Input:

Společná část maturitní zkoušky

3.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.1
Společná část maturitní zkoušky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž zkoušky společné části maturitní zkoušky koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.

I.

Zkušební předměty

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky:

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk – žák jej volí z nabídky:

- anglický jazyk,

- francouzský jazyk,

- německý jazyk,

- španělský jazyk,

- ruský jazyk

a může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem,

c) matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených výše pod písmeny b) – c) – (cizí jazyk, matematika).

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

II.

Rozsah vědomostí a dovedností

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen “katalog“) pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné.

Účast je povolena

- žákům konajícím zkoušku,

- pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen “zadavatel“),

- školnímu maturitnímu komisaři (dále jen “komisař“),

- řediteli školy a

- školním inspektorům České školní inspekce

- v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

Dílčí zkoušky společné maturitní zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.

V řádném termínu koná žák společnou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem.

V náhradním a opravném termínu koná žák zkoušku ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum”), s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou, kterou koná ve škole, jíž je žákem.

Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen předložit zadavateli svůj průkaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce.

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.

III.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.

Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání.

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit.

Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá:

- nejdéle 15 minut;

- příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl.

Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl.

Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy

- do 31. března pro jarní zkušební období a

- do 30. června pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.

Pracovní list je tvořen:

- výňatkem z uměleckého textu,

- výňatkem z neuměleckého textu a

- vymezením struktury ústní zkoušky.

Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím informačního systému Centra, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

IV.

Zkouška z cizího jazyka

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z:

a) anglického jazyka,

b) francouzského jazyka,

c) německého jazyka,

d) španělského jazyka, nebo

e) ruského jazyka.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut je poslechová část testu a 60 minut je část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti,

Písemná zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.

Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci podle rozhodnutí ředitele školy bud tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha”) podle předlohy stanovené Centrem, nebo čtyři zkušební úlohy zpracované Centrem. Listinnou podobu příslušného pracovního listu zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a případně též z jedné školní zkušební úlohy. S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění.

Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.

Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.

V.

Zkouška z matematiky

Didaktický test z matematiky trvá 105 minut.

VI.

Organizace společné části maturitní zkoušky

Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do