Input:

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.3
Příloha č. 2 - Test ověření znalostí

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Příloha č. 2

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu 

Test pro ověření znalostí z problematiky BOZP
související s provozem silničních vozidel

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor. Správná odpověď C je pro organizaci, která zaměstnává pouze řidiče referenty - u dopravců či městské hromadné dopravy osob je jinak)] se v otázkách doby řízení při pracovních cestách a následujících bezpečnostních přestávkách řídí

A) ustanoveními nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) AETRem

C) ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Poznámka: Správnost odpovědi platí pro zaměstnavatele v materiálu charakterizovaného, u jiného zaměstnavatele podle typu jízd jeho řidičů může být jinak (tzn. pozor u organizací, které se řídí např. zákonem č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou, nebo kteří vykonávají svoji činnost v EU)

2. Během bezpečnostní přestávky řidič

A) vždy odstraní odpadky z vozidla

B) nevykonává žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad

C) v nočních hodinách povinně 2 hodiny prospí

 

3. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se

A) nesmí slučovat

B) nesmí slučovat pouze při nočních jízdách

C) mohou slučovat

 

4. Řidič referentsky řízeného vozidla a svého vlastního vozidla, koná-li monotónní a jednotvárnou jízdu pro zaměstnavatele, musí

A) mít vozidlo na tuto jízdu přechodně označeno logem zaměstnavatele

B) vést v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek

C) mít vozidlo vždy jednotné barvy, která se každým rokem mění

5. ........ (konkretizovat zaměstnavatele) je povinen zajistit, aby řidič

A) vozidlo alespoň jednou za týden umyl

B) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce a nevjížděl do míst, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný

C) si zajistil pro odstavování vozidla vhodnou garáž

 

6. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, musí řidič

A) zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí další osoby

B) vždy používat klakson

C) vždy rozsvítit dálková světla

 

7. Při použití přívěsného vozíku musí řidič v případě jeho odpojení

A) pouze vyplnit všechny požadované údaje o jízdě vozidla

B) zajistit rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu

C) umístit výstražný trojúhelník na rámu přívěsného vozíku

 

8. Nezajistí-li .... (konkretizovat zaměstnavatele) u referentsky řízených vozidel jejich technické a měření emisí, tedy nepřistaví-li tato vozidla k technické prohlídce a k měření emisí ve stanovené lhůtě, stávají se tato

A) technicky nezpůsobilá k provozu

B) vraky, který musí být na náklady zaměstnavatele zešrotovány

C) technicky způsobilé na dobu jednoho měsíce, pak se stávají technicky nezpůsobilá k provozu

 

9. Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat silniční vozidlo, které

A) je starší 10 let

B) není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu

C) nemá dálniční nálepku bez rozdílu, zda jede po ni nebo po místní komunikaci, kde tato není vyžadována

 

10. Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou nouzového dojetí)

A) nejde osvětlit přístrojovou desku

B) nejde osvětlit skladovací prostor

C) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené k středu vozovky

 

11. K minimální povinné výbavě motorových vozidel podle ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, patří

A) čisticí prostředky a lak na karosérii

B) přenosný výstražný trojúhelník schválený podle předpisu EHK č.27

C) šroubky a matičky různých rozměrů

 

12. Motorová vozidla

A) mohou být lékárničkou vybavena

B) musí být vybavena příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci

C) lékárničkou musí být vybaveny pouze autobusy

 

13. Příloha č. 12, část B, bod 11. vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mj. požaduje, aby lékárnička obsahovala

A) rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

B) dlahy a obvazy napuštěné sádrou

C) léky pro utišení