dnes je 29.5.2024

Input:

Dotační pravidla

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.6
Dotační pravidla

Jaroslava Svobodová

Dotační pravidla

Vypracoval: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Jaroslav Novák  ekonomický náměstek        
Přezkoumal: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Irena Nováčková  Interní auditor        
Schválil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiroušek  Tajemník        
JUDr. Richard Rokl  Místostarosta        
Účinnost vyhlásil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiroušek  starosta        


List provedených změn a revizí 
změny v textu schválení změn a revizí 
odstraněno  vloženo  Jméno
funkce  
datum  podpis  
strana  článek (kapitola)  strana  článek (kapitola)  
                     
                     
                     
                     
                     

Vlastní dokument

Řízení a správa dokumentu

"Dotační pravidla města“ je interní dokument MĚSTA XXXXXXX a je veřejně přístupný na stránkách www..........Zásady vydávání, změny, archivace a skartace řízeného dokumentu jsou popsány v Příručce modulu správy řízených dokumentů č.... Charakter řízeného dokumentu mají pouze výtisky evidované v rozdělovníku výtisků, všechny ostatní kopie nejsou řízeným dokumentem.

STRUKTURA

Pořadí  Název  Strana  
Úvodní část I. Předmět úpravy     
   II. Vybrané právní normy     
   III. Účtování dotací     
         
Část první  Obecná ustanovení    
   Čl. 1 – Předmět a rozsah     
   Čl. 2 – Základní pojmy     
         
Část druhá Dotace přijaté    
   Čl. 3 – Zásady pro podávání žádostí o individuální dotace     
   Čl. 4 – Povinná kritéria při podávání žádostí o dotace     
   Čl. 5 – Diagram o postupu zpracování     
   Čl. 6 – Vymezení odpovědnosti za jednotlivé etapy realizace dotačního titulu     
   Čl. 7 – Evidence přijatých dotací     
         
Část třetí Dotace poskytnuté z rozpočtu města    
   Čl. 8 – Druhy poskytovaných dotací     
   Čl. 9 – Přidělování dotací     
   Čl. 10 – Evidence poskytnutých dotací     
   Čl. 11 – Kontrola využití poskytnutých dotací     
       
Část čtvrtá Dotace průtokové    
   Čl. 12 – Druhy průtokových dotací     
   Čl. 13 – Schvalování a evidence průtokových dotací     
         
Část pátá Centrální registr dotací    
   Čl. 14 – Předmět a struktura CRD     
   Čl. 15 – Dohled nad CRD a přístup do CRD     
         
Část šestá Závěrečná ustanovení     
   Čl. 16 – Závaznost, kontrola, účinnost     
         
Použité zkratky       
Příloha č. 1  Formulář "Vybavovací formulář - Dotace“     
Příloha č. 2  Povinné náležitosti "Evidenčního listu dotace“ v CRD     

ÚVODNÍ ČÁST

I.

Předmět úpravy

zastupitelstvo města XXXXX vydává tato dotační pravidla města XXXXX, která upravují specifikaci dotačních titulů a individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací města.

II.

Vybrané předpisy

Pravidla navazují zejména na následující právní předpisy:

 1. zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 3. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a veškeré prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 4. české účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
 5. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění (dále zákon o finanční kontrole) a prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • další zákony a právní předpisy související s dotačními tituly z EU

III.

Účtování dotací

Účtování o přijetí, poskytnutí, výši uvedených dotací a o průtoku dotací se řídí vnitřní směrnicí "Účtování dotací“ č. j. ......, která je zpracována v souladu s ustanovením ČÚS č. 703 – Transfery vždy v platném znění.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah

1.1 Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ XXXXXX, Městské policie XXXXX a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se příspěvky), stanovují zásady a kritéria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zavádí se "Centrální registr dotací“, který bude obsahovat evidenci veškerých dotačních titulů města XXXXX (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

1.2 Pravidla navazují zejména na následující vnitřní směrnice:

1.2.1 Pravidla pro přezkušování a oběh dokladů č. j. ..........

1.2.2 Účtový rozvrh č. j. .......

1.2.3 Účtování Transferů č. j. ........

1.2.4 Kontrolní řád města č. j. ........

1.2.5 Pravidla pro činnost Finančního výboru č. j. ........

1.3 Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města.

Článek 2

Základní pojmy

2.1 "Dotace přijatá“ je jakýkoliv titul, na který město žádá o přidělení finančních prostředků. Jedná se o finanční prostředky jak z veřejných tak soukromých zdrojů.

2.2 "Dotace poskytnutá z rozpočtu města“ je poskytnutí finančních prostředků ve prospěch jakéhokoliv subjektu vně úřadu, které nemá charakter platby za přijaté plnění. Pojmově jde o dary, investiční a neinvestiční příspěvky, granty a dotace. Takto přidělené prostředky musí být vždy schváleny příslušným orgánem města (Radou města nebo Zastupitelstvem města dle výše částky).

2.3 "Dotací průtokovou“ v rámci těchto "pravidel“ rozumíme finanční prostředky přidělené jinému subjektu prostřednictvím města. V tomto případě město účtuje tento finanční tok jako průtokovou položku přes svůj rozpočet.

2.4 "Centrální registr dotací“ (dále v textu CRD) je kompletní evidence veškerých dotačních titulů a průtokových dotací realizovaných městem XXXXXXXX. CRD je veden v elektronické podobě a je základním informačním zdrojem pro řádné a úplné účetnictví města XXXXXXXX.

ČÁST DRUHÁ

DOTACE PŘIJATÉ

Článek 3

Zásady pro podávání žádostí o individuální dotace

3.1 Podávané žádosti o dotace se člení podle výše nákladů na realizaci:

 1. akce nad rámec schváleného rozpočtu s celkovými náklady realizace do 1 mil. Kč,
 2. akce nad rámec schváleného rozpočtu s celkovými náklady realizace nad 1mil. Kč,
 3. akce, jejichž financování je plně zahrnuto ve schváleném rozpočtu.

3.2 Zpracování žádostí o individuální dotace probíhá dle výběru ORR pod gescí 1. místostarosty města. Při podávání žádostí jsou východiskem kritéria stanovená v článku 4.

3.2.1 Žádost u akcí dle bodu 1, písm. a) je podána vždy s předchozím vyjádřením Odboru finančního o způsobu financování akce a po schválení vedením města, následně je zaevidována informace do CRD a předána na vědomí finančnímu výboru.

3.2.2 Žádost u akcí dle bodu 1, písm. b) se podává po předchozím vyjádření Odboru finančního o možném způsobu financování akce a vždy je k ní přiloženo vyjádření finančního výboru ZM (doporučující nebo nedoporučující stanovisko na základě provedeného hodnocení žádaného dotačního titulu dle stanovených kritérií v čl. 4, které FV provede bez zbytečných odkladů). Před podáním musí být žádost o dotaci schválena příslušným orgánem města (RM nebo ZM s ohledem na výši finančního závazku do budoucna) a následně je zaevidována informace do CRD. Stanovisko finančního výboru je doporučujícím pro konečné rozhodnutí RM nebo ZM o podání žádosti o dotaci.

3.2.3 Žádost u akcí dle bodu 1, písm. c) je podána vždy s potvrzením příslušného odboru, který akci bude realizovat o jejím finančním krytí v rámci schváleného rozpočtu a po schválení vedením města, následně je zaevidována informace do CRD a předána na vědomí finančnímu výboru.

3.3 Vyžadují-li to podmínky dotace, musí být podané žádosti o dotace před konečným podáním schváleny příslušným orgánem obce (Radou města nebo Zastupitelstvem města). Podání žádosti o dotaci musí být schváleno příslušným orgánem města vždy u dotačních titulů s celkovými náklady nad 1 mil. Kč.

3.4 Veškerá vyjádření k podaným žádostem jsou založena ve spisu k podání příslušné žádosti. Pro uvedený účel slouží tiskopis v příloze č. 1 těchto "pravidel“ a vyjádření finančního výboru ZM (viz akce dle bodu 1, písm. b).

Článek 4

Povinná kritéria při podávání žádostí o dotace

4.1 Východiskem pro výběr dotačních titulů, o které chce město XXXXXX žádat (pro svou přímou potřebu či pro své organizace) jsou tato kritéria a ukazatele:

4.1.1 Finanční nároky akce

 • celkové náklady akce

 • % dotace z celkových nákladů (max. spoluúčast města do 40 %)

 • absolutní výše vlastních zdrojů

 • doba trvání realizace projektu s rozložením nákladů realizace do jednotlivých let

4.1.2 Nutnost realizace

 • potřeba realizace z hlediska péče o správu a rozvoj území a pokrytí potřeb občanů

 • zapracování v dlouhodobém plánu investičních akcí (strategický plán, rozpočt. výhled)

 • zohlednění rozvojových priorit

 • řešení havarijních stavů a situací

 • časový horizont realizace akce v případě nepřidělení dotace

4.1.3 Způsob financování

 • předfinancování vlastními rozpočtovými zdroji

 • použití finančních rezerv

 • průběžné financování z dotace

 • nutnost financování z cizích zdrojů a náklady s tím spojené (cena úvěru, výše závazku a jeho časový horizont)

4.1.4 Finanční náročnost provozu a udržitelnosti v dalším období

 • náklady na provoz u projektů, staveb apod.

 • dopad do zdrojové oblasti rozpočtu města na další 3 roky nebo po dobu udržitelnosti

4.1.5 Efektivita realizovaného projektu

4.1.6 Finanční přínos projektu (vyčíslitelný) – finanční rentabilita, návratnost peněžních prostředků vynaložených na projekt

4.1.7 Nefinanční přínosy projektu (např. nová pracovní místa, zlepšení životního prostředí, zvýšení komfortu bydlení, přínos pro znevýhodněné cílové skupiny - senioři, nemocní, zdravotně postižení, vyloučené skupiny, nezaměstnaní, matky s dětmi aj.).

4.2 U dotačních titulů dle bodu 1, písm. b) článku 3 (u žádostí nad rámec schváleného rozpočtu s celkovými náklady nad 1 mil. Kč) předá oddělení regionálního rozvoje elektronicky členům FV podklady k žádosti tak, aby FV mohl neprodleně provést vyhodnocení žádosti a dodat své stanovisko pro rozhodnutí příslušného orgánu města bez zbytečného odkladu. Při dodržování tohoto postupu nebude ohrožena možnost podání žádostí o dotace ze strany města i v časové tísni.

Článek 5

Postup zpracování, schvalování a podávání žádostí o dotace

5.1 Postup zpracování, schvalování a podání žádosti o dotaci popisuje následující schéma

5.1.1 Monitoring veškerých individuálních dotací provádí Odbor regionálního rozvoje v rámci své činnosti, případně na žádost jednotlivých odborů MěÚ, Městské policie a příspěvkových organizací města. Vyjádření ke způsobu finančního krytí projektu podává Odbor finanční a v případě krytí spoluúčasti akce v běžném rozpočtu pak ten odbor, který má akci zařazenou v rozpočtu. Hodnocení dotačního titulu provádí Finanční výbor ZM pouze u žádostí dle bodu 1 b).

5.1.2 O konečném podání žádosti po posouzení příslušné dokumentace o finančním krytí a vyjádření Finančního výboru ZM [u dotací dle bodu 1 b)] rozhoduje buď příslušný místostarosta, nebo v případě povinného schválení Rada města nebo

Nahrávám...
Nahrávám...