dnes je 7.2.2023

Input:

Odpisový plán A

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.21
Odpisový plán A

Jaroslava Svobodová

ODPISOVÝ PLÁN

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

Čl. 1

Zásady pro odpisování majetku

1.1 Účetní jednotka odpisuje majetek v souladu s příslušnými právními předpisy1) a touto směrnicí.

1.2 Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek, který:

 • jí byl dán zřizovatelem do správy k jejímu hospodářskému využití; soupis majetku je přílohou ke zřizovací listině (např. v případě církví a náboženských společností),

 • pořídila nebo nabyla v během vlastní činnosti,

 • majetek, k němuž má jiné právo než vlastnické, po dobu trvání tohoto práva (např. majetek po dobu uplatnění práva zástavního věřitele),

 • technické zhodnocení cizího majetku, pokud jej účetní jednotka pořídila na vlastní náklady a se souhlasem vlastníka a pokud o tomto majetku účtuje.

Čl. 2

Odpisový plán

2.1 Věcná část

Sestavou se rozumí souhrn odpisovaného majetku včetně plánovaných přírůstků a úbytků v daném časovém období. Skutečný stav upravený o skutečné přírůstky a úbytky je průkazný, pokud je řádně doložen doklady o jeho pořízení nebo nabytí a jehož stavy jsou ověřeny inventurou. Věcná část odpisového plánu má vazbu na příslušné syntetické a analytické účty, na nichž je účtováno o odpisovaném majetku.

2.2 Pokud bude provedena na odpisovaném majetku generální oprava, zpomalí se míra odpisování o dobu, po kterou se touto opravou prodlouží technicko-ekonomické funkce majetku. Generální opravou se rozumí výměna či repase podstatné části majetku, kdy náklady vynaložené na opravu či repasi překročí "x“ % z pořizovací ceny opravovaného či repasovaného majetku. Procentní míry jsou vymezeny v příloze této směrnice.

2.3 Pro účely zaúčtování oprávek v účetnictví jsou výstupy ze software, zajišťujícího výpočet odpisů, řazeny v návaznosti na účtový rozvrh, tj. analytické účty k syntetickým účtům oprávek. Výstupy ze software jsou současně účetním dokladem prokazujícím zápisy v účetních knihách.

---------------

1) § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, Český účetní standard pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., číslo 409 odst. 6

2.4 Metodická část

2.4.1 Způsoby odpisování jsou součástí plánu odpisování. Ovlivňují nepřímo výsledek hospodaření účetní jednotky. Náklady na odpisy jsou součástí nepřímých nákladů zjišťovaných pro účely kalkulace výkonů účetní jednotky.

2.4.2 Doba a způsoby odpisování v účetnictví jsou součástí plánu odpisování a jsou jednou z forem ekonomického rozhodování. Způsoby odpisování majetku jsou limitovány zejména:

 • dobou životnosti stanovenou výrobcem, zhotovitelem díla (např. v případě staveb, strojů, přístrojů aj.),

 • dobou trvání práva užívání (např. v případě licencí, know how, software aj.),

 • intenzitou používání během činností účetní jednotky; odpisován je z důvodů zejména morálního stárnutí též majetek, který není po určitou dobu v používání,

 • jinými technickými parametry (např. Českými státními normami limitujícími dobu používání při splnění právních předpisů k bezpečnosti práce, nebo jiných právních předpisů k bezpečnosti osob a zábranám škod na zdraví nebo majetku),

 • způsobem financování při pořízení (např. v případě majetku pořízeného z dotace z veřejných zdrojů),

 • výší prostředků, vynaložených na opravy a udržování odpisovaného majetku během doby odpisování.

2.4.3 Zásady odpisování jako účetní metody:

 • účetní odpisy jsou kalkulovány na kartách evidence majetku; na účtech oprávek jsou účtovány na základě vnitřního dokladu pouze souhrnně za jednotlivé druhy majetku,

 • účetní odpisy nemohou být rovny daňovým, z důvodu věrného zobrazení úbytků hodnoty majetku v peněžním vyjádření,

 • odpisovat lze jen do výše ocenění (pořizovací ceny, reprodukční pořizovací ceny, vlastními náklady) a po dobu předpokládané doby užívání,

 • sazby účetních odpisů a postupy účtování o odpisech nemohou být měněny v průběhu účetního období,

 • výše nákladů na odpisy zjištěná z ocenění majetku financovaného z vlastních zdrojů ovlivňuje tvorbu zdrojů na financování investic,

 • ze zdrojů tvořených ve výši odpisů majetku financovaného z vlastních zdrojů mohou být financovány rovněž opravy a údržba majetku, pokud to nezakazují zvláštní právní předpisy,

 • zjištěné náklady na odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru

 • odpisování majetku zahajuje účetní jednotka prvním dnem následujícího měsíce po dni, kdy započne majetek plnit své technickoekonomické funkce v plném rozsahu (je schopen zařazení do užívání).

2.4.4 Je-li položka odpisovaného majetku zařazena do užívání v průběhu kalendářního měsíce, odpisy se zjišťují od prvního dne následujícího měsíce. Nejkratším obdobím pro zjišťování odpisů je jeden kalendářní měsíc, s výjimkou majetku vyřazovaného z účetnictví v zůstatkové ceně větší než nula. U takového majetku se odpisy zjišťují poměrnou částí k okamžiku jeho vyřazení. Účetní jednotka může zjišťovat odpisy jedenkrát ročně, vždy však nejpozději ke dni sestavení účetní závěrky.

2.4.5 Majetek účetní jednotka odpisuje pouze do výše ocenění v účetnictví (pořizovací, reprodukční pořizovací ceny, vlastní náklady). Pro odpisování není rozhodný způsob pořízení nebo nabytí majetku. Neodpisuje se majetek zapůjčený, majetek pronajatý a ostatní majetek, u kterého to zapovídají právní předpisy3).

2.4.6 Účetní jednotka stanoví odpisový plán na další účetní období a to s ohledem na celkovou předpokládanou dobu užívání majetku. Odpisový plán může účetní jednotka používat beze změn i po dobu více než jednoho účetního období, avšak nejdéle do doby, kdy dojde ke změně příslušných právních předpisů upravujících účetní odpisy, nebo ke změně intenzity používání odpisovaného majetku při činnosti.

-----------

3) § 39 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Metody (způsoby) odpisování s ohledem na časový průběh

 • rovnoměrné

 • progresivní

 • degresivní

 • výkonové

 • komponentní

2.5.1 Rovnoměrné odpisy

legenda:

R p.a. = roční odpis

M

PC (RPC) = pořizovací cena (reprodukční pořizovací cena) majetku

t = celková doba odpisování (např. doba trvání licence, doba po

kterou lze věc bezpečně používat podle instrukcí výrobce)

r. 1, r. 2. r. 3 .... = rok používání (rok odpisování)

Příklad - Odpisy rovnoměrné (lineární)

Věc lze používat podle výrobce 10 let. Pořizovací cena věci je 56 000 Kč. Účetní jednotka zařazuje do účtové skupiny 02 majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění vyšším než 50 000 Kč. Jedná se o majetek odpisovaný.

vzorec pro roční odpis:

R p.a. = PC (RPC) / t

R p.a. = 56 000 Kč / 10 = 5 600 Kč

vzorec pro měsíční odpis:

M = PC (RPC) / [t / 12 M] = 56 000 Kč / [10 / 12] = 466,66 = cca 467 Kč

2.5.2 Odpisy zpomalené (degresivní)

Příklad – Odpisy zpomalené (degresivní)

Věc má celkovou dobu užitnou stanovenou výrobcem 25 let s tím, že první rok je věc v záruce a současně ve zkušebním provozu a lze ji provozovat jen 4 hodiny denně, namísto účetní jednotka plnou pracovní dobu, tj. 8 hodin. Účetní pořizovací cena věci je 1 000 000 Kč. Účetní jednotka zařazuje do účtové skupiny 02 majetek s dobou účetní použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění vyšším než 50 000 Kč. Jedná se o majetek odpisovaný.

vzorec pro roční odpis r.1:

R.1 p.a. = [2 x PC (RPC) x [(t + 1) – (t + 1 – r.1)] / [t x (t + 1)]

R.1 p.a. = [2 x 1 000 000 x [(25 + 1) – (25 + 1 – 1)] / [25 x (25 + 1)] = 3 076,92 = cca 3 077 Kč

V následujících letech již bylo prováděno rovnoměrné odpisování.

2.5.3 Odpisy zrychlené (progresivní)

Odpisy zrychlené (progresivní) uplatní účetní jednotka např. v případě, že zpočátku doby používání, například u software chce vytvořit rychleji zdroje na náklady spojené s upgrade, které nebude technickým zhodnocením nehmotného majetku, ale pouze udržováním v aktuálním stavu v návaznosti na změnu v právním předpisu.

Příklad – Odpisy zrychlené (progresivní)

SW má účetní pořizovací cenu 80 000 Kč, licence je pořízena na dobu čtyř let.

vzorec pro roční odpis v 1. roce odpisování:

R.1 p.a. = [2 x PC (RPC) x (t + 1 – r.1)] / [t x (t + 1)]

R.1 p.a. = [2 x 80 000 x (4 + 1 – 1)] / [4 x (4 + 1)] = 32 000 Kč

vzorec pro roční odpis ve 2. roce odpisování:

R.2 p.a. = [2 x PC (RPC) x (t + 1 – r.2)] / [t x (t + 1)]

R.2 p.a. = [2 x 80 000 x (4 + 1 – 2)] / [4 x (4 + 1)] = 24 000 Kč

vzorec pro roční odpis

Nahrávám...
Nahrávám...