacího systému (tj. možnost outsourcovat vedení vnitřního oznamovacího systému).

Tím se však povinný subjekt nezprošťuje odpovědnosti za plnění povinností podle § 9 zákona č. 171/2023 Sb.

4. "oznámením“ se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu zákona rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie1), nebo
  14. fungování vnitřního trhu2) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

5. "prací nebo jinou obdobnou činností“ se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 11. ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

6. "odvetným opatřením“ se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) níže může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní
 4. činnosti,
 5. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 6. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 7. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 8. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 9. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 10. neumožnění odborného rozvoje,
 11. změna pracovní nebo služební doby,
 12. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 13. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 14. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb., kterou je:

 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání
 2. oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 3. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 4. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 5. osoba oznamovatelem ovládaná,
 6. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo
 7. osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 8. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná
 9. nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 10. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 11. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, tj. oznámení anonymní, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v tomto odstavci písm. a) až h) výše ochrana podle zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle odstavce písm. a) až h) výše byli vystaveni odvetnému opatření.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

7. "příslušnou osobou“ fyzická osoba (či osoby), která byla povinným subjektem určena k výkonu činnosti podle § 11 zákona.

Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Za bezúhonnou osobu se pro účely zákona považuje osoba, která nebyla:

 1. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
 2. v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb.

Bezúhonnost se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje bezúhonnost též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je státním občanem, případně státem, ve kterém osoba pobývala v

Nahrávám...
Nahrávám...