dnes je 7.2.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

26.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vydávám tento

vnitřní předpis

k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního

bezpečnostního předpisu*)

*) vzhledem ke skutečnosti, že každá organizace je specifická, jedna provozuje pouze jedno silniční vozidlo, druhá žádné a pouze svým zaměstnancům povoluje a proplácí jízdy vlastními vozidly; nebo naopak organizace má rozsáhlou kamionovou dopravu a zajišťuje i opravárenskou činnost, není možné vypracovat a předložit jednoznačný univerzální vzor. Z výše uvedeného je zpracován příklad včetně místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen "MPBP“) pro organizaci s minimálním provozem vozidel (tj. jeden řidič z povolání, který kromě několika vozidel řídí i autobus zaměstnavatele - při aktivitách dětí zaměstnanců, společných dovolených, společných výjezdech na organizovaná školení apod., několik řidičů používajících referentsky řízená vozidla, ostatní zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o používání svých vlastních vozidel k pracovním cestám, je k pracovním cestám používají) a podrobně je zpracována část "komentář“, kde zaměstnavatelé naleznou inspiraci pro doplnění svého MPBP podle své specifiky.

K pracovním jízdám u .........(konkretizovat zaměstnavateleje možno užívat služební vozidlo ......(konkretizovat registrační značku/y) řízené řidičem z povolání ......(konkretizovat). Pan..... v případech potřeby řídí i podnikový autobus. Služební vozidla s řidičem je k dispozici zejména ....... (konkretizovat, např. vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, jeho náměstkům apod.); dále pak pro zahraniční služební cesty podle kapacitních možností a vzájemné dohody všem zaměstnancům.

Služební vozidlo je možno výjimečně použít např. pro dopravu zaměstnance ze zaměstnání k poskytovateli zdravotních služeb nebo do místa bydliště z naléhavých zdravotních důvodů, pokud nelze zajistit zdravotnickou záchrannou službu; dále pak:

 • při neodkladné práci přesčas, pokud nemají zaměstnanci po skončení práce vhodné spojení prostředkem veřejné hromadné dopravy,

 • při nástupu na pracovní cestu před 6.00 hodinou nebo po jejím ukončení po 22.00 hodině.

Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, kdy služební vozidlo není z kapacitních důvodů k dispozici; tento způsob služební cesty je hospodárnější (např. pro využití všech míst ve vozidle) a při mimořádných a krizových situacích. Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má se ....... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřenou dohodu o podmínkách, za nichž bude vozidlo používat (viz příloha).

Za řízení referentsky řízených vozidel

Varianta 1 - není zaměstnancům - řidičům poskytována žádná odměna

Varianta 2 - je zaměstnancům - řidičům poskytována finanční odměna ....... (konkretizovat).

Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla, služební vozidlo).

Podmínkou jejich užití je se ......... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřená dohoda o podmínkách, za nichž mohou vozidla použít (viz příloha).

Jízdu vlastním vozidlem:

schvaluje...... (konkretizovat vedoucího zaměstnance nebo vedoucí zaměstnance), a to:

Varianta 1 - před každou jízdou

Varianta 2 - globálně na delší časové období (v tomto případě se specificky vyplňuje formulář SEVT - viz dále).

Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci.

Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky (pro rok 2022 vyhlášky č. 511/2021 Sb., aktuálně ve znění novely vyhláškou č. 116/2022 Sb.). 

Referentsky řízená vozidla jsou: 

Varianta 1 - parkována v garážích zaměstnavatele.......(konkretizovat místo a osobu, u které jsou např. k dispozici klíče apod.)

Varianta 2 - ...... (charakterizovat konkrétně, kde vozidla parkují).

Parkovat a garážovat služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla mimo prostory k tomu určené, je možno jen se souhlasem.............. (konkretizovat koho), a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla.

Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají) dále stanovím následující odpovědnost vedoucím zaměstnancům na jednotlivých úsecích:

 • zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel...... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců - řidičů: ......... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování prohlídek vozidel služebních, autobusu a referentsky řízených vozidel v STK a stanicích měření emisí: ........ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro služební vozidla, autobus a pro referentsky řízená vozidla ............ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování školení řidičů, včetně zajištění zdokonalování odborné způsobilosti u řidiče z povolání ......... (konkretizovat četnost a odpovědného zaměstnance);

 • kontrola platných řidičských oprávnění (v souvislosti s jejich nutnou výměnou) ...... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

 • za povinnou výbavu vozidel a obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu v lékárničce služebních vozidel, autobusu a referentsky řízených vozidel odpovídá......(konkretizovat odpovědného zaměstnance). Povinná výbava motorových vozidel se řídí přílohou č. 12, částí B, vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsah a výbava lékárniček první pomoci podle druhů vozidel je uvedena tamtéž (body 6. a 11.). Poznámka: Koncem roku 2018 změny ... nutno zařadit do školení řidičů. Poznámka: reflexní vesta "jaksi vypadla" z výčtu předmětů tvořících povinnou výbavu vozidla; nicméně je třeba ji užívat, a tak by ve vozidle být měla).

 • kontrola dodržování stanoveného pracovního režimu ......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

  • proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě provádí .......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance). Pro rok 2022 podle vyhlášky č. 511/2021 Sb., aktuálně ve znění novely vyhláškou č. 116/2022 Sb. Platí též, co bylo uvedeno výše - vhodné na tuto skutečnost upozornit řidiče při operativním školení této problematiky.

 • aktualizace MPBP ........ (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

............... (podle potřeby doplnit další úseky, kde je někomu stanovena určitá odpovědnost).

Místní provozní bezpečnostní předpis

.........................................................

(konkretizovat zaměstnavatele)

pro stanovení bezpečných způsobů organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

4. Povinnosti řidičů obecně

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

6. Opravy, údržba a kontroly vozidel

7. Garážování a parkování

8. Novinky

9. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1 Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.

1.2 Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance ..... (konkretizovat zaměstnavatele).

1.3 Zaměstnanci ........ (konkretizovat zaměstnavatele) musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

1.4 Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu ......... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele upraveno) s tím, že je povinností každého nově přijímaného zaměstnance sdělit, zda přistoupí na dohodu o užívání:

a) referentsky řízeného vozidla

b) vlastního vozidla na pracovních cestách a podle této skutečnosti bude do jeho vstupních, resp. periodických bezpečnostních školení, zařazena problematika související s provozem silničních motorových vozidel.

1.5. Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí zaměstnanci u svých podřízených zaměstnanců, kteří buď referentsky řízená vozidla, nebo vlastní vozidla, používají.

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

2.1. Školení řidiče z povolání, který v některých případech řídí i firemní autobus, je zajištěno u autoškoly, resp. školicího střediska, ........(konkretizovat) na základě dohody ..... ze dne .......

2.2. Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla, je zajišťováno ........(konkretizovat termín, lze doporučit roční až tříletý) ......(konkretizovat kým), např.:

Varianta 1: odborně způsobilým zaměstnancem za prevenci rizik u zaměstnavatele - stanoveným podle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který přednáší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; pro problematiku dopravních předpisů je využíván lektor autoškoly, resp. školicího střediska)

Varianta 2: pouze odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik, u kterého má zaměstnavatel ověřeno, že je schopen vyložit i dopravní předpisy

Varianta 3: na školení je zván lektor autoškoly, resp. školicího střediska

Varianta 4: všichni řidiči jsou vysíláni na školení do autoškoly, resp. do školicího střediska

V mezidobí těchto školení v případě přijetí nových zaměstnanců organizuje školení ..... (konkretizovat kdo, postačí odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik bez odborného výkladu dopravních předpisů). Pro tato školení je užívána osnova a pro ověření znalostí test, které jsou uvedený v příloze tohoto MPBP (kritérium úspěšnosti - ne více než 5 chyb).

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

........ (konkretizovat zaměstnavatele)

3.1 Stanoví řidičům používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách pracovní režim jejich jízdy odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo.

3.2 Řidiči jsou vybavováni

Varianta 1 - Dokumentem zavedeným u zaměstnavatele..... (konkretizovat), ve kterém vedou přehled o svém pracovním režimu [viz bod 3. písm. c) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.]

Varianta 2 - formuláři SEVT 30 148 3 POUŽITÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÍ CESTĚ; jsou povinni požadované údaje průběžně vyplňovat; v případě dlouhodobějšího využívání vozidla se kolonky od .. do... a do místa .... proškrtávají a na blanketu je vyznačeno globální delší použití vozidla.

3.3 Je-li povoleno globální použití vozidla na delší časové období, je podpis zaměstnavatele na formuláři SEVT nahrazen podpisem na uzavřené dohodě.

3.4 Přijímá následující opatření k naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k úpravě pravidel silničního provozu zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: .............(konkretizovat).

Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou viditelností, které jsou zaměstnanci povinni použít nejen v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou odstraňují (viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.), ale nově i podle znění  § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem tj. § 19 a příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. a č. 509/2021 Sb. nacházejí-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

K vestám: Požadavek na ně jako povinnou výbavu motorových vozidel s výjimkou motocyklů a mopedů, příloha č. 12, písm. B, bod 10. vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpis, nestanoví (jedná se pravděpodobně o určitou chybu při novelizaci vyhlášky. Podle výkladu Ministerstva dopravy se ale užívat musí). Tyto musí odpovídat § 19 a příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášek č. 84/2016 Sb. a č. 509/2021 Sb.

3.5 Vybavil služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla pro případné provádění opravy na vozidle OOPP (oděvem a ochrannými rukavicemi) tak, jak je stanoveno vnitřním předpisem ........(konkretizovat, jakým konkrétním předpisem u zaměstnavatele upraveno) pro problematiku osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Poznámka v roce 2022: Zaměstnavatel pravděpodobně, v souvislosti s vydáním nového nařízení vlády č. 390/2021 Sb., bude novelizovat svůj seznam pro přidělování OOPP .. nutno zkontrolovat, zda bylo provedeno a zda i pro řidiče zde nedošlo k novinkám.

4. Povinnosti řidiče v problematice zdravotní způsobilosti, školení a kvalifikace

4.1 Řidič z povolání se podrobuje ve smyslu § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařským prohlídkám (tj. do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každoročně). Tento řidič se podrobuje dále prohlídkám podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tj. dopravně psychologickému vyšetření (podrobil se ji před zahájením činnosti, dále nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let).

4.2 Ostatní řidiči:

Varianta 1: Nemají činnost spočívající v řízení vozidla uvedenou v pracovní smlouvě - na žádného z nich se tedy nevztahuje povinnost k lékařským prohlídkám ve smyslu § 87 a následujících zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů dosažení věku 65 a 68 let, pak za každé dva roky.

Řidiči jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že mít s sebou potvrzení o zdravotní prohlídce - ukládá jim tuto povinnost znění ustanovení § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - jeho provedení viz příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů [upozornění na novelizaci vyhlášky vyhláškou č. 271/2015 Sb. a vyhláškou č. 37/2018 Sb. Poznámka: uvedená novelizace se týká především změn v příloze č. 3 /Nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel/ – týká se více méně lékařů. Nicméně by změny neměli opominout a vědět o nich i řidiči, a to zejména řidiči s nemocí diabetes mellitus, kdy je nově zavedeno upozornění na "syndrom nerozpoznávání hypoglykémie" (tj. nižší než normální hladina cukru v krvi) – tedy druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykémie, a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozeznat. Mj. je nově novelou stanoveno, že řidič (resp. žadatel o řidičské oprávnění) musí prokázat, že rozumí rizikům, které hypoglykémie přináší (podle provedené odborné studie ovlivňuje pozornost, odhad situace, koordinaci očí a rychlosti reakcí nohou a rukou), a prokázat, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě].

A poslední důležité upozornění ... termín lékařské prohlídky lékařem příslušné specializované způsobilosti se provede nejméně za rok [před poslední novelizací byly roky 3 (viz znění Přílohy č. 3, kapitoly V v položce 2 skupině 2 závěrečné části)].

Varianta 2: Řidiči používající referentsky řízená vozidla mají toto řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě a vztahuje se na ně, co se týká problematiky lékařských prohlídek, povinnost jako pro řidiče z povolání (bod 4.1).

Varianta 3: Řidič vlastních vozidel zaměstnavatele má toto řízení sjednáno v pracovní smlouvě; vztahuje se na ně povinnost daná v bodě 4.1.

Poznámka k této problematice:

Již několik let platí, že směrnice 49/1967 Věstníku MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů, byla v roce 2013 zrušena a nahrazena vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). V roce 2017 byla uvedená vyhláška novelizovaná vyhláškou č. 436/2017 Sb.

Periodické termíny prohlídek pro řidiče (s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoví bod 5. přílohy č. 2 výše citované vyhlášky, tj. 1 x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1 x za 4 roky.

!!!Pozor, po novele vyhláškou č. 436/2017 Sb. je jinak:

Podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. - před novelou provedenou vyhláškou č. 436/2017 Sb. - byly prohlídky tak, jak jsou uvedeny výše – opakujeme ... 1 x za 6 let; zaměstnanci nad 50 let 1 x za 4 roky. Po novele byl bod 5. přílohy č. 2 upraven .... !!! tato lhůta platí pouze pro kategorii 1, pro kategorie 2 - 4 platí termín 1 x za 4 roky, a po dovršení 50 let 1 x za 2 roky) !!!!!

4.3 Po provedení prohlídky obdrží řidiči doklad o této prohlídce.

4.4 Řidič z povolání je povinen se zúčastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (v souvislosti s jeho řízením autobusu - viz zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navíc se zúčastňuje školení z problematiky BOZP, organizované pro ostatní řidiče u .......(konkretizovat zaměstnavatele).

Průběžně je poučen o změnách zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - poslední novelizace v roce 2020 novelizace zákony č. 337/2020 Sb. a č. 609/2020 Sb., v roce 2021 č. 191/2021 Sb.) Je poučen o důležitých ustanoveních vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. (poslední novelizace vyhláškou č. 379/2020 Sb.), a vyhlášky č. 167/2002 Sb., v roce 2013 novelizované vyhláškou č. 284/2013 Sb., v roce 2015 vyhláškou č. 256/2015 Sb.; dále pak v roce 2016 vyhláškou č. 76/2016 Sb.

4.5 Řidiči jak vozidel referentsky řízených, tak vozidel vlastních, jsou povinni se účastnit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce při nástupu do pracovního poměru; § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce v termínech stanovených zaměstnavatelem, nebude-li v tomto období (v důsledku zvýšení úrazovosti, nových předpisů, vzniku mimořádných událostí apod.) zorganizováno školení mimořádné]; dále jsou povinni podrobit se ověření znalostí předpisů, které s provozem vozidel souvisí.

4.6 Řidiči jsou upozornění na nutnou výměnu řidičských průkazů ve stanovených termínech.  

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

5.1 Řidič z povolání a ostatní řidiči jsou povinni zkontrolovat před jízdou stav vozidla a v případě zjištění závad u vozidla služebního, resp. u vozidel referentsky řízených, které by bránily bezpečnému provozu vozidla, tato vozidla nepoužít a oznámit tuto skutečnost ........(konkretizovat).

5.2 Řidiči jsou při jízdě povinni dodržovat platné dopravní předpisy (tj. zejména požadavky zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek).

5.3 Řidiči jsou zejména povinni:

 • užít vozidlo, které splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • věnovat se plně řízení vozidla, a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,

 • přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla,

 • dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.), osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo,

 • odstranit na místě závadu při zjištění, že vozidlo a náklad nesplňují podmínky uvedené v § 52 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit (přitom musí učinit taková opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nedošlo k poškození pozemní komunikace ani životního prostředí);

 • podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem (zákon č. 65/2017 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a , nálezu Ústavního soudu č. 81/2018 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb.) nebo jiné návykové látky než alkoholem (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poznámka: počátku roku 2022 by odpovědný a znalý školitel měl provést upozornění na znění zákona č. 365/2021 Sb., kterým je nově upraveno znění § 9 odst. 8 zákona o silničním provozu, resp. § 124 odst. 13, nově vložené písm. e), které zakazují přepravované osobě, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), požít alkohol nebo jinu návykovou látku, resp. se podrobit na výzvu policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Touto novelou bylo definitivně odzvoněno pivním kolům (beerbikům),

 • dále by měl tento odpovědný a znalý školitel upozornit i na další změny v předpisech, týkajících se např. úprav kompetencí obecní a městské policie (viz zákon č. 418/2021 Sb.), vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem (zákon č. 365/2021 Sb.), řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory (zákon č. 365/2021 Sb.), boční odstup při předjíždění cyklistů (zákon č. 365/2021 Sb.), některé výjimky pro cyklisty (zákon č. 365/2021 Sb.- body 12 -14), parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče zajištěno jejich označením (zákon č. 365/2021 Sb., vyhláška č. 509/2021 Sb.), vyšší pokuta při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení (zákon č. 365/2021 Sb.),

• ten úplně nejvíce znalý školitel by měl upozornit řidiče i na pravomoci stráže přírody (viz § 81 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /poslední novelizací zákonem č. 364/2021 Sb./, které jim dává novelizace § 81 odst. 7 nově vloženým ustanovením písm. e) a stávajícího písm. f)

(7) Strážci jsou oprávněni

e) zastavit ve zvláště chráněném území, ochranném pásmu zvláště chráněného území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, mimo dálnice, silnice a místní komunikace, motorové vozidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo zákaz splouvání stanovený tímto zákonem, nebo je-li důvodné podezření, že došlo k vjezdu motorového vozidla a obytného přívěsu, jiného vozidla nebo lodě, který je vázán na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,

f) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

 • řidiči jsou upozorněni na vydání nařízení vlády č. 41/2014 Sb. (otázka ovlivnění vyjmenovanou návykovou látkou),

 • snížit rychlost nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucí stejným směrem,

 • zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete (zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnou přepravu nákladu,

 • zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby,

 • zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, pokud to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

 • mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu [viz § 56 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro útvar chodců); znění § 5 odst. 5 písm. l) téhož zákona pro řidiče a v neposlední řadě též ustanovení přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. pro osoby provádějící opravy), dále pak vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. a č. 509/2021 Sb.],

 • respektovat při pohybu v prostorech organizací, do jejichž prostor v rámci plnění pracovních povinností vjeli, místní pokyny a příkazy vydané těmito organizacemi,

 • při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace přizpůsobit své jednání okolním podmínkám, stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a ostatním okolnostem, které je možno předvídat,

 • respektovat požadavek celoročního svícení,

 • ......... (konkretizovat další požadavky, které zaměstnavatel pokládá za důležité, zejména vybrat nové povinnosti stanovené po novelizaci zákonem č. 48/2016 Sb. a po novelizaci dalšími zákony – viz. např. poslední novinku danou zněním nově doplněného odst. 6 v § 17 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ... týká se problematiky předjíždění cyklistů.. běžně 1,5 m; v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/hod-1 je tato vzdálenost nejméně 1 metr),

 • Podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že v období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a) [k nim podrobněji příloha č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod F Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy] a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3.500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3.500 kg nejméně 6 mm. Ustanovení výše uvedené se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí

5.4 Zdůraznění některých dalších zákazů pro řidiče plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

Řidič nesmí:

 • požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

 • použít k jízdě vozidlo, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích (respektovat skutečnost danou § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - není-li provedena stanovená technická kontrola a měření emisí v určených termínech, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích),

 • řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

 • předat řízení vozidla, která nesplňuje podmínky stanovené podle § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení je snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

 • vyhazovat za jízdy předměty z vozidla,

 • ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce,

 • ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,

 • ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,

 • řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by po uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích;

 • být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno;

 • řidič je dále povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotnosti vozidla v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek splnitelnosti vozidel v jízdní soupravu

 • řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu;

 • řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

......... (konkretizovat další zákazy, které považuje zaměstnavatel za důležité).

Řidiči jsou průběžně informováni o všech novelizacích zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - zejména o novelizacích provedených zákony č. 133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb. č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb. č. 197/2012 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 101/2013 Sb., č. 233/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 300/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 230/2014 Sb. a č. 249/2014 Sb.; dále na novelu provedenou v roce 2015 zákonem č. 268/2015 Sb. a v roce 2016 zákonem č. 48/2016 Sb. V roce 2017 se jedná o zákon č. 183/2017 Sb. a s účinností od 1. července 2018 zákon č. 199/2017 Sb. V roce 2018 zákon č. 193/2018 Sb. a č. 285/2018 Sb.

V roce 2020 pak č. 115/2020 Sb. a č. 337/2020 Sb.

V roce 2021 zákony č. 220/2021 Sb., č. 261/2021 Sb., č. 274/2021 Sb., č. 365/2021 Sb. a č. 418/2021 Sb.

6. Opravy, údržba a kontroly vozidla

6.1 Opravy, údržba a kontroly vozidel se provádějí podle návodu stanoveného výrobcem (u služebního vozidla, autobusu a u v referentsky řízených vozidel jsou k dispozici návody výrobců těchto vozidel).

6.2 S výjimkou vizuálních kontrol vozidel a drobných oprav (dohuštění pneumatik, výměna žárovek apod.) jsou veškeré opravy zadávány odborným opravárenským servisům. Zajišťuje .......(konkretizovat odpovědného zaměstnance).

7. Garážování a parkování vozidel

7.1 Garážování a stání vozidel ....... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele vyřešeno).

8. Novinky

Poznámka: Z důvodu, že zpracovatelce souboru není známo, v kterém roce se začne uživatel této příručky inspirovat, v kterém roce bude vypracovávat, resp. novelizovat MPBP, jsou zde ponechány novelizace posledních několika let ... i když mnohé, na které je poukazováno, jsou buď již zrušeny, nebo novelizovány.

Rok 2018:

8.1

Souhrnná informace k novelám, které jsou obsaženy v zákoně č. 193/2018 Sb., kterým jsou upraveny jak zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ...., (tj. zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů); zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pp, a na třetím místě pak i zákon o provozu na pozemních komunikacích ... (tj. zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pp).

Důvodem byla nutnost České republiky reagovat a implementovat právo EU do vnitrostátního právního řádu, tj. směrnice týkající se pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel; dále směrnice silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných v  EU a v neposlední řadě i směrnice týkající se stanovení maximálních přípustných rozměrů pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Z důvodu, že v ČR byla výše uvedená problematika upravena výše citovanými zákony, bylo nutno novelizovat všechny tři zákony (poznámka: v dalším legislativním procesu dále upraveny i prováděcí předpisy, tj. vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pp – provedeno ve 4.Q roku 2018 - vyhláška zrušena a nahrazena vyhláškou č. 211/2018 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb., a ve 4.Q roku 2018 novelizace vyhláškou č. 207/2018 Sb. a vyhláška č. 431/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. opět ve 4.Q roku 2018 novelizována vyhláškou č. 206/2018 Sb. Pro stanovení maximálních rozměrů vozidel a hmotností vydán nový předpis – viz vyhláška č. 209/2018 Sb. ).

8.2

Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 193/2018 Sb.

Zde se nejvíc změn netýká přímo řidičů, ale výrobců vozidel, STK, měření emisí (buď v samostatné provozovně, nebo i přímo v STK) a to jak z pohledu jejich vzniku a zániku, ale i kvalifikace jejich pracovníků apod.

Pro řidiče možno upozorní a zdůraznit:

• některé nové nebo upřesněné povinnosti při zápisu do registru silničních vozidel (§ 5a);

• upřesnění nutných dokladů při podání žádosti o zápis do registru (§ 6 odst.5);

• něco nově při vydání tabulek s registrační značkou (§ 7 odst.4);

• registrační značka elektrického vozidla (§ 7b);

• vyřazení silničního vozidla z provozu [ (§ 12 odst. 7 písm.b)];

• detaily k záznamu o celkové ujeté vzdálenost (§ 36 odst.4);

• jeden ze zákazu, kdy není možno provozovat vozidlo na pozemních komunikacích [§ 38 odst. 1 písm. e)];

• nově definované termíny pravidelných technických prohlídek (§ 40);

• charakteristika, co se skrývá pod technickou prohlídkou (§ 47);

• hodnocení technického stavu vozidla (§ 48);

• nově definované 3 stupně závad (§ 49);

• nutno si uvědomit rozdíl mezi technickou prohlídkou technickou silniční kontrolou;

• výbava a náhradní díly (§ 75 odst.3);

• provoz zvláštních vozidel (§ 79);

• přestupky fyzických osob (k počítačům ujeté vzdálenosti) [§ 83 odst.1 písm.) i, j, a k)].

8.3

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 193/2018 Sb.

V tomto zákoně o pozemních komunikacích bylo úprav provedeno nejméně; a opět se opakuji – ne všechny se bezprostředně týkají řidičů.

v § 19 je upravena problematika odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace – správnímu orgánu, který provádí v řízení ohledání vozidla, vydá o tom usnesení a toto se oznamuje pouze provozovateli. Není-li silničnímu správnímu úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně vyvěšením na úřední desce. (odst. 3);

Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla.(odst.4)

Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně nadpisu zní:

§ 24b Rozšíření obecného užívání

(1) Při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu stavu pozemní komunikace lze na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích užít vozidlo, jehož

a) výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční dopravu, nebo

b) výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro opravy nebo údržbu pozemních komunikací.

Další odstavce tohoto paragrafu stanoví oprávnění ministerstvům dopravy a vnitra na tomto úseku. Pro řidiče uvádím znění odst. (7) .... Užít vozidlo podle odst. 1 lze jen při splnění všech podmínek stanovených opatřením obecné povahy. Je-li jako podmínka stanoven policejní doprovod, je provozovatel takto užitého vozidla povinen uhradit náklady s tím spojené Policii České republiky; dále pak i odst. (8) Povinnost řídit se místní a přechodnou úpravou provozu není při užití vozidla podle odst. 1 dotčena; nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.

Další úpravy v zákoně se týkají vážení vozidla. Pro množství změn a doplňků pro lepší přehlednost je uvedeno plné platné znění:

§ 38a Kontrolní vážení vozidel

(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen "kontrolní vážení") vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R, S nebo SS10) nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly. Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu.

(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení:

 1. kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen "vysokorychlostní vážení"), a
 2. kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy všemi jinými technickými zařízeními, než jaká jsou uvedena v písm. a) výše, při kterém dochází k odklonění z provozu (dále jen "nízkorychlostní kontrolní vážení").

(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení:

a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady

1. na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a

2. na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba.

b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady odděleně.

(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení zajišťuje

a) na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a

b) na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba.

(5) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší

hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost. Je-li zásilka přepravována v kontejneru nebo výměnné nástavbě, vydá odesílatel k zásilce doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru nebo výměnné nástavby. Provozovatel vozidla nebo, je-li zásilka přepravována jízdní soupravou, provozovatel jízdní soupravy zajistí, aby doklady vydané odesílatelem byly k dispozici ve vozidle nebo v jízdní soupravě, kterými je zásilka přepravována.

(6) Provozovatelem jízdní soupravy se pro účely tohoto zákona rozumí provozovatel tažného vozidla této jízdní soupravy.

(7) Policie České republiky a celní úřady, jde-li o nízkorychlostní kontrolní vážení, a kraje a vlastníci pozemních komunikací, jde-li o vysokorychlostní kontrolní vážení, poskytnou Ministerstvu dopravy vždy do 31. května údaje za předchozí kalendářní rok o počtu jimi zajištěných nebo provedených kontrolních vážení a o počtu vozidel nebo jízdních souprav, u nichž bylo při kontrolním vážení zjištěno nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu.

§ 38b

(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů.

(2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení a předložit doklady podle § 38a odst. 5, byli-li vydány.

(3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též provozovateli vozidla.

(4) Překáží-li vozidlo nebo jízdní souprava v provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, policista nebo celník vyzve řidiče k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy. Nedojde-li k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy bezprostředně po výzvě podle věty první, zajistí policista nebo celník odtažení vozidla nebo jízdní soupravy na náklady provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy.

(5) Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 38c

(1) Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě do doby, než

a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu bude odstraněno, nebo

b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo opatřením obecné povahy podle § 24b.

(2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě rovněž v případě, že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zákaz pokračování jízdy platí do doby provedení nízkorychlostního kontrolního vážení vozidla nebo jízdní soupravy, nejdéle však 48 hodin.

(3) Zakázal-li policista nebo celník pokračování v jízdě, může vozidlu nebo jízdní soupravě zabránit v jízdě použitím technického prostředku.

(4) Zabránění v jízdě se provede na náklady provozovatele vozidla nebo, jde-li o jízdní soupravu, na náklady provozovatele jízdní soupravy.

(5) Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odst. 1, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odst. 1 písm. a) nebo b). Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odst. 2, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odst. 2 nebo uplynutí lhůty podle odstavce 2. Požadovat provedení nízkorychlostního kontrolního vážení k ověření splnění podmínky podle odst. 1 písm. a) nebo podle odst. 2 lze, jen pokud je v místě, kde má být toto vážení provedeno, k dispozici technické zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.

(6) Zakázat pokračování v jízdě nelze, jde-li o přepravu zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy 39)[nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97].

§ 38d

(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla nebo jízdní soupravy, bez ohledu na to, je-li řidič obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu vážení.

(2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku doklad, který doručí provozovateli vozidla a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.

(4) Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, náležitosti vážního lístku a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.

v daších paragrafech jsou upraveny sankce, a to jak pro odesilatele, přepravci i samotného řidiče. a opravdu poslední ... je řešena i přeprava sypkého materiálu. V § 43 se na konci odst. 5 doplňuje věta “Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem o silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit. Zákon dále upřesňuje... v § 43 odst. 7 zní: .... Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odst. 5, a jeho fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis (viz vyhláška č. 208/2018 Sb.).

8.4

Novelizace zákona č. 361/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 193/2018 Sb.

Množství novinek:

povinné doklady některých řidičů při jízdě [§ 4 odst. 7 písm. e)];

povinnost všech řidičů podrobit se technické silniční kontrole (§ 4 odst. 9);

nově vytváření uličky pro průjezd záchranných vozidel (§ 41 odst.8);

§ 41 + následující upravují problematiku jízdy vozidel s právem přednostní jízdy

do § 41 se v odst. 1 za slovo “modré“ vkládají slova “nebo modré a červené“ [poznámka - tatáž úprava proveden i v § 43odst. 4 (omezení jízd některých vozidel)];

v § 41 se na konci odst. 2 (tj. výčet vozidel, které jsou vybaveny zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem) doplňuje se písm. l), které zní: ..... zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým poskytují ochranu;

pro všechny řidiče je však nejdůležitější problematika uvolnění uličky pro průjezd zejména sanitky (ale i dalších vozidel, u kterých je to žádoucí). Tím je dosaženo, že pravidlo vytváření této "záchranářské uličky" na vozovkách o třech a více jízdních pruzích bylo v ČR stejná jako v okolních zemích.

Znění § 41 odst. 8: Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Pro zlepšení viditelnosti záchranářských a dalších vozidel slouží i znění doplněného odst. 11 Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu13), vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

transpozice směrnice EU upravující nejvyšší dovolené hmotnosti a rozměry vozidel poznámka: je vydán prováděcí právní předpis s konkrétními hodnotami). Zákon o silničním provozu na to reagoval výslovným zákazem řidičům motorových vozidel užít k jízdě vozidlo, které svými rozměry včetně nákladu, rozložením hmotnosti na nápravy apod. Dále uvedené nových ustanovení toto dokladuje:

§ 43a Hmotnosti a rozměry vozidel

(1) Řidič motorového vozidla nesmí užít vozidlo, jehož hmotnost, rozměry včetně nákladu nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li jeho užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1) [provedeno vyhláškou č. 209/2018 Sb.].

(2) Řidič nesmí užít jízdní soupravu, pokud

a) její hmotnost nebo rozměry včetně nákladu ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1),

b) hmotnost nebo rozměry jednotlivých vozidel včetně nákladu, poměr hmotností jednotlivých vozidel nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1), nebo

c)spojení vozidel ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N32) nebo jízdní soupravy tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2) musí mít při řízení u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle.

(4) Je-li vozidlo vybaveno sklopným nebo odnímatelným zařízením pro snížení aerodynamického odporu, nesmí jeho použití ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(5) Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo dovolit užití vozidla v případech podle odst. 1 nebo 2, není-li jeho užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1).

(6) Hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla stanoví prováděcí právní předpis (viz vyhláška č. 209/2018 Sb.).

něco nového k přepravě nákladu (§ 52 odst. 9 a 10);

k zdravotní způsobilosti (úpravy § 87b odst. 2, § 87 odst. 2 a hlavně § 93 odst. 1 u podmínění řidičského oprávnění - ke zdravotní způsobilosti doplněna nově i psychická způsobilost);

při podmínění řidičského oprávnění ze zohlední i psychická způsobilost (§ 93 odst. 1);

zabránit v jízdě je oprávněn policista za použití technického prostředku nebo odtažením v případě, že řidič odmítne podrobit vozidlo technické silniční kontrole [§ 118a odst. 2 písm. c)];

nově termín – 48 hodin – pro uvolnění (za určitých podmínek) vozidla (§ 118a odst. 6);

vrácení řidičského oprávnění za splnění stanovených podmínek (§ 118c odst.2 písm. c);

respektovat oprávnění příslušníka Policie ve služebním stejnokroji a uposlechnout jeho výzvy k technické silniční kontrole [§ 125 odst. 12 písm. i)];

respektovat skutečnost, že za některé přestupky (odst. 1 až 4 § 125c) nelze uložit napomenutí (§ 125c odst. 9).

8.5

K datu 1.10.2018 stačilo Ministerstvo dopravy vypracovat a vydat nové prováděcí vyhlášky a některé novelizovat. O které se jedná?

Vyhláška č. 341/2014 Sb., ve znění vyhlášky 235/2017 Sb., byla s účinností od 1. října 2018 novelizovaná vyhláškou č. 206/2018 Sb.

!!! Rozhodně této novele věnujte pozornost !!! ... upravila nově obsah lékárničky a stanovila povinou výbavu vozidla (již sem nepatří náhradní pojistky, náhradní žárovky ...., ministr dopravy vysvětluje .... je to zbytečné, u nových vozidel si výměnu světel řidiči stejně nechávají na servis, a experti dopravy dodávají ... v řadě evropských zemí tuto povinnost již nemají, případně ji vůbec zavedenu neměli).

Z autolékárniček je vypuštěn trojcípý šátek, plastová rouška, náplast s polštářkem a podle návrhu to měly být i nůžky - ty ale nakonec zůstaly. Ministr Ťok k tomu vysvětlil: ...“Po domluvě s Ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky, nebo náplastí s polštářkem a už jí nebude nutné měnit kvůli expiraci“

1. Obsahem lékárničky musí být

a) v případě motolékárničky

Zdravotnický materiál

Zdravotnický materiál   množství (ks)  
Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)  
1  
Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)  
1  
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)   1  
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)   1  
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   1  

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

nebo

b) v případě autolékárničky

Zdravotnický materiál   množství (ks)  
  Velikost lékárničky  
I.   II.   III.  
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)   3   5   10  
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)   3   5   10  
Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)   1   2   4  
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)   1   3   5  
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   1   2   4  
Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravěse zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm   1   1   1  
Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm)   1   1   1  

2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,

b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a

c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.

5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

K povinné výbavě:

V příloze č. 12 část B zní:

B) Povinná výbava vozidel

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,

b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou

a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo

e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

Hasicí přístroj

1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5) [ČSN EN 3 - 7. Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.] Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).

2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to

a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a

c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

8.6

Vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 208/2018 Sb.

K provedení § 43 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byl ve vyhlášce doplněn § 51e Sypký materiál se zněním: Za sypký materiál lze považovat seskupení oddělitelných pevných, volně ložených zrn, která se mohou při přepravě vlivem působení setrvačných sil a vibrací volně pohybovat v ložném prostoru vozidla.

Dále pak se v příloze č. 10 bodě 1 slova “Způsob úhrady nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením ..............“ zrušují; a dále v téže příloze v bodě 2 se slova "Způsob úhrady nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením ..............." zrušují.

8.7

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb., byla novelizovaná vyhláškou č. 207/2018 Sb.

Vyhláška č. 82/2012 Sb., ve znění pp, zapracovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES..] a upravuje (§ 1):

a) způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu,

b) způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol,

 1. náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených,
 2. technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,
 3. vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a
 4. vzor dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla.

§ 2 odst. 1: Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen “vozidlo“).

§ 2 odst. 2 až 7

(2) Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje

a) kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a

b) kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

(3) Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat

a) další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo

b) kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.

(4) Technická silniční kontrola prováděná pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici měření emisí, ve stanici technické kontroly nebo v autorizovaném metrologickém středisku zahrnuje kontrolní úkony stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce v rozsahu stanoveném policistou na základě kontroly technického stavu vozidla podle odst. 2 a 3.

(5) Technické podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výsledek technické silniční kontroly se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.

(6) Při provádění kontrolních úkonů se nekontrolují položky, které byly předmětem posouzení v rámci technické prohlídky nebo technické silniční kontroly uskutečněné v posledních třech měsících, nejde-li o zřejmou závadu. Skutečně provedený rozsah kontrolních úkonů se vyznačí do dokladu o provedené technické silniční kontrole.

(7) Technická silniční kontrola se provádí v přítomnosti policisty a zahrnuje pouze kontrolní úkony nezbytné pro ověření technické způsobilosti vozidla v rozsahu, v jakém má o ní policista důvodné pochybnosti.

Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:

§ 2a Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu

Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 2b Technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku

(1) Mobilní kontrolní jednotka musí být vybavena

a) vybavením k posouzení požadovaného stavu brzd a brzdného účinku,

b) soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel,

c) zařízením na kontrolu řízení a zavěšení náprav,

d) přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,

e) zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení, zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel,

f) hlukoměrem,

g) zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,

h) přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,

i) zařízením na kontrolu propustnosti světla,

j) zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu a

k) přístroji potřebnými k provádění měření emisí.

(2) Mobilní kontrolní jednotka může být vybavena pouze přístroji, vybavením, zařízením a soupravami, které jsou schváleny pro provádění technických prohlídek.

§ 3 Způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly

§ 3 odst. 1 zní: Náklady na provedení technické silniční kontroly jsou náklady provedení technické silniční kontroly podle § 2 odst. 4.

§ 3 odst. 2 zní: Náklady na provedení technické silniční kontroly podle odst. 1 činí u.

 1. vozidel, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, 1 500 Kč a
 2. ostatních vozidel 800 Kč.

§ 4 Doklad o provedené technické silniční kontrole a způsob a forma předání údajů v něm obsažených

(1) Doklad o provedené technické silniční kontrole obsahuje údaje týkající se vozidla, jeho provozovatele a řidiče, osoby provádějící technickou silniční kontrolu, místa, dne a času vykonané technické silniční kontroly, provedených kontrolních úkonů a výsledku technické silniční kontroly, a dále obsahuje podpis osoby provádějící kontrolu a řidiče, jehož vozidlo bylo podrobeno kontrole. Vzor dokladu o výsledku technické silniční kontroly je obsažen v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Policista předá v elektronické formě údaje obsažené v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek následující pracovní den od jeho vystavení.

§ 4a Zadržení osvědčení o registraci vozidla

(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je:
a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

(2) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., ve znění pp, stanoví Seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidla

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., ve znění pp, stanoví vzor Dokladu o provedené technické silniční kontrole

Nově vložená Příloha č. 5 stanoví Požadavky k zabezpečení nákladu.

8.8

Vydána nová vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a splnitelnosti vozidel

V úvodu na tomto místě upozornění, že z vyhlášky č.  341/2014 Sb., ve znění pp, byla tato problematiky vypuštěna (upravovala ji Část devátá)

Prováděcím předpisem k § 43a zákona o silničním provozu, který výslovně zakazuje řidičům motorových vozidel užít k jízdě vozidlo, které svými rozměry včetně nákladu, rozložením hmotnosti na nápravy nevyhovují ... viz výše uvedené celé znění nově vloženého paragrafu, je vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Pro její asi minimální zájem z vaší strany (zabýváte se BOZP, nikoli autoprovozem) nejsou uvedeny podrobnosti.

8.9

Vydána nová vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (Poznámka: v roce 2020 novelizovaná vyhláškou č. 303/2020 Sb.) – nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí, ve znění pozdějších předpisů.

Totéž jako uvedeno výše ... jen upozornění, nikoli podrobnosti celého předpisu.

Dále uvedeny pouze některé části nové vyhlášky, u některých jen naznačení, co upravují

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy


Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) [směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES] a upravuje

a) rozsah a způsob provádění technických prohlídek, identifikační údaje vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky, způsob hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob vyznačování provedení technických prohlídek,

b) formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek,

c) vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou,

d) způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek,

e) druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly a způsob metrologického zajištění přístrojů,

f) způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly,

g) vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika,

h) rozsah, obsah a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí,

i) druhy stanic měření emisí, stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí, přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů a náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly a

j) podrobnosti o způsobu provádění technické prohlídky mobilním způsobem.

ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PROHLÍDKY

§ 2 Rozsah provádění technických prohlídek

(k § 48 odst. 7 zákona)

(1) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 1, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.

(2) U vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel.
§ 3

(1) Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu.

(2) Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí2)[vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Technická prohlídka za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla se provádí v plném rozsahu.

(4) Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel se provádí v plném rozsahu.

(5) Technická prohlídka na žádost se provádí v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků žadatele o její provedení.

(6) Opakovaná technická prohlídka prováděná při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle provedená do 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí více než 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu3)[zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.

(7) Opakovaná technická prohlídka prováděná v rámci státního odborného dozoru se provádí v rozsahu stanoveném osobou pověřenou výkonem státního odborného dozoru.

§ 4 Evidenční kontrola


(1) Evidenční kontrola se provádí v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 1 ve skupině kontrolních úkonů 0.

(2) Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky podle § 3 odst. 1, 3 a 4.

(3) Byl-li při evidenční kontrole předložen protokol o provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti, zaznamenají se údaje obsažené v tomto protokolu do informačního systému technických prohlídek.

§ 5 Způsob provedení technické prohlídky

(K § 48 odst. 7 zákona)


(1) Při technické prohlídce se neprovádí demontáž nebo odstranění jakékoliv části vozidla.

(2) Kontrola shody údajů se provádí porovnáním skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech stanovených v příloze č. 2.

§ 6 Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku

technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku

technické prohlídky

(K § 48 odst. 7 zákona)

(1) Technická prohlídka se provádí prostřednictvím kontrolních úkonů. Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2) Výsledek technické prohlídky se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.

§ 7 Způsob vyznačování provedení technických prohlídek

(k § 48 odst. 7 zákona)


(1) Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly ručním zápisem do technického průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje:

a) číslo protokolu o technické prohlídce,

b) datum provedení technické prohlídky a

c) platnost technické prohlídky.

(2) Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby.

§ 8 Vzor kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla

a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku

s registrační značkou

(K § 53 odst. 2 zákona)


(1) Měsíc a rok provedení příští pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se na kontrolní nálepce vyznačí perforací.

(2) Kontrolní nálepku technické způsobilosti vozidla perforuje a vylepuje podle výsledku technické prohlídky kontrolní technik stanice technické kontroly.

(3) Vzor a umístění kontrolní nálepky na zadní tabulku registračních značek vozidel jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 9 Protokol o technické prohlídce

(k § 53 odst. 2 zákona)


Vzory protokolu o technické prohlídce a protokolu o samostatné evidenční kontrole jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 10 Záznamník závad

(k § 53 odst. 2 zákona)

Vzor záznamníku závad je uveden příloze č. 5.


Další paragrafy se týkají:

§ 11 Forma a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek

§ 12 Údaje předávané provozovatelem stanice technické kontroly

§ 13 Údaje předávané provozovatelem stanice měření emisí

Vyhláška dále upravuje požadavky na STK, stanice měření emisí, požadavky na kontrolního technika a prohlídky při přepravě nebezpečných látek. Koho zajímá a potřebuje, nechť si dohledá ...

Dále uvádíme:

ČÁST SEDMÁ

TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROVÁDĚNÁ MOBILNÍM ZPŮSOBEM

§ 34 Způsob provádění technické prohlídky mobilním způsobem

(k § 79 odst. 8 zákona)

(1) Při provádění technických prohlídek mobilním způsobem se postupuje přiměřeně jako při provádění technické prohlídky na kontrolní lince stanice technické kontroly.

(2) V rámci technické prohlídky prováděné mobilním způsobem lze jízdní zkoušky účinku brzd zvláštního vozidla a jeho přípojného vozidla provádět pouze na pozemní komunikaci nebo prostranství, které musí být dostatečně dlouhé a široké, na kterých se zvláštní vozidlo nebo zvláštní vozidlo s přípojným vozidlem může bezpečně otočit. Vozovka zkušebního úseku pozemní komunikace nebo prostranství musí mít rovný, čistý a neklouzavý asfaltový, asfaltobetonový nebo cementobetonový povrch, bez výmolů nebo jiného zjevného povrchového poškození.
Vyhláška obsahuje 21 příloh.

8.10

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl koncem roku novelizován zákonem č. 285/2018 Sb.

V § 125c odst. 7 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".

8.11 - rok 2019

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 72/2019 Sb. Nabyla účinnosti 1. dubna 2019. Změna se přímo netýkají BOZP.

Jedná se mj. vložní nového § 25a Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky.

Dále dochází k novému textu u příloh č. 8,10,11 a 17; zrušena je příloha č. 9.

Podle toho, jak je "aktualizátor" MPBP důsledný a jak je v jeho organizaci rozsáhlý a připravuje-li se na školení řidičů, měl by vzít na vědomí:

Vyhláškou č. 243/2019 Sb. byla novelizovaná vyhláška č. 270/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jsou v ní mj. upraveny obě přílohy - tj. Příloha č. 1 Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému (u D1 doplněn úsek Lipník nad Bečvou – státní hranice a u D3 Mezno – Úsilné) a Příloha č. 2 Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému.

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 227/2019 Sb., který (až na 2 výjimky) nabude účinnosti 1. ledna 2021).

Provedl změnu v jeho úvodní části, tj. v § 5, který se týká poskytování údajů mezi Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Českým statistickým úřadem, Ministerstvem dopravy, Státním fondem dopravní infrastruktury a Celní správou ČR. Řidičů jako takových se bezprostředně netýká, tj. nejsou jim zde stanoveny žádné povinnosti.

Uvedený zákon č. 227/2019 Sb. novelizoval zejména zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v problematice úhrady časového poplatku, zaznamenávání osvobození vyjmenovaných vozidel od něj, evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění; něco málo k mýtnému a spolupráci mezi Policií a ostatními silničními správními orgány, zejména Státním fondem dopravní infrastruktury a provozovateli systému elektronického mýtného. V závěrečných paragrafech je určitý výčet přestupků. Na zabudování do MPBP pozor je čas, uvedené nabude účinnosti až 1.ledna 2021.

Vyhláškou č. 307/2019 Sb. byla novelizovaná vyhláška č. 306/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 jsou uvedeny vzory známek pro rok 2020 Sb., v příloze č. 2 pak zpoplatněné úseky. Poznámka: vyhláška byla v roce 2020 zrušena.

Koncem roku 2019 byla vydána vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (zrušila vyhlášku č. 333/2018 Sb.).

Sazba základní náhrady za používání silničních vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

 • osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč

Průměrná cena pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 • 44,50 Kč za 1 litr benzínu automobilového 95 oktanů,

 • 40,50 Kč za 1 litr benzínu automobilového 98 oktanů,

 • 37,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

(pozm.: oprava, náhrady takto platí v květnu roku 2022)

. 8.12 Rok 2020

V roce 2020 je tu řada a řada novelizací - celkem 28 .Přehled o nich nejlépe podá závěrečná tabulka. V této kapitole není pojednáváno o novinkách, které se běžných organizací netýkají (např. výstražný maják pro vůz hlavní hygieničky, problematika taxikářů apod.); koho zajímá, podle tabulky si najde ten který předpis sám, ať půjde o řidiče, tak též pro OZO v prevenci rizik, nebo vedoucího dopravy, vedoucího organizace, který by měl mít přehled apod.). Ostatní novinky jsou vzpomenuty, nikdy ale neprobírány kompletně.

V dalších částech, byť často stručně, k důležitým novinkám roku 2020 pro silniční dopravu

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 162/2020 Sb.

V § 19 odst. 2 písm. g) se za slova “silničního vozidla10)“ vkládají slova “nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“.

V § 19 odst. 2 se za písm. g) vkládá nové písm. h), které zní: h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, dosavadní písm. h) se označuje jako písm. i).

V § 19 odst. 3 se text “a g)“ nahrazuje textem “, g) a h)“.

Za § 19c se vkládají nové § 19d a 19e, které včetně nadpisů znějí:

§ 19d Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace

(1) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva podle odst. 1 doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

(3) Pro účely doručování výzvy podle odstavce 1 a oznámení podle odst. 2 se použije § 19b odst. 7 obdobně.

(4) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení podle odst. 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo postup podle odst. 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.

(5) Pro účely postupu podle odst. 1 je vlastník pozemní komunikace, který má důvodné podezření, že je silniční vozidlo na pozemní komunikaci odstaveno v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů rozhodných pro ověření tohoto podezření a údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nemůže-li vlastník pozemní komunikace opatřit údaje o vozidle potřebné k postupu podle věty první, provede na jeho žádost silniční správní úřad ohledání vozidla. O konání ohledání zveřejní silniční správní úřad informaci nejméně 5 dní předem vylepením na vozidle a současně vyvěšením na úřední desce. V rámci ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo; v takovém případě zajistí silniční správní úřad jeho uzamčení. Náklady na ohledání a uzamčení vozidla nese vlastník pozemní komunikace; bylo-li vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), nahradí tyto náklady vlastníku pozemní komunikace provozovatel vozidla. O výsledku ohledání vozidla informuje silniční správní úřad vlastníka pozemní komunikace.

§ 19e Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace

Je-li v registru vozidel zapsán zánik silničního vozidla, ustanovení § 19b až 19d se použijí namísto provozovatele vozidla vůči jeho vlastníkovi.

Poznámka k této identifikaci: viz znění § 41b novely citovaného zákona.

zákonem č. 403/2020 Sb.

Nesouvisí s BOZP – rušení přejezdů

zákonem č. 543/2020 Sb.

Souvisí s charakteristikou autovraků – jedná se o nutné formulační úpravy související s vydáním zákonů č. 543/2020 Sb., o odpadech a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

zákonem č. 609/2020 Sb.

Formulační úpravy u výkonu působnosti celních úřadů při výkonu státní správy na vybraných pozemních komunikacích nově se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.

Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pp

Novelizace zákona byla v roce 2020 provedena 2 x - zákony č. 115/2020 Sb. a č. 337/2020 Sb.

První novelizace se týkala zejména taxislužby; z druhé zdůrazňujeme některá nová znění:

V § 3 odst. 5 se vkládá nové písmeno h) a i), která znějí:

Podmínky profesní způsobilosti podle odst. 4. se nevztahují (poznámka : na které se naopak vztahuje viz § 3 odst. 4) na řidiče

h) vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

i) vozidel používaných k jinému účelu než k podnikání

V § 6 odst. 7 celý po změnách zní:

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

a) řidičský průkaz,

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2),

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a

e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu, a

2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě.

§ 110a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32b) a 49) zní:

§ 110a Karta řidiče

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti kartu řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě32b) žadateli, který
a) má na území České republiky obvyklé bydliště,

b) je držitelem řidičského oprávnění, s výjimkou řidičského oprávnění pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A nebo B1 a

c) není držitelem platné karty řidiče vydané Českou republikou, jiným členským státem nebo jiným smluvním státem Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49).

(2) Nemá-li žadatel o vydání karty řidiče na území České republiky trvalý pobyt, přiloží k žádosti doklad prokazující obvyklé bydliště podle § 92 odst. 4 písm. d) nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání. Nebylo-li řidičské oprávnění podle odst. 1 písm. b) uděleno žadateli Českou republikou, přiloží k žádosti řidičský průkaz. Bylo-li řidičské oprávnění uděleno žadateli Českou republikou, ověří se splnění podmínky podle odst. 1 písm. b) v registru řidičů.

(3) Pokud žadatel o vydání karty řidiče současně žádá u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností kartu řidiče současně s řidičským průkazem ve lhůtě pro vydání karty řidiče, jsou-li pro to splněny podmínky.

(4) Kartu řidiče je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě32b) kartu řidiče v případě poškození, ztráty, odcizení nebo uplynutí doby platnosti karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na území ČR, pokud
a) jsou splněny podmínky podle odst. 1 písm. a) a b) a

b) byla karta řidiče odevzdána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o vydání karty řidiče v případě poškození karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na území České republiky.

(6) Žádost o vydání karty řidiče z důvodu uplynutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti.

(7) Držitel karty řidiče je povinen oznámit do 5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke změně údajů na ní uvedených, a kartu řidiče odevzdat do 2 měsíců ode dne podání tohoto oznámení.

(8) Údaje o vydání karty řidiče a jejím odevzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu.
______________________________________
32b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

49) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.

§ 122c včetně nadpisu zní:

§ 122c Informační systém digitálního tachografu

(1) Informační systém digitálního tachografu je informačním systémem veřejné správy35b), jehož správcem je ministerstvo.

(2) Informační systém digitálního tachografu obsahuje údaje o vydaných a odevzdaných kartách řidiče, kartách podniku21), kartách dílny38b) a kontrolních kartách21), kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název držitele karty nebo jiné osoby uvedené na kartě a adresa pobytu nebo sídla držitele karty,

b) datum a místo narození a digitalizovaná fotografie držitele karty, číslo jeho řidičského průkazu a údaj o správním orgánu a státu, který jej vydal, jde-li o kartu řidiče,

c) údaje o platnosti a stavu karty a úředních postupech s kartou souvisejících,

d) číslo karty,

e) označení správního orgánu, který kartu vydal,

f) digitalizovaný podpis držitele karty, jde-li o kartu řidiče.

(3) Ministerstvo zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v informačním systému digitálního tachografu obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům, policii, orgánům Celní správy České republiky a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(4) Údaje se v informačním systému digitálního tachografu vedou za účelem výkonu kontroly a ověřování podmínek pro vydání karty řidiče, karty podniku, karty dílny nebo kontrolní karty po dobu 10 let ode dne konce platnosti karty.

(5) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o kartách řidiče a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí
a) výdej údajů o kartách řidiče a jejich držitelích z informačního systému digitálního tachografu příslušnému orgánu jiného členského státu nebo jiného smluvního státu Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49) na základě jeho požadavku a

b) předání požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou působností, policie nebo celního úřadu na poskytnutí údajů o kartách řidiče a jejich držitelích z příslušného registru jiného členského státu nebo jiného smluvního státu Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49) příslušnému orgánu tohoto státu a předání poskytnutých údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, policii nebo celnímu úřadu.

(6) Údaje o kartách řidiče a jejich držitelích lze podle odst. 5 požadovat a vydat pouze pro účely výkonu kontroly a ověřování podmínek pro vydání karty řidiče.

Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pp

Zákon č. 56/2001 Sb. byl v roce 2020 novelizován 3 x .. viz tabulka. Na tomto

místě pouze jedno připomenutí z novelizace zákonem č. 337/2020 Sb.

§ 14a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

§ 14a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu dílny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) žadateli, který je autorizovaným metrologickým střediskem6b) autorizovaným k ověřování tachografů. Žádost vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která bude ověřování tachografů provádět.

(2) Karta dílny se žadateli nevydá, pokud
a) je držitelem karty podniku1a),

b) je členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a),

c) je zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo

d) člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je
1. držitelem karty podniku1a),

2. členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo

3. zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty dílny podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel povinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) kartu dílny v případě poškození, ztráty nebo odcizení karty dílny, je-li splněna podmínka podle odstavce 1. Při vydání karty dílny za poškozenou kartu dílny je žadatel povinen poškozenou kartu dílny odevzdat.

(5) Držitel karty dílny je povinen ji odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne, kdy
a) byla jeho autorizace k ověřování tachografů pozastavena, změněna nebo zrušena6b),

b) osoba, jejíž jméno, popřípadě jména, a příjmení je na kartě dílny uvedeno, přestala provádět ověřování tachografů ve vztahu k držiteli karty dílny,

c) došlo ke změně údajů uvedených na kartě dílny, nebo

d) nastala některá ze skutečností podle odst. 2 písm. a) až d).

(6) Držitel karty dílny je povinen uchovávat kontrolní zprávy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) nejméně po dobu 2 let.

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bezodkladně zapíše údaje o autorizaci k ověřování tachografů, jejím pozastavení, změně nebo zrušení do informačního systému digitálního tachografu28).

(8) Údaje o vydání karty dílny a jejím odevzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu28)

______________________________________
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

§ 15a

Nikdo nesmí vyrábět, nabízet, propagovat, prodávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a).

Novelizace zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pp.

Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2020 novelizován 3 x, a to zákony č. 115/2020 Sb., č. 337/2020 Sb. a č. 609/2020 Sb. O první a třetí novelizaci informace pouze v tabulce; zde podrobněji k novele zákonem č. 337/2020 Sb., ale opět upozornění, že se nejedné o změny všechny, ale jen ty nejdůležitější.

Právě probíraná novela odkazuje na nové či upravené směrnice:

v § 1 odst. 1 se slova “upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)“ nahrazují slovy “zapracovává příslušné předpisy Evropské unie35), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje“ a slovo “silničními“ se zrušuje.

Poznámky pod čarou č. 13 a 35 znějí:

13) Nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

35)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

v § 1 odst. 4 včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:
(4) Ustanovení o státním odborném dozoru a správním trestání se vztahují i na dodržování a prokazování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku při přepravě prováděné za jiným účelem než k podnikání v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d).
4d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění.

§ 3 Povinnosti tuzemského dopravce zní

Tuzemský dopravce je povinen:

a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka ČR a které je zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 14) [zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti osob za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů], v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 4d) [NEP a R č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, ve znění NEP a R č. 1073/2009],

b) zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokladem o nákladu obsahujícím údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a uchovat tento doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy,

c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu 4b)[odkaz na již neplatný předpis],

d) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá 4c) [odkaz na již neplatný předpis],

e) v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.

Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 36 a 37 znějí:

§ 3a

Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku

(1) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b) zajistit, aby v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e) řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e).

(2) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)4), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené touto mezinárodní smlouvou,

b) zajistit, aby v souladu s touto mezinárodní smlouvou řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s touto mezinárodní smlouvou.

(3) Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(4) Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.

(5) Při přepravě cestujících v linkové osobní dopravě, u níž délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, nesmí řidič řídit vozidlo po dobu, která v souhrnu přesáhne 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a 100 hodin během 2 kalendářních týdnů po sobě jdoucích. Doba řízení může být prodloužena v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob nebo vozidla. Řidič je povinen dodržovat požadavky na bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem36).

(6) Při přepravě prováděné podle odst. 3
a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e), jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo

2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,

b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,

c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písm. a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s  písm. b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a

d) je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

(7) Při přepravě prováděné podle odst. 5
a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e), nebo

2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,

b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a předchozího dne a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,

c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písmenem a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s písm. b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a

d) je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

(8) Údaje, které se o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku zaznamenávají podle odst. 6 písm. a) nebo odst. 7 písm. a), a způsob zaznamenávání těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 3b Karta podniku

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu podniku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě4e), je-li žadatel držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání.

(2) Karta podniku se žadateli nevydá, pokud
a) je autorizován k ověřování tachografů6a),

b) je členem orgánu právnické osoby autorizované k ověřování tachografů6a),

c) je zaměstnancem osoby autorizované k ověřování tachografů6a), nebo

d) člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je

1. autorizován k ověřování tachografů6a),

2. členem orgánu právnické osoby autorizované k ověřování tachografů6a), nebo

3. zaměstnancem osoby autorizované k ověřování tachografů6a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty podniku podle odst. 2 písm. b) až d) je žadatel povinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Údaje o vydání karty podniku zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu37).

_________________

4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Min. zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.

36) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

37)Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon dále upravuje problematiku provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (§ 4 a následující), § 10 a následující zvláštní podmínky pro osobní

Nahrávám...
Nahrávám...