dnes je 5.12.2020

Input:

Společná část maturitní zkoušky

5.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.1
Společná část maturitní zkoušky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

I.

Zkušební předměty

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky

- anglický jazyk,

- francouzský jazyk,

- německý jazyk,

- španělský jazyk,

- ruský jazyk.

žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a

c) matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky:

 • - z českého jazyka a literatury a
 • - druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí cizí jazyk z nabídky uvedené výše pod bodem b) nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je

 • - jednotně zadáván a
 • - centrálně vyhodnocován.

Didaktický test ze zkušebního předmětu

 • - český jazyk a literatura trvá 75 minut,
 • - cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti,
 • - matematika trvá 120 minut.

Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky a na jejich žádost se prodlužuje doba konání didaktického testu

 • - z českého jazyka a literatury o 30 minut a mají možnost použít překladový slovník,
 • - z matematiky o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník,
 • - nepovinné zkoušky z matematiky rozšiřující o 15 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z cizího jazyka a matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

II.

Podmínky konání společné části maturitní zkoušky

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět, které zveřejní ministerstvo vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné.

Účast je povolena:

 • - žákům konajícím zkoušku,
 • - pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen „zadavatel”),
 • - školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař”),
 • - řediteli školy a
 • - školním inspektorům České školní inspekce.

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen předložit zadavateli svůj průkaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce.

Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. Pokud po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž zkoušky společné části maturitní zkoušky koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

III.

Organizace společné části maturitní zkoušky

1. Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do zkušebního místa v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední pracovní den, který předchází zahájení didaktických testů.

Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž:

-

Nahrávám...
Nahrávám...