Input:

Profilová část maturitní zkoušky

3.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.3
Profilová část maturitní zkoušky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

I.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce.

Ředitel určí nabídku povinných i nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat konání těchto zkoušek, a zveřejní toto rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu.

Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího počtu vyučovacích hodin po dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený ve školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní formě vzdělávání.

Zkoušky profilové části maturitní se konají formou:

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,

c) písemné zkoušky,

d) písemné práce,

e) praktické zkoušky nebo

f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až e).

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

II.

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Zadání maturitní práce

Zadání maturitní práce obsahuje:

a) téma maturitní práce,

b) termín odevzdání maturitní práce,

c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce,

d) kritéria hodnocení maturitní práce,

e) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a

f) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.

Zadání maturitní práce určí ředitel školy s dostatečným předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však čtyři měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

Žák má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc. Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce volí v termínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně – i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě.

Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou a náhradní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Vedoucí a oponent maturitní práce

Ředitel školy určí nejpozději čtyři měsíce před termínem obhajoby maturitní práce vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická osoba, která:

- není v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy a

- působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce.

Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.

Obhajoba maturitní práce

Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní