dnes je 21.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání služebních vozidel

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání služebních vozidel

Mgr. Matěj Daněk

Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání služebních vozidel

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ...............

vydává tento

vnitřní předpis upravující používání služebních vozidel a odpovědnost každého zaměstnance za bezpečné užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely.

1. PŘIDĚLENÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA

1.1. Na základě rozhodnutí zaměstnavatele lze zaměstnanci přidělit služební vozidlo (dále jen "vozidlo") a to, dle obsahu příslušného rozhodnutí zaměstnavatele, pro služební nebo i soukromé účely. Vozidlo se přiděluje na základě uzavření zvláštní dohody o přidělení služebního vozidla (tato dohoda může být i součástí pracovní smlouvy zaměstnance).

1.2. Zaměstnavatel je oprávněn kdykoliv na základě svého rozhodnutí zaměstnanci vozidlo odejmout.

1.3. V rámci převzetí vozidla zaměstnancem bude zaměstnanci předána veškerá dokumentace k vozidlu (OTP, povinné ručení vč. zelené karty, servisní knížka, emisní doklad, příp. tankovací karta např. CCS), klíče k vozidlu a v případě, že vozidlo bude užíváno v jiném regionu také sezónní pneumatiky.

1.4. Při převzetí vozidla musí být zaměstnanec seznámen se stavem vozidla, návodem k obsluze a vybavením vozidla. O tomto převzetí a seznámení se sepíše předávací protokol, který se podepsaný zaměstnancem a zástupcem zaměstnavatele zašle příslušnému oddělení zaměstnavatele.

2. VYKÁZÁNÍ SPOTŘEBY PHM

2.1. Zaměstnanec, kterému je přiděleno vozidlo, je povinen vést pečlivě knihu jízd, zejména musí vyplnit údaj o datu a místu cesty, počet ujetých km v členění na služební a případně i soukromé účely a celkový stav km na tachometru.

2.2. Po ukončení kalendářního měsíce zaměstnanec uvede do knihy jízd součet soukromých km na daný měsíc.

2.3. Zaměstnanci odevzdají zaměstnavatelem pověřenému zaměstnanci do [......] kalendářního dne následujícího měsíce knihu jízd (tiskopis nebo počítačově zpracovanou evidenci) se všemi výše uvedenými náležitostmi a doklady o nákupu PHM. Doklady musí být opatřeny registrační značkou vozidla.

3. POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA

3.1. Vozidlo

3.1.1. Vozidla přidělená zaměstnancům jsou majetkem zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen starat se o vozidlo a chránit ho před poškozením či zničením. Zaměstnanci jsou zejména povinni:

- při parkování vytáhnout klíčky ze zapalování a vozidlo zamknout;

- vozidla parkovat jen na bezpečných plochách vyhrazených k těmto účelům;

- aktivovat všechny bezpečnostní prvky na ochranu před odcizením.

3.1.2. Zaměstnanci jsou bezpodmínečně povinni provádět veškeré úkony předepsané pro údržbu vozidla, aby se předešlo předčasnému opotřebení důležitých součástí. Za zajištění údržby nesou odpovědnost zaměstnanci, kteří vozidlo používají.

3.1.3. Pokud se mimo běžný interval údržby objeví nějaká závada, je nutné poškozený díl ihned opravit/vyměnit. Veškerou údržbu a opravy vozidel by měla provádět smluvní opravna [...].

3.1.4. Zaměstnanec je zodpovědný za to, že vozidlo bude udržováno dle pokynů výrobce vozidla a bude zajištěna jeho provozuschopnost a bezpečnost. Dále je povinen v případě potřeby zajistit technickou kontrolu vozidla a měření emisí. Plánované prohlídky je nutno provádět dle stanovených termínů.

3.2. Zaměstnanec

3.2.1. Před přidělením vozidla zaměstnanci je nutné zjistit, jestli vlastní platný řidičský průkaz. Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele v případě, že ztratí - i dočasně - řidičského oprávnění.

3.2.2. Zaměstnanec musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jednání zaměstnance v rozporu s těmito pravidly může vyústit v odebrání vozidla zaměstnanci.

4. DOPRAVNÍ NEHODA

4.1. Zaměstnanec, který je přímým účastníkem dopravní nehody, je povinen ohlásit nehodu Policii ČR, jedná-li se o pojistnou událost ve výši škody nad 100 000 Kč (v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.).

4.2. Zaměstnanec je dále povinen neprodleně kontaktovat pojišťovnu zaměstnavatele či příslušnou asistenční službu a řídit se pokyny příslušného pracovníka a povinen vyplnit formulář Hlášení o dopravní nehodě pro pojišťovnu, který je povinen vozit ve vozidle. Zaměstnanec je současně povinen oznámit nehodu bez zbytečného odkladu svému nadřízenému. V opravně je třeba vždy před opravou informovat, že se jedná o pojistnou událost.

5. ODEBRÁNÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA

5.1. Při odebrání služebního vozidla (z jakéhokoliv důvodu) je zaměstnanec povinen vrátit veškerou dokumentaci k vozidlu (OTP, povinné ručení vč. zelené karty, servisní knížka, emisní doklad, popř. tankovací karta např. CCS) vč. klíčů od vozidla a sezónních pneumatik. Pokud zaměstnanec během provozu vozidla dokupoval na náklady zaměstnavatele jakoukoliv výbavu, je nutné vše vrátit spolu s vozidlem.

5.2. O předání vozidla Zaměstnavateli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu vozidla při předání. Podepsaný protokol zaměstnancem a zástupcem zaměstnavatele se zašle příslušnému oddělení zaměstnavatele.

6. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA PRO SOUKROMÉ ÚČELY

6.1. Hodnota 1 % nákupní ceny vozidla včetně DPH poskytnutého i pro soukromé účely je z hlediska daňových předpisů nepeněžním příjmem zaměstnance. Z uvedeného důvodu je zaměstnanec povinen tento příjem zdanit (zajišťuje za něho mzdová účtárna).

6.2. Zaměstnanec je povinen se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy, jejímž předmětem budou srážky finančních prostředků spojených s užíváním vozidla pro soukromé účely.

6.3. Na základě knihy jízd a měsíčního výkazu ujetých km zaměstnavatel provede zaměstnanci srážku ze mzdy odpovídající finančním prostředkům na soukromé cesty zaměstnance (dle počtu vykázaných soukromě ujetých km, skutečné spotřeby a ceny pohonných hmot).

7. GPS systém

7.1. Zaměstnavatel respektuje osobní soukromí svých zaměstnanců. Jelikož jsou však služební vozidla určena k podnikatelským účelům zaměstnavatele, zaměstnavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání služebních vozidel určených

Nahrávám...
Nahrávám...