dnes je 21.3.2023

Input:

Vnitřní směrnice o poskytování motivačního příspěvku budoucím zaměstnancům

1.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.9
Vnitřní směrnice o poskytování motivačního příspěvku budoucím zaměstnancům

Jaroslava Pfeilerová

Účetní jednotka: ......................

Označení: ................................ Číslo: .......................................

Zpracoval: ............................... Kontroloval: ............................

Platnost: .................................. Závaznost: ...............................

Datum vydání: ........................ Vydává: ...................................

Nahrazuje: ............................... Doplňuje: ................................

Počet stran: .............................. Přílohy: ...................................

I.

Úvodní ustanovení

Po splnění podmínek stanovených v bodě IV. této směrnice poskytne organizace motivační příspěvek studentům:

Střední školy nebo odborného učiliště studijního nebo učebního oboru (např. strojírenství, zednictví, chemik, všeobecná zdravotní sestra apod. – podle potřeb organizace) ve výši ................... Kč měsíčně (částka bude vyplněna podle rozhodnutí organizace ve výši 1–5 000 Kč).

Vysoké školy, kdy předmětem studia je (do textu podle potřeb organizace uveďte např. ekonomie, právo, stavebnictví apod.) ...................................... ve výši ............. Kč měsíčně (částka bude vyplněna podle druhu studia a rozhodnutí organizace ve výši 1–10 000 Kč).

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je uzavření smluvního vztahu (zaměstnaneckého) mezi organizací a studentem, který se pro organizaci připravuje na výkon profese.

II.

Co se rozumí motivačním příspěvkem

Motivační příspěvek bude mít podle rozhodnutí příslušného vedoucích pracovníka charakter .............................. (do textu uveďte např. stipendia, příspěvku na stravování, ubytování, na vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, na jízdné do místa vzdělávání, příspěvek na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů).

III.

Předmět a cíl směrnice

Poskytnutím motivačního příspěvku na studium získá organizace mladé, kvalifikované pracovníky v oblastech, ve kterých má v současné době nedostatek odborných zaměstnanců.

IV.

Postup při poskytování motivačního příspěvku

Student, který bude mít zájem o poskytnutí motivačního příspěvku, vyplní žádost, která tvoří přílohu č. 1 této směrnice. Podepsanou žádost (u žadatelů mladších 18 let písemnost podepíše zákonný zástupce) předloží zájemce o příspěvek ve škole, kterou studuje k potvrzení a vyjádření. Pokud bude písemné vyjádření oprávněného zástupce školy kladné, předá žadatel písemnost ........................... (do textu uveďte např. na personální oddělení).

Vedoucí personálního oddělení (nebo jiná pověřená osoba) projedná žádost s vedoucím organizace a v případě schválení bude se studentem uzavřena smlouva o přípravě na budoucí výkon profese (netypizovaná smlouva podle občanského zákoníku). Na základě této smlouvy bude po ukončení studia uzavřena pracovní smlouva na výkon funkce .............................. (do textu uveďte podle potřeb organizace např. zedník, vozmistr, ekonom apod.) minimálně v délce ........ (do textu uveďte např. tři, čtyři) roky.

Osoby, které budou o rozhodnutí příspěvku rozhodovat, vyhodnotí, zda student (budoucí zaměstnanec) bude pro organizaci perspektivní, a to z hlediska předmětu studia ve vazbě na požadované profese, studijní výsledky dosahované žadatelem o příspěvek apod.

V.

Fyzické osoby, kterým nelze příspěvek poskytovat

Motivační příspěvek nelze poskytnout osobám, o kterých je předem známo, že po ukončení studia s organizací neuzavřou pracovní poměr a s osobami, které se na budoucí povolání připravují v oboru, který nelze v organizaci využít (do textu uveďte podle potřeb např. studium herectví, tělovýchovy apod.).

Na straně studenta podléhá motivační příspěvek dani z příjmů fyzických osob, ale do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění příspěvek nevstupuje.

VI.

Rodinní příslušníci

Touto směrnicí se zakazuje poskytovat motivační příspěvek dětem zaměstnanců (případně může být stanoveno, že při splnění určitých podmínek příspěvek příbuzným zaměstnanců poskytován bude. To však neznamená, že poskytnut být nemůže).

VII.

Další podmínky pro poskytování motivačního příspěvku

Organizace dále podmiňuje poskytování motivačního příspěvku splněním následujících

Podmínek:.......................(organizace může podle svého uvážení poskytování příspěvku podmínit např. tím, že student-žák nebude mít v průběhu studia neomluvenou absenci, nesmí mít sníženou známku z chování, může být stanoven požadovaný studijní průměr, případně může být ujednáno, že poskytování příspěvku bude zrušeno v případě, kdy student bude hodnocen stupněm nedostatečný apod.).

VIII.

Závaznost směrnice

Podle této směrnice postupují vedoucí pracovníci a také pracovníci, kteří podle své pracovní náplně mají vliv na správné vedení účetnictví a daňové posouzení jednotlivých případů ............................ (do textu uveďte např. ekonom, pracovníci personálního oddělení a mzdové účtárny, finanční účetní).

IX.

Nedodržení sjednaných podmínek

Součástí dohody o poskytnutí motivačního příspěvku bude ujednání o tom, že pokud některá ze stran nedodrží sjednané podmínky, zaplatí druhé smluvní straně jednorázovou pokutu ve výši 10 000 Kč.

Komentář:

Mezi možnosti daňového zvýhodnění pro poplatníky v souvislosti s podporou odborného vzdělávání patří daňové uplatnění motivačních příspěvků. Od 1. 1. 2011 může zaměstnavatel do daňových nákladů zahrnout motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro zaměstnavatele připravuje na výkon profese.

Daňové dopady motivačního příspěvku na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance upravuje zákon č. 586/1992 Sb., (dále též ZDP) v následujících ustanoveních:

  • § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP,

  • § 25 odst. 1 písm. j) ZDP,

  • § 6 odst. 1 písm. d) ZDP.

Motivační příspěvek zahrnuje příspěvky zaměstnavatele na stipendium, stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích institucích související s budoucím výkonem profese, jízdné MHD do školy, pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek.

Daňový dopad na zaměstnavatele

ZDP stanoví maximální výši daňově uznatelného motivačního příspěvku studentům učebního oboru nebo střední školy v částce 5 000 Kč měsíčně a v případě studenta vysoké školy v maximální výši 10 000 Kč měsíčně. Částka motivačního příspěvku poskytovaná nad stanovený limit není pro zaměstnavatele daňovým nákladem.

Daňové posouzení na straně zaměstnance

Z hlediska studenta se obdržený příspěvek posuzuje jako zdanitelný příjem

Nahrávám...
Nahrávám...