dnes je 29.5.2024

Input:

Organizační směrnice o vnitřních závazných předpisech

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1
Organizační směrnice o vnitřních závazných předpisech

Ing. Danuše Prokůpková

Účetní jednotka: MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA XXXXXXXX 
Označení: Příspěvková organizace  Číslo: OS – XX/01/08  
Zpracoval: ekonom - podpis Kontroloval: statutární zástupce - podpis 
Platnost: od  Závaznost: zaměstnanci PO  
Datum vydání:  Vydává: odbor interního auditu  
Nahrazuje:  Doplňuje: Vnitřní kontrolní systém  
Počet stran:4  Přílohy: 1- vzor "košilky"  

Metodické vymezení: Organizační směrnice o tvorbě a formě vnitřních závazných předpisů

OBSAH

I. Úvod

II. Stať

1. Systém vnitřních předpisů

2. Forma vnitřních předpisů

3. Opravy a úpravy již vydaných vnitřních předpisů

4. Registrace a archivování vnitřních předpisů

III. Závěr

I. Úvod

Pro vnitřní potřeby Městského ústavu sociálních služeb města XXXX, se touto směrnicí zavádí systém vnitřních předpisů včetně způsobu jejich tvorby, oběhu, registrace a archivování.

Vnitřní předpisy vydané dle této organizační směrnice jsou závazné pro všechny zaměstnance příspěvkové organizace, které jsou v trvalém pracovním poměru a přiměřeně i pro pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v příspěvkové organizaci na základě dohod o provedené práce a na základě dohod o činnosti.

Jsou vydávány v souladu s platnou právní úpravou a jejich porušení je možné sankcionovat podle zákoníku práce, popř. žalobou k příslušnému soudu.

II. Stať

1. Systém vnitřních předpisů

Zavádí se následující systém vnitřních předpisů.

  1. Organizační směrnice (OS) – touto formou jsou vydávána stálá pravidla, např. organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, stanovení pracovní a úřední doby, provoz motorových vozidel, o cestovních náhradách, resp. způsoby vyúčtování a likvidace cest. příkazů, dále systém účetnictví, oběh a přezkoušení účetních dokladů apod. Organizační směrnice se vydává na dobu neurčitou.
  2. Pracovní instrukce (PI) – je vlastně "kuchařkou“ pro některé vybrané činnosti. Může (ale nemusí) vycházet z OS jako její prováděcí předpis. Touto formou může být např. vydán postup při vykazování pracovní doby, ke sjednocení úpravy externích dopisů nebo vzory k interním dopisům, k vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb. nebo zákona č. 106/1999 Sb. apod. Pracovní instrukce se vydává rovněž na dobu neurčitou.
  3. Příkaz (Př) – je nástrojem pouze ředitele organizace (ale může jej připravit kterýkoliv ze zaměstnanců) k provedení určitého časově ohraničeného úkonu nebo úkolu a je určen pro přesně označeného zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců. Je vždy termínován. Provedením úkonu, resp. splněním úkolu příkaz zaniká.

2. Forma vnitřních předpisů

Každý vnitřní předpis se skládá

a) z první stránky, tzv. "košilky“ – obalu, pro rychlou identifikaci a podkladu pro zavedení do centrální evidence vnitřních norem

  • název předpisu (např. Organizační směrnice),

  • oblast, kterou předpis upravuje,

  • označení a pořadové číslo – např. OS- xx/01/11 (označení dokumentu, č. útvaru zpracovatele

  • nebo jeho zkratka, poř. č. dokumentu, posl. dvojčíslí roku)

  • počet stran předpisu,

Nahrávám...
Nahrávám...