dnes je 29.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při předávání směny

21.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.14
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při předávání směny

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při předávání směny

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává tento vnitřní předpis upravující postup při předávání směny.

1. Tento předpis stanoví postup zaměstnanců při předávání směny na pracovištích (v provozech)................., kde se zaměstnanci střídají ve směnném pracovním režimu (§ 78 odst. 1 písm. d) až f) ZP).

2. Zaměstnanec, který končí práci (pracovní činnost), na kterou bude pracovní činností navazovat další směna, je povinen ji nastupujícímu zaměstnanci předat a uvést (sdělit) přitom:

  • stav pracovních činností a nedokončené činnosti

  • počátek započatého pracovního postupu

  • všechny skutečnosti ovlivňující pracovní postup atd.

3. Zaměstnanec, který nastupuje do směny, která pokračuje v práci předcházející směny, je povinen od zaměstnance, který práci (pracovní činnost) končí, práci a pracoviště převzít.

4. O předání směny se vyhotoví

  • zápis v knize předání směn, nebo

  • protokol o předání směny, nebo

  • elektronický protokol o předání směny.

Ten potvrdí předávající a přebírající zaměstnanec.

5. Za předání směny nastupující směně odpovídá ............... (vedoucí zaměstnanec daného pracoviště) končící směny. Vedoucí zaměstnanec nastupující směny je po předání směny před započetím výkonu práce povinen zkontrolovat, zda podřízení zaměstnanci převzali práci a pracoviště v souladu s tímto postupem.

6. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

7. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Postup při předání směny je potřebné upravit pouze pro případ, že zaměstnavatel má taková pracoviště, kde se zaměstnanci vzájemně střídají při výkonu práce ve směnách a nastupující směna pokračuje v práci směny předcházející. Jedná se o dvousměnné, vícesměnné nebo nepřetržité pracovní režimy, jak jsou definovány v § 78 odst. 1 písm. d) až f) ZP, za podmínky, že směna následující plynule pokračuje v plnění činností, které byly započaty předcházející směnou. Vnitřní předpis je ale pouze určitým návodem, protože různorodost prací bude vyžadovat konkretizaci toho, co si mají zaměstnanci předávat a jakým způsobem mají toto předání potvrzovat (zachycovat).

Na některých pracovištích může předání práce celé směny probíhat výhradně mezi vedoucími (směnovými mistry), kteří poté přidělí práci jednotlivým zaměstnancům nastupující směny.

Při výkonu některých činností je postup při předání práce, např. topičů na kotlích, upraven ČSN, případně bezpečnostními předpisy anebo

Nahrávám...
Nahrávám...