dnes je 29.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu

8.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu

Bohumil Pivoňka

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu, které jsou trvalou součástí budov o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ..................................

Odpovědnost za to, že u  výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu, které jsou trvalou součástí budov o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m (dále jen výtahy) provozovaných v rámci organizace bude prováděn řádný provoz, servis, opravy pravidelné kontroly, inspekce, revize, odborné prohlídky a odborné zkoušky v souladu s právními předpisy, průvodní dokumentací výrobců, místními provozními a bezpečnostními předpisy a v souladu s požadavky obsaženými v příslušných českých technických normách, přenáším v souladu s Pracovním řádem organizace ze dne ............... na pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení ............... (funkce a jméno).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákoníku práce, případně pravomoci vyplývající z Organizačního řádu ze dne ................................ a Pracovního řádu organizace, stanovuji:

a) rozsah pravomocí spojených touto odpovědností takto:

1. Zúčastňovat se jako neopomenutelný účastník tvorby smluv o dílo, jejichž předmětem je montáž, servis výtahů, opravy výtahů, kontroly, inspekce, revize a zkoušky výtahů a podstatné změny výtahů.

2. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících předání informací nutných pro řádný provoz, servis, kontroly, inspekce, revize a zkoušky a podstatné změny výtahů.

3. Být za organizaci neopomenutelným účastníkem při přejímkách po provedených opravách a podstatných změnách výtahů.

4. Kontrolovat dodržování smluv o dílo uzavřených s odbornými servisními organizacemi.

5. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost nutnou k provádění řádného provozu. servisu, kontrol, inspekcí, revizí a zkoušek výtahů, případně jejich podstatných změn.

6. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících řádné vedení průvodní a provozní technické dokumentace výtahů a její zpřístupnění pro pracovníky odborné servisní organizace a případné kontroly kompetentními organizacemi a orgány.

7. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost při odstraňování závad a rizik zjištěných při pravidelném servisu, kontrolách, inspekcích, revizích a zkouškách výtahu.

8. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění, aby prostory včetně přístupových cest souvisejících s provozem, servisem, kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami byly pokud možno bez rizik, případně vyžadovat informace o zbytkových rizicích.

9. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění používání výtahů jen pro účel a prostředí, pro které byly konstruovány a zajistit jejich udržování po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání vypracovaném v souladu s ČSN EN 13015+A1 nebo ČSN 27 4002 .Vyžadovat aktualizaci návodů k používání v části týkající se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že na základě rozhodnutí provozovatele se u výtahu mění účel používání a/nebo se změní okolní podmínky provozu výtahu.

10. Pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

b) rozsah povinností spojených touto odpovědností takto:

1. Dodržovat obecné požadavky na provozovatele výtahů dle zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

2. Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní organizace.

3. Vyřadit výtah z provozu v případě nebezpečných situací a zajistit neprodlené odstranění všech závad zjištěných při kontrolách, prohlídkách, zkouškách a inspekcích výtahu.

4. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu. Umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněným osobám.

5. Zajištění provádění základních servisních úkonů prováděných provozovatelem, včetně zaškolení osob pro provádění těchto úkonů.

6. Zajištění provádění odborných prohlídek.

7. Zajištění provádění odborných zkoušek.

8. Zajištění provádění zkoušek po podstatných změnách a opravách.

9. Zajištění provádění kontrol (inspekčních prohlídek).

10. Reagovat na výsledky kontrol (inspekčních prohlídek).

11. Zajištění podmínek pro servisní činnosti a bezpečný provoz výtahu.

12. Zajištění předávání podstatných informací pro servisní organizaci.

13. Zajištění kontrol provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů provozovateli budov.

14. Zajištění kontrol provozuschopnosti výtahů umístěných v budovách vybavených signálem, který je v případě požáru vysílán do řízení výtahu (nejedná se o evakuační a požární výtahy).

15. Zajistit zaškolení řidiče výtahu a zajistit provádění kontrol odborné způsobilosti řidiče výtahu.

Vypracoval........................................

Schválil ......................................

V.................. dne.........

Komentář:

Pro účely tohoto předpisu se za výtahy považují výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu, které jsou trvalou součástí budov o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m. Výtahy s uvedenými parametry jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením. Jedná se o výtahy elektrické (trakční nebo s kinematicky vázaným pohonem) a výtahy hydraulické. Výtahy s výše uvedenými parametry jsou dle NV č. 193/2022 Sb. vyhrazeným zdvihacím zařízením.

Výtahy se používají ve výrobních objektech, nevýrobních objektech a bytových domech, a proto je míra společenského nebezpečí výtahů dána velkým rozsahem jejich používání. U výtahů je nebezpečí dále dáno kinetickou energií reprezentovanou pohybujícím se výtahem, potenciální energií, kterou představuje výtah v horní poloze a případně samotnou konstrukcí výtahu. Výtahy jsou vybaveny elektrickým pohonem a další elektrickou výzbrojí, což vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

U výtahů existují rizika způsobená:

a) střihem,

b) stlačením,

c) pádem,

d) nárazem,

e) uvězněním,

f) požárem,

g) úrazem elektrickým proudem,

h) porušením materiálu.

Vzhledem k tomu, že osoba dopravovaná v kabině výtahu nemá žádný vliv na jeho funkci (mimo volby ovládačů v kabině), musí mít důvěru v bezpečnost výtahu. Z tohoto důvodu je nutné, aby provozovatel důsledně dodržoval všechna ustanovení bezpečnostních předpisů, která řeší problematiku provozu, servisu, prohlídek, zkoušek a inspekcí výtahu.

Účelem bezpečnostních předpisů pro výtahy je chránit osoby a předměty před nebezpečím nehod, ke kterým může dojít při provozu, servisu a při nouzových situacích u výtahu.

Následující komentář blíže vykládá a specifikuje jak naplnit povinnosti uvedené v jednotlivých bodech uvedených v písm. b) rozsah povinností spojených touto odpovědností. Znění komentáře vychází z bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny v části Základní bezpečnostní předpisy.

K bodu 1. Dodržovat obecné požadavky na provozovatele výtahů dle zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Povinnosti provozovatelů výtahů dle zák. č. 250/2021 Sb.

1. Provozovatel zajistí, aby

a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky,

b) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,

c) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

2. Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

3. Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

5. Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.

6. Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

7. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5000000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Povinnosti provozovatelů výtahů dle NV č. 193/2022 Sb.

1. Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení. Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stanoví-li průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty kratší, mají tyto lhůty přednost.

2. Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozní knihy, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize, zkoušky nebo inspekce osobou, která tento úkon provedla.

4. Dodržovat požadavky stanovené pro provozovatele vyhrazeného zdvihacího zařízení na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení; v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,

c) zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,

d) udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody (zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů) aktualizuje místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

5. Provoz výtahů pro dopravu osob a nákladů se musí řídit tímto nařízením, návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Při provozu výtahů musí být brána v úvahu všechna rizika při práci a významná a odpovídající nebezpečí.

7. Výtahy mohou být provozovány jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány, a musí být udržovány po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8. Provozovatel výtahů zajistí stálým dispečinkem nebo systémem dálkového monitorování se stálou službou s nepřetržitým provozem, nebo jiným systémem stálé služby, okamžité spojení s dopravovanými osobami.

K bodu 2. Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní organizace.

Provozovatel může provozovat výtahy pouze v případě, že má uzavřenou servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní organizací. Tato organizace musí splňovat požadavky které jsou uvedeny v zák. č. 250/2021 Sb., NV č. 193/2022 Sb. a dále pak v ČSN EN 13015+A1 a ČSN 27 4002. Servisní organizace musí mít oprávnění pro činnosti na výtazích prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i pro vlastní potřebu. Toto oprávnění vydává pověřená organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí - Technická inspekce ČR na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti organizace. Podmínky pro vydání oprávnění jsou stanoveny v zák. č. 250/2021 Sb.

V případě, že je ve společné šachtě nebo strojovně více výtahů, musí servis všech těchto výtahů provádět jedna servisní organizace.

K bodu 3. Vyřadit výtah z provozu v případě nebezpečných situací a zajistit neprodlené odstranění všech závad zjištěných při kontrolách, prohlídkách, zkouškách a inspekcích výtahu.

Provozovatel musí neprodleně zajistit vyřazení výtahu z provozu v případech vzniku nebezpečné situace na výtahu. Způsobilost výtahu k dalšímu provozu se ověřuje prováděním kontrol, inspekcí, revizí a zkoušek, zkoušek po podstatných změnách a opravách. Kompetentní pracovníci, odborní servisní pracovníci, zkušební technici a inspektoři musí na základě výsledku kontrolních činností uvádět další způsobilost výtahu k bezpečnému provozu. V případě že se na výtahu vyskytují závady musí se konkrétně uvést v příslušných záznamech, revizních zprávách a protokolech. Provozovatel musí neprodleně zajistit jejich odstranění.

K bodu 4. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu. Umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněným osobám.

Minimální rozsah průvodní a provozní technické dokumentace výtahu je:

- dispoziční výkres,

- elektrická a hydraulická schémata,

- kniha výtahu, kniha odborných prohlídek, kniha prohlídek, doklady o zkouškách výtahu,

- návod na používání výtahu včetně návodu na vyproštění,

- doklady o uvedení výtahu do provozu.

Provozovatel musí udržovat technickou dokumentaci, Knihu výtahu, , Knihu odborných prohlídek výtahu, protokoly o odborných zkouškách výtahu, inspekční zprávy z provedených inspekčních prohlídek výtahu, pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a umožnit tak provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami.

Provozovatel musí zajistit, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem.

K bodu 5. Zajištění provádění základních servisních úkonů prováděných provozovatelem včetně zaškolení osob pro provádění těchto úkonů.

Provozovatel musí zajistit provádění základních servisních úkonů podle přílohy B ČSN 27 4002, které provádí sám.

Typické příklady provádění kontrol, které provádí provozovatel výtahu 1 x za 14 dnů:

1. Šachta výtahu

- vybavení nástupišť/nákladišť – osvětlení

- ohrazení šachty,

- stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst

2. Klec výtahu

- osvětlení

- ovládače

- nouzová signalizace

- dorozumívací zařízení

- systém zastavování ve stanicích

- funkce světelné clony, je-li použita

3. Šachetní dveře

- funkce zajišťovacích prvků

4. Nástupiště

- ovládače

- osvětlení přístupových cest

Záznamy o výše uvedených kontrolách se uvádějí v Knize výtahu.

Při provádění výše uvedených kontrol se nesmí zasahovat do funkčních částí výtahu.

Provozovatel výtahu musí bezodkladně informovat servisní firmu při zjištění nesprávné funkce výtahu v rámci provádění výše uvedených kontrol.

Poznámka:

Provozovatel výtahu si může provádění výše uvedených kontrol smluvně zajistit se servisní firmou.

K bodu 6. Zajištění provádění odborných prohlídek.

Odborné prohlídky výtahů se provádí podle NV č. 193/2022 Sb. Příloha č. 2 čl. 6.1.1 Tab. č. 3. , pokud tyto lhůty nestanovuje jejich průvodní dokumentace.

Lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu   Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících  
  Kategorie I.   Kategorie II.  
Nahrávám...
Nahrávám...