dnes je 29.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance

5.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance

Jaroslava Pfeilerová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance

Zaměstnavatel ........................... (uvést přesné jméno, označení, sídlo, IČ)

zastoupený .............................

vydává tento

vnitřní předpis o příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnance.

1. Zaměstnavatel bude přispívat na životní pojištění zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o soukromém životním pojištění s pojišťovnou, která je v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, oprávněna podnikat na území ČR nebo s pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo na území Evropského hospodářského prostoru.

2. Zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na životní pojištění zaměstnancům s pracovním poměrem sjednaným na dobu neurčitou (...............................případně lze stanovit jiné podmínky, např. podmínit poskytování příspěvku trváním pracovního poměru alespoň jeden rok).

3. Zaměstnavatel bude na účet zaměstnanců poskytovat měsíční příspěvek ve výši ....... (uvést částku) Kč.

4. Příspěvek na životní pojištění nebude poskytován pracovníkům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnancům, kteří mají uzavřenu termínovanou pracovní smlouvu (uvedení tohoto stanoviska se odvíjí od rozhodnutí zaměstnavatele. Pokud bude zaměstnavatel chtít, může poskytovat příspěvek i zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

5. Zaměstnanec je povinen písemně informovat příslušnou pojišťovnu o tom, že příspěvek (případně jeho část) na jeho životní pojištění bude za něj hradit zaměstnavatel.

6. Zaměstnavatel bude příspěvek poukazovat přímo příslušné pojišťovně, a to na číslo účtu, které sdělí zaměstnanec.

7. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ............ (nejméně jednoho roku)

8. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ...........

V .................. dne.................

.........................................

razítko a podpis oprávněného
zástupce zaměstnavatele

Komentář:

Hlavním rysem životního pojištění je zabezpečení pojištěného a jeho blízkých. Současně jde o jistý způsob investování peněz včetně jejich zúročení. Soukromé životní pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou (pojistníkem) a pojišťovnou (pojistitelem). Účelem daňového zvýhodnění je podpora osob, které se dobrovolně finančně zajišťují na období, kdy dosáhnou důchodového věku.

Daňové zvýhodnění se týká jak fyzických osob, které si hradí toto pojistné ze svých prostředků, tak zaměstnavatelů, kteří platí pojistné za své zaměstnance. To znamená, že ve vazbě na soukromé životní pojištění bude z daňového hlediska posuzováno:

1. zda zaměstnavatel může příspěvky zaplacené za zaměstnance zahrnout do daňových nákladů (§ 24 ZDP),

2. zda je hodnota příspěvků z hlediska zaměstnanců posouzena jako plnění osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP),

3. zda v případě,

Nahrávám...
Nahrávám...