dnes je 4.10.2023

Input:

Účtování a evidence zásob pro NNO

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.19.1
Účtování a evidence zásob pro NNO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE K ÚČTOVÁNÍ A EVIDENCI ZÁSOB

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo:.......................................

Zpracoval:.................................... Kontroloval:...............................

Platnost:....................................... Závaznost:.................................

Datum vydání: ......................... Vydává:.....................................

Nahrazuje:................................. Doplňuje: ................................

Počet stran: .................................. Přílohy: ...................................


Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje způsoby oceňování, evidenci a metody účtování o zásobách v účetnictví.

1.2 Za zásoby se považují přechodná aktiva vymezená zvláštními právními předpisy1).

1.3 Za zásoby ve skladu se považuje majetek dle odst. 1.2, který nebyl dosud vydán do používání. Zásoby podléhají inventarizaci v termínech stanovených v Čl. č..... Směrnice č. ... o inventarizaci majetku a závazků.

1.4 Za majetek v používání se považuje drobný dlouhodobý hmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem2) a drobný hmotný majetek, jehož doba používání je delší než jeden rok, avšak výše ocenění jedné položky v účetnictví nepřekročila částku stanovenou v Čl. č..... odst. č... Směrnice č. ... účtování a evidence drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku.

1.5 Za zásoby spotřebované se považuje majetek dle odst. 1.2, který byl okamžitě spotřebován, nebo je spotřebován postupně během činnosti účetní jednotky za dobu maximálně 12 měsíců. Jedná se zejména o:

a) v případě drobného nehmotného majetku:

  • software při evidenci jízd motorových vozidel, které jsou v majetku účetní jednotky,

  • software k evidenci pracovních cest zaměstnanců a orgánů účetní jednotky,

b) v případě drobného hmotného majetku:

  • úklidové prostředky a hygienické prostředky vydané pracovníkům zajišťujícím úklid,

  • kancelářský papír, tiskopisy a jiné drobné kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren a kopírek, pokud jsou vloženy do příslušné kancelářské techniky a

  • drobný materiál k údržbě (žárovky, spojovací materiál, náhradní klíče k zámkům, opravárenská lepidla apod.).

1.6 Váženým průměrem cen, jimiž jsou oceňovány zásoby podle jednotlivých druhů dle odst. 1.3, se rozumí aritmetický průměr pořizovacích cen daného druhu zásob včetně nákladů spojených s jejich pořízením, který je zjištěn k okamžiku přírůstku a dále vždy 1 x měsíčně. Správnost ocenění se ověřuje vždy též při inventarizaci k rozvahovému dni. (var. v případě registrovaných plátců daně z přidané hodnoty: "......se rozumí aritmetický průměr pořizovacích cen bez daně...."). Matematický výpočet aritmetického průměru ocenění příslušných druhů zásob zajišťuje software pro evidenci zásob.

1.7 Bezúplatně nabyté zásoby formou darování nebo dědění se oceňují reprodukční pořizovací cenou stanovenou dárcem nebo zůstavitelem. V těchto cenách se zásoby také proúčtují do spotřeby.

1.8 Reprodukční pořizovací cena se nepoužije u zásob nabytých bezúplatně, z důvodu výpůjčky. V takových případech se navazuje na ocenění uplatněné v účetní jednotce, která naposledy o zásobách účtovala.

-------------

1)zejména § 8 odst. 5 písm. a), § 11 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména ČUS č. 410

2) zejména § 8 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Čl. 2

Evidence zásob, odpovědnost za zásoby

2.1 Evidence majetku dle Čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 je vedena s pomocí software na počítači umístěném ve skladu zásob, v případě drobného dlouhodobého majetku v odd. materiálně-technického zásobování. Data o pohybu a zůstatcích zásob jsou přenášena v peněžním vyjádření dle zásad vymezených zákonem3) do paměti počítačů ve finanční účtárně.

2.2 Průkaznými doklady k záznamům o pohybu zásob jsou příjemky, výdejky, kopie faktur dodavatelů, nebo kopie účtenek o nákupu zásob. Tyto doklady archivuje skladník (var. osoba vymezená ve Směrnici č... Archivační a skartační řád). Skladník 1 x měsíčně vždy nejpozději do 10. dne běžného měsíce za měsíc minulý předá finanční účtárně souhrnný tištěný výstup z evidence zásob o stavu a pohybech v členění podle druhů vymezených v Čl. 1, odst. 1.3 až 1.5 této směrnice.

2.3 Doklady dle bodu 2.2 musí splňovat náležitosti stanovené zákonem4).

2.4 Za zásoby ve skladu

Nahrávám...
Nahrávám...