dnes je 18.6.2024

Input:

Dohoda o srážkách ze mzdy

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.4
Dohoda o srážkách ze mzdy

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), ve spojení s § 145 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

DOHODU O SRÁŽKÁCH ZE MZDY

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne .............. pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ............

2. Dne .............. uzavřely smluvní strany dohodu o způsobu náhrady škody, ve které zaměstnanec uznal svůj závazek uhradit zaměstnavateli škodu ve výši ...........,- Kč (slovy: ..............), kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů a zavázal se uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o srážkách ze mzdy, na základě které bude zaměstnavatel provádět pravidelné srážky ze mzdy zaměstnance za účelem náhrady vzniklé škody.

II.

1. Zaměstnanec tímto prohlašuje, že z jeho mzdy nejsou prováděny žádné srážky.

2. Zaměstnanec tímto dává souhlas, aby zaměstnavatel za účelem náhrady vzniklé škody prováděl pravidelné srážky ze mzdy zaměstnance v částce ............,- Kč (slovy: ................. korun českých) měsíčně počínaje dnem ............. až do uhrazení vzniklé škody ve výši ..............,- Kč (slovy: ..................... českých).

3. Zaměstnavatel se zavazuje vydat zaměstnanci potvrzení o provedených srážkách ze mzdy vždy do konce každého kalendářního měsíce, kdy byla srážka provedena. Zaměstnavatel se dále zavazuje vydat bez zbytečného odkladu poté, co bude uhrazena vzniklá škoda v plné výši, zaměstnanci potvrzení o tom, že škoda byla uhrazena a že vůči němu nemá v této věci žádná další práva či nároky.

4. Smluvní strany potvrzují, že takto sjednané srážky ze mzdy nečiní více než by činily srážky při výkonu rozhodnutí.

III.

1.Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákoníku práce.

3. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V .................. dne ....................

.......................... ......................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

Komentář:

Srážkami ze mzdy se rozumí zákonem stanovené případy, kdy zaměstnavatel může ze mzdy zaměstnanec určitou část mzdy srazit ve prospěch státu, zaměstnavatele nebo jiné osoby. Důvody, pro které je možné provádět srážky ze mzdy, jsou upraveny v § 146 zákoníku práce. Toto ustanovení je kogentní a strany se od něj nemohou odchýlit. V případě, že by zaměstnavatel provedl neoprávněnou srážku ze mzdy, může zaměstnanec se

Nahrávám...
Nahrávám...