dnes je 29.5.2024

Input:

Opravné položky k pohledávkám a jejich vyřazování pro PO zřizované OSS

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.16.4
Opravné položky k pohledávkám a jejich vyřazování pro PO zřizované OSS

Jaroslava Svobodová

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM A JEJICH VYŘAZOVÁNÍ

(pro příspěvkové organizace zřizované OSS)

Označení: .................................... Číslo:..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval:..................................

Platnost:....................................... Závaznost:....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: .....................................

Nahrazuje:.................................... Doplňuje: .....................................

Počet stran: .................................. Přílohy: ......................................

Hlava I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje základní postupy při tvorbě opravných položek k pohledávkám a jejich vyřazování z účetnictví příspěvkové organizace zřízené podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

1.2 Pohledávkou se rozumí právo jednoho účastníka závazkového vztahu tj. věřitele požadovat za poskytnutá plnění na druhém účastníku tohoto vztahu tj. dlužníkovi úhradu za přijatá plnění. Není-li dohodnuto jinak, věřitel má právo na peněžní plnění pohledávky. Splatnost pohledávky je vždy předem dohodnuta s dlužníkem, pokud nevyplývá z příslušného právního předpisu. Doba splatnosti nastává stanoveným dnem, ve kterém dlužníku vznikla povinnost plnit dluh vůči věřiteli.

1.3 Tvorbou opravných položek k pohledávkám se pro účely této směrnice rozumí zejména:

  • tvorba opravných položek k dlouhodobým pohledávkám evidovaným ve zvláštní databázi s pomocí SW dle Směrnice č. .... pro nakládání s pohledávkami,

  • tvorba opravných položek ke krátkodobým pohledávkám evidovaným ve zvláštní databázi s pomocí SW dle Směrnice č. ....pro nakládání s pohledávkami.

1.3.1 Pohledávkou dlouhodobou je pohledávka, jejíž doba splatnosti dohodnutá k okamžiku vzniku je delší než jeden rok. Rozhodný je při zařazení mezi dlouhodobé pohledávky úmysl věřitele o době splatnosti (resp. při vzniku pohledávky doba splatnosti dohodnutá s dlužníkem). Dojde-li k předčasnému splacení pohledávky dlužníkem, dlouhodobá pohledávka se v účetnictví mezi pohledávky krátkodobé nepřeřazuje.

1.3.2 Pohledávkou krátkodobou je pohledávka, jejíž doba splatnosti dohodnutá k okamžiku vzniku je rovna nebo kratší než jeden rok. Rozhodný je při zařazení mezi krátkodobé pohledávky úmysl věřitele o době splatnosti (resp. při vzniku pohledávky doba splatnosti dohodnutá s dlužníkem). Dojde-li ke splacení pohledávky dlužníkem po dohodnuté době splatnosti a dlužník je v prodlení s placením delším než jeden rok, krátkodobá pohledávka se v účetnictví mezi pohledávky dlouhodobé nepřeřazuje.

1.4 Opravnou položkou k pohledávkám dle bodu 1.3 se rozumí přechodné snížení hodnoty příslušného aktiva v peněžním vyjádření. Postup tvorby opravných položek k pohledávkám se řídí zvláštními právními předpisy (§ 25 odst. 3, § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 23 a § 65 odst. odst. 6 až 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., resp. ČÚS číslo 706) a touto směrnicí.

1.5 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám vykazuje PO ve sloupci Korekce v aktivech rozvahy, v položkách "A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů", "A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky".

1.6 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám vykazuje PO ve sloupci Korekce v aktivech rozvahy, v položkách "B.II.1. Odběratelé", "B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů", "B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky", "B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti", "B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé",

1.7 Vyřazením pohledávky z evidence PO se rozumí:

  • vyřazení pohledávky z databáze s pomocí SW vedené v souladu se Směrnicí č. .... pro nakládání s pohledávkami a

  • odúčtování pohledávky z příslušného aktivního rozvahového účtu pohledávek v účtové třídě 3 nebo 4.

1.8 Vyřazení pohledávky provádí PO vždy

  • průběžně během účetního období k okamžiku, v němž zjistí právní důvody k vyřazení, nejpozději však ke dni sestavení roční účetní závěrky a to na základě inventury pohledávek v souladu s Plánem inventur sestaveným v souladu se Směrnicí č. ... Inventarizace,

  • na základě písemného příkazu k vyřazení vydaného odpovědnou osobou v PO (var. správcem rozpočtu v příslušné oblasti výnosů a nákladů, hlavního účetního ....) v souladu se Směrnicí č. ... Organizační řád,) a

  • na základě vnitřního účetního dokladu, jehož přílohou je kopie účetního dokladu prokazujícího právní nárok na inkaso pohledávky včetně termínu splatnosti, a kopie všech záznamů, dokladujících úsilí PO o vymožení vyřazované pohledávky.

1.9 Významnost položky pohledávek v účetnictví PO se posuzuje podle Směrnice č. ... Vymezení významnosti položek v účetnictví.

Čl. 2

Tvorba opravných položek k pohledávkám

2.1 Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek "A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy", "A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", "A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry", "B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy", "B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní", "B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci", "B.II.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění", "B.II.12. Daň z příjmů", "B.II.13. Jiné přímé daně", "B.II.14. Daň z přidané hodnoty", "B.II.15. Jiné daně a poplatky", "B.II.16. Pohledávky za ústředními vládními institucemi", "B.II.17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi", "B.II.20. Pevné termínové operace a opce", "B.II.21. Pohledávky z finančního zajištění", "B.II.22. Pohledávky z vydaných dluhopisů", "B.II.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", "B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery", "B.II.25. Náklady příštích období", "B.II.26. Příjmy příštích období" a "B.II.27. Dohadné účty aktivní".

K nevýznamným pohledávkám PO opravné položky netvoří a ani o nich neúčtuje. Kritéria významnosti jsou stanovena ve Směrnici č. ... Vymezení významnosti položek v účetnictví.

2.2 Opravné položky k pohledávkám s výjimkou pohledávek dle odst. 2.1 se tvoří průběžně během účetního období k okamžiku, v němž PO zjistí právní důvody k tvorbě opravné položky, tj. že pohledávka je již ukončených devadesát dní po termínu splatnosti sjednaném s dlužníkem k okamžiku vzniku pohledávky.

2.3 Tvorbu opravné položky k příslušné pohledávce se zahájí na základě písemného příkazu vydaného odpovědnou osobou v PO (var. správcem rozpočtu v příslušné oblasti výnosů a nákladů, hlavního účetního ....) v souladu se Směrnicí č. ... Organizační řád,) a na základě vnitřního účetního dokladu, jehož přílohou je kopie účetního dokladu prokazujícího právní nárok na inkaso pohledávky včetně termínu splatnosti, a kopie všech záznamů, dokladujících úsilí PO o inkaso pohledávky od dlužníka.

2.4 Odpovědné osoby za sledování inkasa pohledávek a za provádění účetních záznamů v účetních knihách ve vztahu k pohledávkám (viz Směrnice č. ... Organizační řád) provedou při splnění podmínek dle odst. 2.2 a 2.3 této směrnice:

  • záznam o peněžním vyjádření vytvořené opravné položky v evidenci pohledávek vedené dle odst. 1.3 této směrnice,

  • účetní záznam v účetních knihách.

O provedených záznamech podají informaci správci rozpočtu a hlavnímu účetnímu.

Nahrávám...
Nahrávám...