dnes je 29.5.2024

Input:

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

13.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17.1
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

PaedDr. František Havelka, PhD.

Článek I

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který:

 • splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a který

 • při přijímacím řízení splnil podmínky pro přijetí prokázáním zdravotní způsobilosti, stanoví-li tak nařízení vlády upravující soustavu oborů vzdělání, a vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se oborem středního vzdělání rozumí také

 • stejný obor středního vzdělání v různých školách,

 • stejný obor středního vzdělání s různým zaměřením školního vzdělávacího programu,

 • stejný obor středního vzdělání v různé formě vzdělávání.

Článek II

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy.

Ředitel školy vyhlašuje pro každé kolo přijímacího řízení do oboru středního vzdělání kritéria přijímacího řízení.

V přijímacím řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná zkouška, není-li dále stanoveno jinak.

Při přijímacím řízení do oboru středního vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, s výjimkou oboru středního vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se jednotná zkouška nekoná.

Článek III

Přihláška

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do

 • 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do

 • 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.

Přihlášku podává

 • uchazeč střední škole.

 • za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce za nezletilého uchazeče.

 • u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Způsob podání přihlášky

 1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
  • zletilého uchazeče,

  • zákonného zástupce nezletilého uchazeče, nebo

  • ředitele příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy u uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

 2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, nebo
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Součástí přihlášky

podané zákonným zástupcem nebo ředitele příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy u uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Součástí přihlášky jsou

kopie dokladů stanovených prováděcím právním předpisem, včetně kopie posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor středního vzdělání, pokud je stanovena nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání.

Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

Překlad dokladu vyhotoveného v cizím jazyce nemusí být úředně ověřený. Ředitel školy může účastníka řízení v případě pochybností o správnosti překladu vyzvat k předložení úředně ověřeného překladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost doložená přeloženým dokladem považuje za neprokázanou.

Pořadí oborů středního vzdělání v přihlášce

Uchazeč v přihlášce uvede pořadí oborů středního vzdělání, do kterých podává přihlášku.

Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání.

Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.

Podání přihlášky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení a úkony v přijímacím řízení

Uchazeč, který podává přihlášku tímto způsobem vyplní v informačním systému o přijímacím řízení jeden formulář přihlášky a vloží do něj doklady pro všechny obory středního vzdělání, do kterých se hlásí.

Dnem, kdy uchazeč potvrdí přihlášku v informačním systému o přijímacím řízení, je přihláška podána do všech oborů středního vzdělání, do kterých se uchazeč hlásí.

Pokud je přihláška podána tímto způsobem, ředitel školy činí úkony v přijímacím řízení prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení.

To neplatí, pokud zletilý uchazeč nebo jeho zástupce sdělí řediteli školy, že úkony ředitele v přijímacím řízení prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení nemá zájem.

Dnem doručení je pak den, kdy se zletilý uchazeč nebo jeho zástupce do systému přihlásí, přičemž takové doručení má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Nepřihlásí-li se do informačního systému o přijímacím řízení osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost zpřístupněna v informačním systému o přijímacím řízení, považuje se tato písemnost za doručenou do vlastních rukou posledním dnem této lhůty.

Uchazeč může činit úkony v přijímacím řízení v rámci řízení v prvním stupni prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.

Podání přihlášky v podobě výpisu

Uchazeč, který podává přihlášku tímto způsobem vyplní v informačním systému o přijímacím řízení jeden formulář přihlášky a vloží doklady pro každý obor středního vzdělání, do kterého se hlásí.

Uchazeč podá přihlášku v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení do všech škol, do jejichž oborů středního vzdělání se hlásí.

Podání přihlášky na tiskopisu

Uchazeč, který podává přihlášku tímto způsobem, podá přihlášku na tiskopisu do všech škol, do jejichž oborů středního vzdělání se hlásí, spolu s doklady.

Na všech přihláškách na tiskopisu uchazeče musí být pořadí oborů vzdělání shodné.

Dodatečné předložení dokladů

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad o splnění povinné školní docházky nebo získání stupně vzdělání, který má předložit s přihláškou, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.

Pokud uchazeč daný doklad nepředloží, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.

Ředitel školy může v rámci kritérií přijímacího řízení určit pozdější termín pro předložení dokladů prokazujících plnění kritérií přijímacího řízení, která pro dané kolo přijímacího řízení vyhlásil.

Pokud uchazeč daný doklad nepředloží v termínu, považuje se skutečnost za neprokázanou.

Článek IV

Organizace přijímacích zkoušek

(1) Uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělání, do kterého se koná jednotná zkouška, může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Uchazeč může školní přijímací zkoušku nebo talentovou zkoušku konat jedenkrát v každém oboru středního vzdělání, do kterého podal přihlášku.

(2) Uchazeč,

Nahrávám...
Nahrávám...