dnes je 12.4.2024

Input:

Pravidla pro odpisování majetku

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.17
Pravidla pro odpisování majetku

Jaroslava Svobodová

Směrnice

Pravidla pro odpisování majetku


Vypracoval: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Jaroslav Novák  Ředitel EO      
Přezkoumal: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Irena Nováčková  Interní auditor      
Schválil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiroušek  Tajemník      
JUDr. Richard Rokl  Místostarosta      
Účinnost vyhlásil: Funkce: Datum: Podpis: 
Ing. Václav Jiroušek  starosta      
Směrnici schválila Za schvalovatele Datum Podpis 
Rada města usnesením č. RM/XXXXX/        Rozdělovník dokumentu 
Dokument převzal a byl s ním seznámen: 
výtisk číslo  jméno  číslo vydání  kód změny  
 funkce  1  1  2  3  
   Datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis  datum  podpis  
1                             
2                             List provedených změn a revizí 
změny v textu  schválení změn a revizí  
odstraněno  vloženo  jménofunkce  datum  podpis  
strana  článek (kapitola)  strana  článek (kapitola)     
              
              
              
              
              
Počet stran    


Vlastní dokument

Řízení a správa dokumentu

"Pravidla pro dlouhodobého odpisování majetku“ je interní dokument MĚSTA XXXXXXX a je přístupný na stránkách "INTRANETU“. Zásady, vydávání, změny, archivace a skartace řízeného dokumentu jsou popsány v Příručce modulu správy řízených dokumentů č. .... Charakter řízeného dokumentu mají pouze výtisky evidované v rozdělovníku výtisků, všechny ostatní kopie nejsou řízeným dokumentem.

Struktura

Pořadí  Název  Strana  
Úvodní část I. Předmět úpravy    
  II. Vybrané právní normy    
      
      
Část první  Obecná ustanovení   
  Čl. 1 – Právní východiska    
  Čl. 2 – Obecná pravidla pro odpisování    
      
Část druhá Nastavení procesů odpisování   
  Čl. 3 – Předmět odpisování    
  Čl. 4 – Způsob odpisování    
  Čl. 5 – změna odpisových plánů    
  Čl. 6 – Odpovědnost za věcnou a metodickou správnost zvolených postupů    
      
      
Část třetí Přechodná a závěrečná ustanovení    
  Čl. 7 – Postup při změně metody k 31.12.2011    
  Čl. 8 – Závaznost stanovených postupů    
Použité zkratky    
Příloha č. 1  Formulář – Odpisový plán majetku – karta    
Příloha č. 2  Formulář – Vzor inventurního soupisu DM    
Příloha č. 3 Formulář – Přehled odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – podklad pro účtárnu    


ÚVODNÍ ČÁST

I.

Předmět úpravy:

Cílem této úpravy je stanovení základních postupů pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a určit odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost odpisových plánů, případných změn a způsobů prověřování a úpravy odpisových plánů Města XXXXXX.

II.

Vybrané právní obecně závazné předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ)

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, jak vyplývá z pozdějších změn vyhlášky (dále jen Vyhláška)

 • Český účetní standard 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Právní východiska

1.1. Tvorba odpisových plánů dlouhodobého majetku se řídí ustanovením:

 • § 28 odst. 1 až 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

 • § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 • ČÚS č. 708 odst. 4 – obecná pravidla např. bod 4.11 – stanovení hranice významnosti pro vyjádření tzv. "zbytkové hodnoty“

1.2. Účetní jednotka – Město XXXXX odpisuje dlouhodobý majetek:

 • ke kterému má právo vlastnické (je jeho výhradním vlastníkem),

 • který úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání,

 • technické zhodnocení majetku přesahující stanovený cenový práh.

1.2.1. Dlouhodobý majetek včetně technického zhodnocení se odpisuje z ocenění podle § 25 ZoÚ postupně v průběhu jeho používání, a to jen do výše tohoto ocenění. Pro účely odpisování se majetek nepřeceňuje. Odpisuje se z ceny, která je cenou pořizovací, reprodukční pořizovací cenou nebo majetek, který je oceněn vlastními náklady a je aktivován jako dlouhodobý majetek, a uvedená ocenění je zaúčtováno v účetnictví a je evidováno na majetkových kartách. Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku.

Z uvedeného vyplývá, že účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek z ceny, která je včetně dotace.

1.2.2. Při sestavování odpisového plánu pro dlouhodobý majetek, v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého majetku, zohlední veškeré skutečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou.

1.3. Obsah této směrnice je kompatibilní s vnitřními směrnicemi, kterými jsou zejména:

 • Zásady pro nakládání s majetkem města č. xxxxx.

 • Zásady pro provádění inventarizace č. xxxxx.

 • Přezkušování a oběh dokladů č. xxxxx

 • Účtový rozvrh č. xxxxx.

Čl. 2

Obecná pravidla pro odpisování

2.1. Obecná pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku města se řídí ustanovením odst. 4 bodu 4.1. až bodu 4.12. ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (dále jen ČÚS 708)

2.2. Způsob odpisování dlouhodobého majetku města se řídí ustanovením odst. 5 bodu 5.1., bodu 5.2 a zejména bodu 5.5 ČÚS č. 708, který stanoví rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.

2.3. Postupy účtování se řídí odst. 8 body 8.1 až bod 8.4. ČÚS č. 708.

ČÁST DRUHÁ

NASTAVENÍ PRINCIPŮ A PROCESŮ ODPISOVÁNÍ

Čl. 3

Předmět odpisování

3.1. Ekonomická podstata - Odpisy vyjadřují trvalé snížení ocenění (při pořízení) odpisovaného majetku. Kumulují se do oprávek, které vyjadřují postupné (celkové) opotřebení majetku. Oprávky jsou korekcí pořizovací ceny na hodnotu, která vyjadřuje skutečnost, že se nejedná o majetek zcela nový, ale o majetek, který je již určitou dobu používán.

3.2 Odpisy jsou zároveň nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být současně vytvářeny na prostou a rozšířenou reprodukci majetku. Jsou zároveň důležitou kalkulační veličinou, při stanovení ceny produktu, služby apod. a ukazatelem efektivity způsobu rozpočtování a financování.

3.3. Město XXXX odpisuje majetek:

 • dlouhodobý nehmotný majetek (SÚ 013, 019),

 • dlouhodobý hmotný majetek (SÚ 021, 022).

a to podle rozdělení příslušných syntetických účtů na analytické účty podle vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č .xxxxx.

3.4. Město XXXXXX neodpisuje majetek ve smyslu § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 1. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené jinými právními předpisy, (SÚ 032 v analytickém členění podle ustanovení vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č. xxxxx),
 2. nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, (SÚ 041, 042 v analytickém členění podle ustanovení vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č. xxxxx),
 3. finanční majetek (SÚ 061,062,067 v analytickém členění podle ustanovení vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č. xxxxx),
 4. zásoby (SÚ účtové skupiny 11, 12, 13),
 5. povolenky na emise a preferenční limity,
 6. majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ, soubory tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb,
 7. dlouhodobý majetek, který se podle § 27 ZoÚ oceňuje reálnou hodnotou,
 8. drobný dlouhodobý majetek (SÚ 018,028 v analytickém členění podle ustanovení vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č. xxxxx),
 9. pozemky (SÚ 031 v analytickém členění podle ustanovení vnitřní směrnice "Účtový rozvrh“ č. xxxxx).

Čl. 4

Metoda odpisování

4.1. Město – dále ÚJ, zvolilo z možných způsobů účtování – rovnoměrný způsob odpisování veškerého majetku , který podléhá stanovené metodě.

4.2. Pro účely stanovení a provádění odpisů dlouhodobého majetku provede ÚJ.

4.2.1. kategorizace dosavadního a nově nabývaného dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1 ČÚS 708. Dle zatřídění do klasifikace se majetek zařadí do určité účetní odpisové skupiny.

4.2.2. ÚJ stanoví u jednotlivého majetku a pro účely sestavení odpisového plánu předpokládanou dobu používání příslušného (jednotlivého) dlouhodobého majetku.

4.2.3. Předpokládaná doba se stanoví v letech a v souladu s ustanovením odst. 4 bod 4.3 ČÚS 708

4.3. ÚJ může stanovit dobu životnosti určit nejen u jednoho majetku, ale u všech majetků, které mají obdobnou životnost (přibližně druhově stejný majetek, přibližně stejná intenzita využívání, přibližně stejné podmínky využívání, např. ve smyslu povětrnostních vlivů).

4.3.1. Při stanovení předpokládané doby používání dlouhodobého majetku zohlední účetní jednotka zejména:

 1. charakteristiku dlouhodobého majetku, například materiálovou podstatu a její trvanlivost,
 2. charakter prostředí, ve kterém bude dlouhodobý majetek využíván, například vystavení povětrnostním podmínkám, nadzemní uložení či nezastřešení,
 3. stupeň intenzity užívání dlouhodobého majetku,
 4. rychlost morálního zastarávání dlouhodobého majetku,
 5. opotřebení dlouhodobého majetku, jehož není účetní jednotka prvním uživatelem, ale jeho stav odpovídá opotřebení v první třetině jeho předpokládané doby používání,
 6. další specifické podmínky používání dlouhodobého majetku nebo jeho individuální vlastnosti.

4.4. Dlouhodobý majetek se odpisuje v průběhu jeho používání na základě stanoveného odpisového plánu s to po celou dobu jeho používání

4.5. Výpočet rovnoměrných odpisů:

 • zadá se životnost (ZIV), tj. doba použitelnosti v letech

 • z té se vypočítá roční odpisová sazba (ROS) ROS = 100/ZIV

 • částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru

 • měsíční odpis (MODP) je pak po celou dobu odpisování stále stejný

 • v roce pořízení se roční odpis (RODP) počítá jen z tolika měsíců, kolik následuje od měsíce následujícího po měsíci zařazení

4.6. Účetní jednotka provádí měsíční odpisy a účtuje o měsíčních odpisech.

Čl. 5

Změna odpisových plánů

5.1. ÚJ může změnit odpisový plán jednotlivých položek majetku z důvodů přehodnocení podmínek uvedených v bodu 4.3.1 této směrnice např. v rámci provedené inventarizace (viz směrnice "Zásady pro provedení inventarizace“ č LXXX, ale vždy jen k 1.1. následujícího roku.

5.2. Přehodnocení a nový odpisový plán je předmětem schvalovacích postupů podle vnitřní směrnice XXXXXX čxxxxxxx

Čl. 6

Odpovědnost za věcnou a metodickou správnost zvolených postupů

6.1. Odpovědnost za metodickou a věcnou správnost nastavených principů včetně uplatňování vhodných postupů má vedoucí majetkového odboru. (VMO)

6.2. V rámci své odpovědnosti vedoucí majetkového odboru zejména:

 • odpovídá za správnou kategorizaci majetku (používaného, i nově pořízeného nového, či použitého majetku),

 • odpovídá za stanovení předpokládané doby používání majetku,

 • za správnost výpočtu (ročního, měsíčního) odpisu, resp. odpisů a jejich uvedení na majetkových kartách spolu s celkovou dobou odpisování, výší dosud účtovaných oprávek včetně zůstatkové ceny majetku (viz Formulář č. 1),

 • odpovídá za údržbu systému a za použití vhodné počítačové podpory,

 • odpovídá za správné a včasné předávání podkladů do finanční účtárny ve stanoveném termínu - měsíční vždy do 10. dne následujícího měsíce.

6.3. Odpovědnost za dokladovou inventuru odpisových plánů a za

Nahrávám...
Nahrávám...