dnes je 18.6.2024

Input:

Odměňování členů zastupitelstva

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.20
Odměňování členů zastupitelstva

Ing. Anna Matoušková

Úvod

Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.

Výkonem veřejné funkce se dle § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím a obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních předpisů a jako příklad výkonu veřejné funkce je uveden mimo jiné i výkon funkce člena územního samosprávného celku

Vzhledem k tomu, že funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí, nemůže být vykonávána v pracovním či jiném obdobném poměru (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) a zákoník práce se aplikuje na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce pouze, pokud to zákon o obcích nebo zvláštní předpisy výslovně stanoví.

Dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se členy zastupitelstva obce v zásadě uzavřít lze, ale předmětem takového právního vztahu nesmí být výkon činností, které jsou součástí, resp. spadají do výkonu funkce člena zastupitelstva obce (viz judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2430/2014 ze dne 4. června 2015).

Pokud obec uzavírá takovýto pracovněprávní vztah po 1. lednu 2018 [po nabytí účinnosti zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony] vyslovuje zastupitelstvo dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. K pracovněprávním vztahům, tedy k dohodám o provedení práce nebo k dohodám o pracovní činnosti uzavřeným se členy zastupitelstva před 1. lednem 2018 a dále trvajícím, není vyžadován dodatečný souhlas zastupitelstva, neboť byly uzavřeny dle v té době účinném znění zákona, tedy bez vyslovení souhlasu zastupitelstva. Nově zvolená zastupitelstva nemusí opětovně odsouhlasovat již dříve odsouhlasené a dále pokračující pracovněprávní vztahy obce se členy zastupitelstva obce.

Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.

Právní předpisy upravující odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev

Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva upravují především § 71 až 79 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 79 zákona č. 128/2000 Sb.

Splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z nich, odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, a postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva obce se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance.

§ 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Zákon o obcích v tomto ustanovení rozlišuje mezi členy zastupitelstva, kteří byli zvoleni do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, (dále jen “uvolněný člen zastupitelstva obce“) a mezi ostatními členy zastupitelstva obce (dále jen “neuvolněný člen zastupitelstva obce“), kteří zastávají funkce, které zastupitelstvo obce neurčilo jako uvolněné a vykonávají je vedle svého hlavního zaměstnání v pracovním nebo jiném obdobném poměru nebo vedle vlastního podnikání, případně při studiu či ve starobním důchodu.

1. Základní principy odměňování členů zastupitelstva obce

§ 72 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.

Zákon stanoví, že odměna za výkon funkce se členům zastupitelstva poskytuje měsíčně. V souvislosti se způsobem její konstrukce, ji lze chápat jako základní odměnu za výkon funkce a pro její stanovení je nutné respektovat následující kritéria:

  • je-li odměna poskytována uvolněnému nebo neuvolněnému členovi zastupitelstva,

  • jakou funkci zastává a do jaké velikostní kategorie obec spadá (dle přílohy k zákonu o obcích).

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával.

§ 73 zákona č. 128/2000 Sb.

Konkrétní výše odměny pro uvolněného zastupitele za měsíc a maximální výše odměny, kterou lze poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva, se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie obce.

Za základnu pro výpočet odměny v příslušném kalendářním roce se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku a její výši vyhlašuje Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Pro rok 2024 byla Ministerstva vnitra základna pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků vyhlášena ve Sbírce zákonů Sdělením č. 419/2023 Sb. ve výši 42 249 Kč.

Velikostní kategorie obcí (a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst) jsou stanoveny v příloze k zákonu o obcích:

Velikostní kategorie Počet obyvatel s trvalým pobytem na území obce nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města 
1.  do 300  
2.  od 301 do 600  
3.  od 601 do 1 000  
4.  od 1 001 do 3 000  
5.  od 3 001 do 5 000  
6.  od 5 001 do 10 000  
7.  od 10 001 do 20 000  
8.  od 20 001 do 50 000  
9.  od 50 001 do 100 000 a územně nečleněná statutární města  
10.  od 100 001 do 200 000 a územně členěná statutární města  
11.  nad 200 000  

Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.

Při zjišťování počtu obyvatel pro účely určení velikostní kategorie obce se vychází z § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a § 158 odst. 8 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce hlášených v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku ve srovnání s rozhodným počtem obyvatel (tj. k 1. lednu volebního roku) o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku:

  1. uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna ve výši odpovídající velikostní kategorii obce,
  2. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.

Vypočtená odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce. Zákaz poskytování darů v souvislosti s výkonem funkce se vtahuje nejen na peněžní dary, ale i na dary nepeněžního charakteru a nelze ho poskytnout ani bývalému členovi zastupitelstva, pokud by souvisel s výkonem této funkce.

2. Odměňování uvolněných členů zastupitelstva

§ 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo obce jako takovou funkci určilo. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva.

§ 72 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával.

§ 72 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb.

Je-li člen zastupitelstva obce odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo obce.

§ 72 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb.

Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle zákona o nemocenském pojištění, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 72 odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb.

Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění dle § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jedna třicetina měsíční odměny se pro výpočet nemocenského a ošetřovného redukuje tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění, podle kterých se upravuje jedna třicetina měsíční odměny, platných vždy od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.

Od 1. 1. 2024 činí redukční hranice dle Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024:

  1. redukční hranice...1 466 Kč,
  2. redukční hranice...2 199 Kč,
  3. redukční hranice...4 397 Kč.

§ 72 odst. 9 zákona č. 128/2000 Sb.

Odměna stanovená podle předchozího odstavce se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Redukovaná odměna, resp. odměna ve snížené výši stanovená podle předchozí věty za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 74 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

3. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

§ 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů, uhradí obec zaměstnavateli.

§ 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce [ § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.].

§ 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.

Na rozdíl od uvolněných členů zastupitelstva, kterým vzniká nárok na odměnu ze zákona, neuvolněným členům zastupitelstva s výjimkou neuvolněného starosty může být odměna poskytnuta, znamená to, že na odměnu neuvolněný člen zastupitelstva nemá právní nárok a rozhodnutí o jejím poskytnutí a stanovení její výše je vyhrazeno zastupitelstvu obce, které je při jejím stanovení limitováno maximální výší odměny určené jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k zákonu podle zastávané funkce a podle velikostní kategorie obce.

Pro rok 2024 byla Ministerstva vnitra základna pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků vyhlášena ve Sbírce zákonů Sdělením č. 419/2023 Sb. ve výši 42 249 Kč.

§ 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Zastupitelstvo obce v usnesení stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy. Usnesení, kterým jsou stanoveny odměny neuvolněným členům zastupitelstva, pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo.

§ 72 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

Neuvolněnému starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce na rozdíl od ostatních neuvolněných členů zastupitelstva nárok na odměnu za měsíc přímo ze zákona, a to alespoň v minimální výši, tj. alespoň ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci starosty. Maximální výše odměny pak může činit až 0,6násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

§ 72 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával.

§ 72 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb.

Je-li člen zastupitelstva obce odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo obce.

§ 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie, může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti této činnosti zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona.

§ 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

4. Odměňování členů zastupitelstva v případě dlouhodobého zastupování a v období mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových orgánů obce

V případě dlouhodobé nepřítomnosti starosty, je zvýšená odměna za nepřetržité zastupování po dobu delší než 4 týdny poskytována ze zákona místostarostovi, a to je-li to pro něj finančně výhodnější.

§ 75 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle § 104 odst. 1 věty třetí starostu v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával funkci, náleží od prvního dne zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

§ 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Zvýšená odměna ze zákona náleží i členovi zastupitelstva, kterého zastupitelstvo pověřilo výkonem pravomocí starosty v situaci, kdy je starosta z funkce odvolán nebo se jí vzdal a zastupitelstvo obce neurčilo k jeho zastupování místostarostu nebo byl tento místostarosta odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, a to je-li to pro něj finančně výhodnější.

§ 75 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

Členovi zastupitelstva obce, který byl zastupitelstvem obce pověřen výkonem pravomocí starosty podle § 103 odst. 6, náleží odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

§ 103 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb.

Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Zákon o obcích upravuje rovněž nároky vybraných členů zastupitelstva na odměnu (a to v dosavadní výši), kterým v důsledku voleb do zastupitelstva obce zanikl mandát (resp. skončilo funkční období), ale nadále vykonávají své dosavadní pravomoci, a to až do zvolení nových orgánů obce.

§ 75 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Osobě, která nadále vykonává pravomoci starosty nebo místostarosty podle § 107, náleží po dobu výkonu těchto pravomocí dosavadní odměna za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce. Osobě, která nadále vykonává pravomoci člena rady obce podle § 102a, náleží po dobu výkonu těchto pravomocí dosavadní odměna za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce.

§ 107 zákona č. 128/2000 Sb.

Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty, a jde-li o obec, v níž je volena rada obce, až do zvolení nové rady obce podle § 102a, vykonává pravomoci starosty podle § 103; v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Nevykonává-li dosavadní starosta své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta, a je-li dosavadních místostarostů více, ten, kterého přede dnem voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta. Vykonával-li ke dni voleb pravomoci starosty člen zastupitelstva obce podle § 103 odst. 6, použijí se věty první a druhá obdobně.

§ 102a zákona č. 128/2000 Sb.

Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty nebo místostarosty v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3). Za zvolení nové rady obce podle předchozí věty se považuje zvolení alespoň nadpoloviční většiny počtu členů rady obce, který má být volen podle § 84 odst. 2 písm. m), jestliže došlo ke zvolení starosty nebo místostarosty; ustanovení § 100 odst. 1 se neuplatní.

§ 99 odst. 3 zákona č. 128/2000

Nahrávám...
Nahrávám...