dnes je 29.5.2024

Input:

Přílohy směrnice - finanční kontrola v malé obci se sloučenou funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.22.2.1
Přílohy směrnice – finanční kontrola v malé obci se sloučenou funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní

Mgr. Pavel Bláha


Přílohy směrnice finanční kontroly
v obci (pro případ, kde je dle § 26 odst. 3 ZFK sloučena funkce správce rozpočtu a hlavní účetní = malé obce).

Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo doplněnyPříloha č. 1 – Vzor pověření

POVĚŘENÍ

STAROSTY OBCE ...............

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a směrnicí č. .../.... o finanční kontrole, jako vedoucí orgánu veřejné správy

pověřuji

pána/paní............................................................... (jméno, příjmení, titul a funkce nebo pracovní zařazení) funkcí (zaškrtnout odpovídající variantu):

příkazce operace pro případ své nepřítomnosti. Pověření se týká operací:

.............................

............................

☐ výkonem sloučené funkce zástupce správce rozpočtu / hlavního účetního předběžné řídicí kontroly

osobou odpovědnou za výkon průběžné a následné řídicí kontroly

Toto pověření nabývá účinnosti dnem podpisu starosty a platí do odvolání. Pověření dříve vydaná pro výkon řídicí kontroly pozbývají platnosti nabytím účinnosti tohoto pověření.

....................................

starosta

V.........................dne ............................

Pověření převzal: ........................(jméno a příjmení, podpis)Příloha č. 2 – Podpisový vzor osob pověřených výkonem finanční kontrolyPříloha č. 2 ke FR ÚSC č.:.../rok...

Podpisový vzor

 

Název příspěvkové organizace

 

Podpisový vzor zaměstnanců ÚSC pověřených ke schvalování operací jako příkazci operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

 

 

1. Předmět úpravy

• Podpisový vzor zahrnuje podpisy zaměstnanců pověřených ke schvalování operací jako příkazci operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

• Seznam podpisových vzorů zaměstnanců pověřených ke schvalování operací jako příkazci operace, správce rozpočtu a hlavní účetní se vyhotovuje ve 2 originálních vyhotoveních: I. vyhotovení je uloženo u hlavní účetní a II. vyhotovení u vedoucí ekonomického útvaru. Aktualizaci seznamu podpisových vzorů zajišťuje vedoucí ekonomického útvaru po vystavení pověření k výkonu příslušné činnosti vedoucím příspěvkové organizace.

• Pro přidělení dispozice zapíše vedoucí ekonomického útvaru zaměstnanci nové pověření do této směrnice i do druhopisu uloženého u hlavní účetní (Zaznamená jméno a příjmení, nechá podepsat celým a popř. zkráceným podpisem, zapíše případnou úpravu dispozice a datum platnosti oprávnění od .....). Ostatní kolonky dané položky zůstávají nevyplněny pro případné další použití.

• Odnětí dispozice zaznamená účetní přeškrtnutím celého zápisu (tak, aby původní zápis zůstal čitelný. Nesmí být prováděno přemazáváním nebo jinou úpravou, která by znemožňovala čitelnost původního zápisu!!!). Do sloupce platnost se uvede datum odnětí oprávnění.

 

2. Podpisové vzory

Přehled podpisových vzorů charakterizuje pravomoci a odpovědnost, tzn. oprávnění konkrétních zaměstnanců podepisovat jednotlivé druhy účetních a jiných písemností jako příkazce operace v rozsahu vedoucím příspěvkové organizace vydaných pověření.

 Objednávky (smlouvy) na dodání prací a služeb

Vzor podpisu  Zkrácený podpis, parafa  Úprava dispozice  Účinnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  

Schválení pokladních dokladů včetně drobného nákupu na paragony:

 

Vzor podpisu  Zkrácený podpis, parafa  Úprava dispozice  Účinnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  

Podpisový vzor správce rozpočtu a jeho pověřeného zástupce

Vzor podpisu  Zkrácený podpis, parafa  Úprava dispozice  Účinnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  

Podpisový vzor hlavní účetní a jejího pověřeného zástupce

Vzor podpisu  Zkrácený podpis, parafa  Úprava dispozice  Účinnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  
         Platnost od
Platnost do  

Určeno pro:

Ekonomický odbor a hlavní účetní ÚSC

 

Vypracoval(a): vedoucí ekonomického útvaru

 

Počet stran:

Platnost od:

Platnost do: do odvolání

 

V ........... dne ...................... ..........................................

 

 

Titul, jméno příjmení a podpis

Starosta obce, hejtman nebo primátor statutárního měst, resp, tajemník obecního úřadu nebo ředitel úřadu
Příloha č. 3 – Vzor záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na příjem


Identifikace příjmové operace:

Předmět   
Výše   
Druhá strana (dlužník)   

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na příjem jsem v souladu s čl. IV odst. 2 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše nadepsané příjmové operace ověřil(a):

a. soulad příjmové operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli obce,

b. soulad s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,

c. soulad se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti,

d. doložení operace věcně správnými a úplnými podklady a

identifikoval(a) jsem následující rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

*V případě že operace podléhá schválení Rady / Zastupitelstva (zaškrtnout odpovídající variantu): obce:

Projednala / projednalo:

☐ Rada obce Dne:

☐ Zastupitelstvo obce Dne:

Přijaté závěry a usnesení:

Datum: ........................

......................................................

starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)

* Použije se v případě, že o potencionálním nároku má kompetenci rozhodnout Rada nebo Zastupitelstvo obce


Příloha č. 4 – Vzor záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly po vzniku nároku na příjem – pokyn k plnění příjmu


Identifikace příjmové operace:

Předmět   
Výše   
Druhá strana (dlužník)   

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na příjem jsem v souladu s čl. V odst. 3 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše nadepsané příjmové operace ověřil(a):

a. Správnost dlužníka

b. Správnost výše vzniklého nároku obce

c. Splatnost nároku obce

identifikoval(a) jsem následující rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

Datum: ........................

......................................................

starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)

Jako účetní jsem u příjmové operace v souladu s čl. V odst. 4 směrnice č. .../... o finanční kontrole ověřil(a), že u výše nadepsané příjmové operace

a. Připravovanou operaci podepsal oprávněný příkazce operace

b. Byl správně určen dlužník, výše a splatnost vzniklého nároku v pokynu k plnění příjmů

c. Jiné skutečnosti týkající se operace jako účetního případu a neshledal jsem nedostatky

d. (jen v případě shledání nedostatků) – shledal jsem nedostatky spočívající v:...............*

Datum: ........................

......................................................

účetní (jméno, příjmení, podpis)

* V případě nedostatků, které shledal HÚ, předá starostovi nebo PO k dalšímu postupu

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku nároku na příjem stanovuji, že s výše nadepsanou pohledávkou bude naloženo takto: ..............................................................................

Datum: ........................

.............................................................

starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)
Příloha č. 5 – Vzor individuálního příslibu – předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

Identifikace výdajové operace:

Předmět   
Výše   
Druhá strana (věřitel)   
Splatnost   
Rozpočtové třídění   

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem v souladu s čl. VII odst. 2 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operace ověřil(a)

☐ nezbytnost operace ke splnění úkolů obce,

☐ soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,

☐ soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek,

☐ soulad operace se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti,

☐ doložení operace věcně správnými a úplnými podklady a

identifikoval(a) jsem tato rozpočtová rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

*V případě že operace podléhá schválení Rady / Zastupitelstva (zaškrtnout odpovídající variantu): obce:

Projednala / projednalo:

☐ Rada obce Dne:

☐ Zastupitelstvo obce Dne:

Přijaté závěry a usnesení:

**Provedena kontrola zadávací dokumentace veřejné zakázky před jejím vyhlášením

Datum: ........................

...................................................

starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem v souladu s čl. VII odst. 6 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operace ověřil(a), že

☐ výdajová operace byla schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění,

☐ je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem,

☐ je výdajová operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky

☐ výdajová operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy

** U připravované veřejné zakázky jsem ověřil/a:

☐ že připravovaná veřejná zakázka odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy (zejména zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),

☐ že v Zadávací dokumentaci nebo Výzvě k podání nabídek došlo k ošetření rozpočtových rizik, která se jejím uskutečňováním mohou vyskytnout a byla přijata opatření k vyloučení těchto rizik a

identifikoval(a) jsem tato rozpočtová rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

Datum: ........................

...........................

účetní – správce rozpočtu

(jméno, příjmení, podpis)

* Použije se v případě, že o potencionálním nároku má kompetenci rozhodnout Rada nebo Zastupitelstvo obce

** Použije se u výdajů týkajících se veřejných zakázek


Příloha č. 6 – Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku v případě veřejných zakázek

Identifikace výdajové operace připravované VZ :

Předmět   
Přepokládaná výše   
Předpokládané plnění v roce:........   
Předpokládané plnění v  letech :....................   
Rozpočtové třídění   

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku z veřejné zakázky jsem dle zákona č. 320/2001 Sb., (o finanční kontrole) a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., u výše nadepsané připravované VZ před zahájením výběrového řízení ověřil (a):

☐ nezbytnost připravované VZ ke splnění úkolů organizace,

☐ soulad připravované VZ s právními předpisy a opatřeními ÚSC v mezích těchto právních předpisů,

☐ soulad připravované VZ s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek (tzn. zejména správné určení limitu veřejné zakázky, volbu správného druhu veřejné zakázky a správný druh výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a soulad Zadávací dokumentace nebo Výzvy k podání nabídek s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek),

☐ soulad připravované VZ se zásadami hospodárnosti účelnosti a efektivnosti podle § 4 ZFK,

☐ doložení operace (veřejné zakázky připravené k vyhlášení) věcně správnými a úplnými podklady a

Identifikoval (a) jsem tato rizika:

Riziko  Významnost  
  
  

Opatření přijatá k vyloučení nebo eliminaci rizik v rámci připravované veřejné zakázky: .....................................................................................................................................

Datum: ........................ .............................................

Starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., jsem u výše nadepsané výdajové operace ověřil (a), že:

☐ připravovaná VZ byla schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění,

☐ je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem,

☐ je připravovaná VZ v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky

☐ připravovaná VZ odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti ÚSC a

Identifikoval (a) jsem tato rozpočtová rizika:

Riziko  Významnost  
  
  

Opatření přijatá k vyloučení nebo eliminaci rozpočtových rizik v rámci připravované veřejné zakázky: .....................................................................................................................................

Datum: ........................

..........................................

Účetní – správce rozpočtu

(jméno, příjmení, podpis)

*V případě že operace podléhá schválení zřizovatele (zaškrtnout odpovídající variantu): obce / města:

Projednala / projednalo:

☐ Rada obce / města Dne:

☐ Zastupitelstvo obce / města Dne:

Přijaté závěry a usnesení:

Provedena kontrola zadávací dokumentace / výzvy k podání nabídek (včetně zapracování závěrů zřizovatele) veřejné zakázky před jejím vyhlášením

Datum: ........................

..............................................................

Starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)


Příloha č. 7 – Vzor pokynu k zajištění platby (předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku)

Identifikace výdajové operace:

Předmět   
Přepokládaná výše   
Druhá strana (věřitel)   
Splatnost   
Rozpočtové třídění   

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku jsem v souladu s čl. VI odst. 1 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operace ověřil(a)

☐ správnost určení věřitele,

☐ výší vzniklého závazku,

☐ splatnost vzniklého závazku,

☐ soulad s individuálním, nebo limitovaným příslibem č. ................. ze dne ..................

a identifikoval(a) jsem tato rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

Datum: ........................

...................................................

starosta – příkazce operace

(jméno, příjmení, podpis)

Jako hlavní účetní v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku jsem v souladu s čl. IX odst. 5 směrnice č. .../... o finanční kontrole u výše popsané výdajové operace ověřil(a)

☐ soulad výše uvedeného podpisu příkazce operace s podpisovým vzorem,

☐ soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku s údaji na pokynu k realizaci platby,

☐ soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem,

☐ jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví,

a identifikoval(a) jsem tato účetní rizika:

Riziko  Opatření vedoucí ke zmírnění rizika  
  
  

Svým podpisem stvrzuji, že platba může být uskutečněna

Datum: ........................

......................................................

Hlavní účetní

(jméno, příjmení, podpis)

Příloha č. 8 – Vzor limitovaného příslibu – předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku


Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí

Nahrávám...
Nahrávám...