Input:

Systém zpracování účetnictví pro PO

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Systém zpracování účetnictví pro PO

Jaroslava Svobodová

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (obce, kraje) a dobrovolnými svazky obcí

(vzor pro účetní jednotky, které využívají účetní software)

Účetní jednotka: ……………………….

Označení: ……………………………… Číslo: ……………………………………

Zpracoval: …………………………… Kontroloval: …………………………….

Platnost: ……………………………… Závaznost: ………………………………

Datum vydání: ………………… Vydává:……………………………….

Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ………………………………..

Počet stran: ……………………………. Přílohy:…………………………………..

Čl. 1

Předmět úpravy

Směrnice upravuje způsoby a postupy zpracování účetních záznamů v účetní jednotce.

Čl. 2

Systém zpracování

2.1 Účetní záznamy jsou zpracovávány s pomocí účetního SW z produkce firmy XXXXX. Dle programové dokumentace vydané firmou jako součást dodávky SW umožňuje:

 • sestavení účtového rozvrhu v potřebném členění zahrnující syntetické, analytické a podrozvahové účty v souladu se Směrnicí č..... Účtový rozvrh,

 • vytvoření číselníků pro označování účetních dokladů,

 • vytvoření číselníků pro označování syntetických účtů účt. tř. 5 a 6 příslušnými středisky (členění na organizační jednotky) a zakázkami (členění podle zdrojů financování jednotlivých činností),

 • automatizovaný přepočet cizích měn u vybraných účetních případů za podmínky, že odpovědná osoba zadá příslušné směnné kurzy cizích měn dle Čl. 2 Směrnice č.... Hospodaření s valutami a devizami,

 • vedení účetních záznamů v samostatných avšak současně vzájemně propojitelných modulech v členění na modul pokladna, modul fakturace s vazbou na systém homebanking, modul účtů v bance,

 • vedení účetních knih v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem1),

 • sestavení účetní závěrky v rozsahu vymezeném zvláštními právními předpisy2).

2.2 Účetní případy jsou zaznamenávány formou technických záznamů dat do jednotlivých modulů osobami odpovědnými za zpracování účetnictví (viz Čl. č... Směrnice č... Organizační řád) bez zbytečného odkladu:

 • k okamžiku vzniku účetního případu3) nebo,

 • k okamžiku, kdy se o účetní případu odpovědná osoba dozví.

2.3 Účetní záznamy na technické nosiče dat (do paměti počítačů) tj. účetní zápisy jsou prováděny výhradně na základě účetních dokladů splňujících náležitosti vymezené zvláštním právním předpisem4) a Směrnicemi č...... Oběh účetních dokladů a č..... Archivační a skartační řád. Před založením dat do modulů účetního SW musí být veškeré účetní doklady schváleny způsobem podle zvláštního právního předpisu5).

----------------------------

1) § 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

2) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

3) Český účetní standard č.701 s platností od 1.1. 2010

Čl. 3

Rozsah vedení účetnictví, používané účetní metody

3.1 Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a to na základě nařízení zřizovatele. Účetní jednotka nevlastní majetek podléhající oceňování podle zvláštního právního předpisu6) proto tyto metody oceňování v účetnictví nepoužívá.

3.2 Účetní jednotka používá metody vymezené zvláštním právním předpisem7). Vybrané účetní metody jsou upraveny vnitřními předpisy:

 • Směrnice č. .... Zásady pro tvorbu dohadných položek,

 • Směrnice č. .... Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv,

 • Směrnice č. .... Zásady pro tvorbu opravných položek,

 • Směrnice č. .... Hospodaření, oceňování a účtování o valutách a devizách,

 • Směrnice č. .... Zásady evidence, oceňování a účtování o zásobách,

 • Směrnice č. .... Zásady evidence, oceňování a účtování o drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku,

 • Směrnice č. .... Odpisový plán.

3.3 Za dodržování metod účtování v celém procesu zpracování účetnictví tj. od vystavení a likvidace účetních dokladů až po provedení účetních zápisů v příslušných modulech účetního SW a vyhotovení účetních knih odpovídají příslušní pracovníci dle odpovědnosti vymezené ve Směrnici č.... Organizační řád.

Čl. 4

Knihy podrozvahových účtů

Vedení knih podrozvahových účtů je realizováno s pomocí SW dle Čl. 2, odst. 2.1 této směrnice. Na podrozvahových účtech členěných v souladu se Směrnicí č.... Účtový rozvrh účetní jednotka účtuje zejména:

 • účetní případy, které účetní jednotka vykazuje v příloze č. 5 účetní závěrky6a)

 • přijatá depozita a hypotéky,

 • najatý majetek,

 • majetek svěřený do úschovy,

 • zásoby přijaté ke zpracování,

 • přísně zúčtovatelné tiskopisy,

 • závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,

 • pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,

 • vyřazené pohledávky,

 • a další účetní případy podle potřeb účetní jednotky a podle vyhlášky8).

------------------------

4) § 11 a § 33, 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

5) Část čtvrtá zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

6) § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

6a) § 47 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

7) Část třetí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

8)