dnes je 2.10.2022

Input:

Pracovní podmínky zaměstnanců školy vyslaných na mimoškolní akci v zahraničí

17.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13.8
Pracovní podmínky zaměstnanců školy vyslaných na mimoškolní akci v zahraničí

Mgr. Martin Kaplán

Pracovněprávní souvislosti

Dohoda o vysílání na pracovní cesty

Zahraniční mimoškolní akce musí být ze strany zaměstnavatele dostatečně personálně zajištěna. K tomu, aby mohl zaměstnavatel tento pracovní úkol zaměstnancům uložit, bude vyžadována dohoda o vysílání na pracovní cesty mezi smluvními stranami, zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ta je zpravidla obsažená v pracovní smlouvě.

Souhlas s pracovní cestou

Zaměstnanci, kteří pečují o dítě do 8 let věku nebo těhotné zaměstnankyně, musí se zahraniční pracovní cestou navíc vyjádřit souhlas. To platí i pro osamělé zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 15 let nebo převážně sami pečují o osobu s alespoň středně těžkou závislostí. Vyjmenovaní zaměstnanci tudíž mají možnost účast na zahraniční pracovní cestě odmítnout, i kdyby měli dohodu o vysílání na pracovní cesty sjednanou.

Cestovní náhrady, zahraniční stravné a nutné vedlejší výdaje

V souvislosti s vysláním na zahraniční pracovní cestu vznikne zaměstnanci nárok na cestovní náhrady. Lze rozumně předpokládat, že ubytování a doprava do místa konání akce bude dopředu zajištěná zaměstnavatelem. Pedagogičtí pracovníci budou zpravidla ubytováni a dopravováni spolu s účastníky mimoškolní akce, a to zejména z důvodu potřeby zajistit nad žáky dohled. Z uvedeného důvodu proto zaměstnancům zpravidla nebudou vznikat náklady spojené s ubytováním a dopravou. Proto také nebudou mít nárok na náhradu jízdních výdajů a výdajů za ubytování.

Povinnost nahradit zaměstnancům jízdní výdaje však může vznikat například tehdy, není-li v zahraničí dopředu zajištěna doprava v rámci akce samotné (např. výlet se žáky po okolí atp.).

Ve většině případů bude tudíž zaměstnancům vznikat nárok zejména na zahraniční stravné a nutné vedlejší výdaje.

Stravné musí být zaměstnanci poskytnuto v souladu s § 179 ZP. Výše zahraničního stravného je každoročně stanovena vyhláškou ministerstva financí (pro rok 2022 vyhláška č. 462/2021 Sb.) Za každé poskytnuté jídlo se stravné krátí. Nárok na zahraniční stravné nevzniká při zahraniční cestě trvající 12 hodin a méně, byla-li zaměstnanci poskytnuta 2 bezplatná jídla a při zahraniční cestě trvající déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla-li zaměstnanci poskytnuta 3 bezplatná jídla. Z uvedeného vyplývá, že na stravné má zaměstnanec nárok, i když mu jsou poskytnuta 3 jídla a zahraniční cesta trvá déle než 18 hodin.

Mezi nutné vedlejší výdaje, které by měl zaměstnavatel zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě uhradit, patří např. pojištění léčebných výloh v zahraničí, tzv. cestovní pojištění. A to zejména z důvodu různé nákladnosti zdravotní péče a povinnosti zaměstnavatele uhradit náklady spojené s ní, dojde-li v zahraničí k úrazu nebo onemocnění zaměstnance v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Dalšími nutnými vedlejšími výdaji mohou být např. vstupenky na kulturní nebo jinou akci, které se pedagogové účastní v rámci zahraničního školního výjezdu, případně také náklady na očkování nebo provedení testu, je-li pro vstup do státu vyžadován.

Není-li dohodnuto jinak, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci poskytnout zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad. Zpravidla do 10 dnů od skončení pracovní cesty má zaměstnanec povinnost předložit doklady potřebné k vyúčtování zálohy.

Organizační podmínky a podmínky účasti na zahraniční mimoškolní akci

Organizace zahraniční mimoškolní akce je z pohledu zajištění dohledu a všech potřebných náležitostí komplikovaná.

Nahrávám...
Nahrávám...