dnes je 23.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování

31.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .................................. (konkretizovat)

K provedení § 37 odst. 5 ZP a § 103 odst. 1 písm. f) ZP a § 103 odst. 2 a § 103 odst. 3 ZP vydávám tento

vnitřní předpis ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácviku a přezkušování a o informacích o rizicích

I.

Tento předpis neupravuje problematiku školení podle jednotlivých odborností, tzv. profesní školení (např. řidičů, svářečů, jeřábníků), ale obecné školení BOZP.

II.

Druhy školení

1. vstupní školení

2. školení na pracovišti

3. zácvik

4. periodické školení

5. mimořádné školení

6. školení vedoucích zaměstnanců

Poznámka: do všech školení je zařazena problematika seznámení s riziky, výsledky jejich vyhodnocení a opatření před jejich působením (viz § 102 odst. 3 ZP).

III.

Vstupní školení

Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále je "BOZP") a s interními akty řízení platnými v organizaci, které upravují oblast BOZP.

a) Školení musí absolvovat:

 • všichni nově přijímání zaměstnanci, včetně zaměstnanců přijímaných na dobu určitou a brigádníků,

 • žáci a studenti při praktickém vyučování,

 • zaměstnanci cizích zaměstnavatelů, kteří budou plnit v organizaci své pracovní úkoly.

b) Termín školení:

 • před nástupem na pracoviště.

c) Školení provede:

 • ....... (stanoví zaměstnavatel) podle jím posouzené a schválené osnovy.

d) Doklad o školení:

O provedeném školení vyhotoví osoba, která jej provedla, doklad, který obsahuje tyto náležitosti:

 • název a adresu zaměstnavatele,

 • druh školení,

 • obsah školení (konkretizovat použité předpisy a paragrafy nebo uvést použitou osnovu),

 • datum školení,

 • jméno a podpis školitele,

 • jména a podpisy školených, kterými potvrzují účast na školení a porozumění přednášené látce.

IV.

Školení na pracovišti

Úkolem školení na pracovišti je získání vědomostí v konkrétních podmínkách BOZP na pracovišti, které jsou nutné pro bezpečný výkon práce.

a) Školení musí absolvovat:

 • všichni nově přijatí zaměstnanci přicházející na pracoviště,

 • zaměstnanci převedení na jiné pracoviště,

 • zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří budou plnit na pracovišti své pracovní úkoly,

 • žáci a studenti při praktickém vyučování.

b) Termín školení:

 • před zahájením práce na pracovišti.

c) Školení provede:

 • nadřízený vedoucí zaměstnanec.

V závěru vhodnou formou ověří, zda zaměstnanci školenou látku pochopili.

d) Doklad o provedeném školení:

Alternativa I

Účast na školení a výsledky ověřování znalostí se zaznamenají v dokladu BOZP vedeném o zaměstnanci.

Záznam musí obsahovat:

 • druh školení,

 • obsah školení,

 • datum školení,

 • jméno a podpis školitele,

 • způsob ověření získaných znalostí,

 • jméno a podpis školeného zaměstnance, kterým potvrzuje účast na školení a porozumění přednášené látce.

Často nahrazeno prezenční listinou s výše uvedenými náležitostmi.

Alternativa II

Na pracovištích a při činnostech, kde výskyt rizik je minimální (např. administrativní činnost, malé provozovny, obchodní sítě apod.) lze vstupní školení a školení na pracovišti spojit.

V.

Zácvik

Po školení na pracovišti následuje zácvik v trvání ........... (stanoví zaměstnavatel). Pokud zaměstnanec splňuje kvalifikační předpoklady, je možné dobu trvání zácviku přiměřeně zkrátit. Po dobu trvání zácviku vykonává zaměstnanec práce pod dohledem............... (konkrétně určených zkušených zaměstnanců). Po ukončení zácviku nadřízený vedoucí zaměstnanec provede jeho vyhodnocení. Výsledek ověřování znalostí zaznamená v dokladu BOZP vedeném o zaměstnanci a potvrdí se podpisem hodnotitele a zacvičovaného zaměstnance.

VI.

Periodické školení

Úkolem periodického školení je udržovat vědomosti zaměstnanců v oblasti BOZP.

a) Školení musí absolvovat:

 • všichni zaměstnanci s výjimkou vedoucích zaměstnanců (viz samostatná část).

b) Termín školení:

........... (stanoví zaměstnavatel podle výsledku vyhodnocení rizik vyplývajících z provozované činnosti).

Alternativa I - 1 x za rok

Alternativa II - 1 x za dva roky

Alternativa III - 1 x za tři roky

c) Školení provede:

 • ....... (stanoví zaměstnavatel).

d) Doklad o provedeném školení:

Alternativa I

Účast na školení a výsledky ověřování znalostí se zaznamenají v dokladu BOZP vedeném o zaměstnanci.

Doklad musí obsahovat:

 • druh školení,

 • obsah školení,

 • datum školení,

 • jméno a podpis školitele,

 • způsob ověření získaných znalostí,

 • podpis školeného zaměstnance, kterým potvrzuje účast na školení a porozumění přednášené látce.

Alternativa II

Prezenční listina, která v záhlaví obsahuje:

 • druh školení,

 • obsah školení,

 • datum školení,

 • jméno a podpis školitele,

 • způsob ověření získaných znalostí, a dále jmenný seznam účastníků školení a jejich podpisy, kterými potvrzují účast na školení a porozumění přednášené látce.

VII.

Mimořádné školení

Úkolem mimořádného školení je operativně reagovat na okamžitý stav a změny v BOZP na pracovišti. Provádí se:

1. při změně bezpečnostních předpisů,

2. při zavádění nových technologií a nových výrobních postupů,

3. při růstu pracovní úrazovosti, při výskytu

Nahrávám...
Nahrávám...