dnes je 18.6.2024

Input:

Směrnice stanovující pravidla pro vnitřní kontrolu

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5
Směrnice stanovující pravidla pro vnitřní kontrolu

Jaroslava Svobodová

Směrnice stanovující pravidla pro řídící kontrolu u PO

Vypracoval: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Karel Novák  ekonomický náměstek      
Přezkoumal: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Irena Ptáčková  Interní auditor      
Schválil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiránek  ředitel      
Účinnost vyhlásil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiránek  ředitel      


Rozdělovník dokumentu 


Dokument převzal a byl s ním seznámen: 


výtisk číslo  jméno
funkce  
číslo vydání  kód změny  
1  1  2  3  
Datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis  
1                    
2                    


List provedených změn a revizí 


změny v textu  schválení změn a revizí  
odstraněno  vloženo  jménofunkce  datum  podpis  
Strana  článek (kapitola)  strana  článek (kapitola)        
              
              
              
              
              

Vlastní dokument

Směrnice stanovující pravidla pro řídící kontrolu Příspěvkové organizace XXXXXX

Čl. 1

Účel směrnice a použití zkratek

Tato směrnice vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen ZoFK), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon (dále také VyhlaFK), dále zákoníku práce v platném znění a z dalších obecně závazných právních ustanovení a stanoví pravidla pro řídící kontrolní činnost. Příspěvková organizace hospodaří s veřejnými i neveřejnými finančními prostředky a jejich hospodárné, účelové a účelné použití prověřuje v rámci vnitřního kontrolního systému.

Použití zkratek

PO  Příspěvková organizace XXXXXXX  
ZoFK  Zákon č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění  
VyhlaFK  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění  
PO  Příkazce operace  
SR  Správce rozpočtu  
HÚ  Hlavní účetní  
VO  Vedoucí oddělení  

Čl. 2

Vnitřní kontrolní systém

2.1 Uspořádání systému

Kontrolní procesy v ústavu jsou upraveny jako vícestupňový systém, v účelné kombinaci jako kontrola podle kompetencí vyplývající:

  • ze specifické činnosti ústavu – tematická kontrola a kontrola procesů, organizovaná jako kontrola průběžná,

  • z požadavků § 25 zákona č. 320/2001 Sb. vyplývající z kompetencí, odpovědností jako řídící kontrolu ve smyslu pracovního zařazení a popisu pracovních míst,

  • z požadavků § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. a ve smyslu § 10 až 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako - finanční kontrolu.

2.2 Hlavní cíle kontroly

Hlavním úkolem kontroly ve smyslu ZoFK je zjistit, zda procesy a činnosti nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními řídícími akty PO. Řídící kontrola je zaměřena zejména na správnost finančních a majetkových operací. V rámci finanční kontroly se zkoumá hospodárnost, efektivnost, účelnost a účelovost použití veškerých finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb.

2.3 Organizační a věcný rozsah řídící kontroly ústavu je upraven ve smyslu § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. Věcně výkon řídící kontroly konkretizuje v § 10 až 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a to ustanoveních o povinnostech pověřených pracovníků při výkonu a zkoumání finančních operací. Řídící kontrola je organizována jako kontrola předběžná, průběžná a následná. Ve smyslu níže uvedených ustanovení VyhlaFK jsou přiřazeny odpovídající povinnosti:

  • před a po vzniku nároku orgánu veřejné správy § 11 a 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb. – (oblast příjmů – povinnosti PO a HÚ)

  • před vznikem závazku (právní fáze) orgánu veřejné správy a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. (oblast výdajů – povinnosti PO a SR)

  • po vzniku závazku (finanční fáze) orgánu veřejné správy § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. (oblast výdajů – povinnost PO a HÚ)

Čl. 3

Řídící kontrola

3.1 Zaměření a fáze řídící kontroly

Řídící kontrola organizovaná ve smyslu ZoFK je zaměřena zejména na prověřování skutečností,

Nahrávám...
Nahrávám...