dnes je 29.5.2024

Input:

Mzdový řád pro menší firmy

11.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.3.2
Mzdový řád pro menší firmy

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Mzdový řád pro menší firmy

Zaměstnavatel ................. (název a sídlo) stanoví v souladu se zákoníkem práce po projednání s odborovou organizací tato pravidla pro poskytování mzdy (dále jen "předpis“).

Část I.

Rozsah platnosti

Tento předpis se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Na zaměstnance činné na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahují pouze ta ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno.

Část II.

Základní ustanovení

Tento předpis upravuje podmínky pro poskytování mzdy, odměny z dohod a odměny za pracovní pohotovost.

Mzda zaměstnance se stanoví jednak podle vykonávané pracovní činnosti, jednak podle pracovní výkonnosti zaměstnance a jeho pracovních výsledků. K tomu se zaměstnancům stanoví základní tarifní mzda a mzdová forma podle dalších ustanovení. Základní tarifní mzda je současně zaručenou mzdou ve smyslu ustanovení § 112 ZP.

Před započetím práce musí být zaměstnanec seznámen se způsobem odměňování.

Při stanovení odměny za práce konané mimo pracovní poměr se postupuje obdobně tak, aby výše stanovené odměny odpovídala mzdě za stejnou nebo obdobnou práci konanou v pracovním poměru. Zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr musí být poskytovány také příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody, za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru, pokud práci za těchto podmínek konají. Pro poskytování odměny z dohody se § 115 až § 118 ZP a ustanovení tohoto vnitřního předpisu použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda.

Zaměstnanec má právo kdykoli nahlížet do tohoto předpisu, který je proto k dispozici........ (kde, např. u vedení společnosti).

Část III.

Skupiny prací a tarifní sazby

Zaměstnanci se stanoví tarifní sazba podle těžiště vykonávané práce, tedy podle toho druhu práce, na kterou byl zaměstnanec přijat a která s ním byla dohodnuta v pracovní smlouvě.

Tarifní sazby činí: 

Pracovní činnost   Skupina prací   Sazba měsíčně v Kč   Sazba za hodinu v Kč  
Prodavač   2   19 500    
Řidič nákladního vozu nad 3,5 t   3   -   126,80  
Samostatná referentka   5   24 100   -  
Atd.        

Poznámka:

Jde jen o názorný příklad, konkrétně se zahrnou do této tabulky ty pracovní činnosti, které u zaměstnavatele přicházejí v úvahu. Do skupin prací se tyto činnosti zařazují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, organizační a řídící náročnosti, smyslové a fyzické zátěže, a to v souladu s charakteristikami prací uvedenými v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění od 1. 1. 2024 (upravené nařízením vlády č. 396/2023 Sb.) a jsou minimální. Tarify stanoví současně nejnižší úroveň zaručené mzdy, do které se nezahrnuje mzda za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, v noci, za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Pokud by zaměstnavatel stanovil mzdové tarify nižší, než které stanoví nařízení vlády, musel by současně zajistit dodržení § 112 odst. 3 ZP například ustanovením o případném doplatku do tarifu pro případ, že mzda zaměstnance (po vyloučení výše uvedených složek) nedosáhne alespoň výše minimální zaručené mzdy. Takový postup je však nepraktický, protože vyžaduje každý měsíc porovnávání mzdy dosažené jednotlivými zaměstnanci s úrovní minimálních tarifů. Nižší mzdové tarify je možné bez tohoto důsledku sjednat výhradně v kolektivní smlouvě, tedy se souhlasem odborů jakožto smluvní strany. Výše tarifů by proto měla vycházet z nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené nařízením vlády, protože v této výši musí být mzda zaměstnancům poskytována. Rozhodnutí o použití měsíčních nebo hodinových tarifů je na zaměstnavateli. Částky uvedené v tabulce jsou pouze orientační! Konkrétní sazby stanoví zaměstnavatel podle svých podmínek.

Tyto pracovní činnosti mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří k tomu mají potřebné předpoklady, tedy přiměřené vzdělání a případné oprávnění, tj. ............ (např. řidičský průkaz příslušné skupiny) a nejméně ...... roků odborné praxe. Tuto praxi může ....... (kdo, např. jednatel společnosti) výjimečně a zvlášť schopným zaměstnancům zkrátit nebo prominout. Přiměřenost vzdělání posuzuje ........ (kdo, zpravidla přímo zaměstnavatel).

Část IV.

Zaručená mzda

Zaměstnanci přísluší tarifní mzda, která je současně jeho zaručenou mzdou, odpovídající pracovní činnosti jím vykonávané. Měsíční tarifní mzda a fixní složka mzdy (část VI) se úměrně krátí, pokud zaměstnanec neodpracoval v měsíci stanovený počet směn. Totéž platí, byla-li se zaměstnancem sjednána podle § 80 ZP kratší pracovní doba než .... (zpravidla 40) hodin týdně.

K tarifní mzdě se zaměstnancům poskytují pohyblivé složky mzdy podle dalších ustanovení.

Část V.

Mzdové formy

Pohyblivé složky mzdy se zaměstnancům poskytují v závislosti na jejich pracovních výsledcích formou odměn.

Odměny lze zaměstnancům poskytovat

• měsíčně podle hodnocení pracovních výsledků,

• za splnění předem vyhlášeného pracovního úkolu,

• za činnosti zaměstnance, které zaměstnavateli přinesly hospodářský prospěch,

• za splnění mimořádných pracovních úkolů zpravidla nad rámec pracovních povinností,

• za dosažení prokazatelných úspor.

Konkrétní výši odměny navrhuje pověřený vedoucí zaměstnanec a schvaluje ji ............(např. přímo zaměstnavatel – fyzická osoba, nebo statutární orgán společnosti).

Část VI.

Odměňování smluvní mzdou

Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti ................ se odměňují smluvní mzdou podle individuálně uzavřené dohody o jejím poskytování. Při uzavírání smlouvy se postupuje podle dále uvedených zásad.

Smluvní mzdu tvoří

a) fixní složka mzdy,

b) pohyblivá složka mzdy podle podmínek a ve výši dohodnuté ve smlouvě,

c) případné další složky mzdy podle tohoto předpisu.

Fixní složka nesmí být nižší než minimální zaručená mzda odpovídající skupině prací, do níž je zařazena vykonávaná pracovní činnost (nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Od 1. 1. 2024 novelizováno nařízením vlády č. 396/2023 Sb. Minimální mzda je stanovena na 112,50 Kč za hodinu nebo 18 900 Kč měsíčně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc  
1.   112,50   18 900  
2.   116,10   19 500  
3.   126,80   21 300  
4.   129,80   21 800  
5.   143,30   24 100  
6.   158,20   26 600  
Nahrávám...
Nahrávám...