dnes je 23.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při poskytování darů zaměstnancům

8.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.11
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při poskytování darů zaměstnancům

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při poskytování darů zaměstnancům

Zaměstnavatel .......................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

vydává

vnitřní předpis upravující postup při poskytování darů zaměstnancům.

1. Zaměstnavatel může poskytovat svým zaměstnancům v pracovním poměru za níže uvedených podmínek a v případech dary.

2. Na poskytnutí daru nevzniká právní nárok, zaměstnavatel v každém jednotlivém případě rozhoduje, zda dar bude poskytnut.

3. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům věcný nebo peněžní dar jako uznání a ocenění dlouholeté práce při dosažení životního jubilea

a) dosažení věku 50 let ve výši ......... Kč

b) dosažení věku 55 let ve výši ......... Kč

c) dosažení věku 60 let ve výši ......... Kč

d) dosažení věku 65 let ve výši ......... Kč

e) dosažení věku 70 let ve výši ......... Kč

f) případně po dosažení dalších 5 let.

4. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům věcný nebo peněžní dar jako uznání a ocenění dlouholeté práce při příležitosti prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod ve výši ......... Kč.

5. Dar podle bodu 3 a 4 se poskytuje zaměstnanci, který ke dni jeho poskytnutí je zaměstnán u zaměstnavatele nepřetržitě po dobu delší než ............ (např. 2 roky). Za nepřetržité zaměstnání se považuje i případ, kdy zaměstnanec má sjednán pracovní poměry za dobu určitou, které na sebe bezprostředně navazují.

6. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům věcný dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. O přiznání daru a jeho výši rozhoduje na návrh vedoucích zaměstnanců ........................... (ředitel nebo statutární orgán zaměstnavatele). Věcný dar může být poskytnut do maximální hodnoty .................. (např. 10 000 Kč).

7. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům věcný dar při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Do počtu odpracovaných let se zahrnují výhradně doby trvání pracovního poměru, nezahrnují se doby výkonu práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro dobu trvání pracovního poměru se sčítají všechny doby trvání pracovního poměru u zaměstnavatele včetně dob trvání pracovního poměru u jeho právních předchůdců. Doby trvání pracovního poměru pro tento účel se sčítají, i když na sebe bezprostředně nenavazují, za podmínky, že mezi skončením a navázáním dalšího pracovního poměru neuplynula doba delší než ......... (např. 6 měsíců).

8. O přiznání věcného či finančního daru rozhoduje ....................... (např. ředitel nebo statutární orgán zaměstnavatele) a vyhotovuje o něm písemné rozhodnutí. Věcný dar je předáván zpravidla veřejně.

9. Při zdanění věcných a peněžních darů se postupuje podle příslušných ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ......................... (nejméně 1 rok).

11. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

12. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ...........................

Nahrávám...
Nahrávám...