Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.17.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

JUDr. Věra Bognárová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB A ZÁSADÁCH

PRO JEHO POUŽÍVÁNÍ

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………..

K uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců vydávám tento

vnitřní předpis

o fondu kulturních a sociálních potřeb a zásadách pro jeho používání

1. Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Fond), který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

2. Výši tvorby Fondu, příjmy a hospodaření s Fondem upravuje vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Ve věcech výslovně neupravených tímto předpisem se postupuje podle shora uvedené vyhlášky, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávním celkem).

3. Odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem o přídělu do Fondu o jeho čerpání. Rozpočet Fondu se sestavuje pro každý kalendářní rok samostatně nejpozději do …….. po dohodě s odborovou organizací.

4. Za dodržování právních předpisů a zaměstnavatelem přijatých pravidel při tvorbě, používání a čerpání Fondu odpovídá ………………………………….. (uvede se pověřený zaměstnanec zaměstnavatele).

5. Zaměstnancem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí zaměstnanec v pracovním poměru k zaměstnavateli (a bývalý zaměstnanec, který při svém prvním odchodu do starobního důchodu anebo do invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně byl v pracovním poměru k zaměstnavateli). Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí manžel (manželka, partner, druh, družka), vlastní nebo osvojené dítě zaměstnance.

6. Zaměstnavatel z Fondu poskytuje příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů v rozsahu …… např. 50 % prokazatelných nákladů nejvýše však v částce ….. Kč v kalendářním roce.

7. Základní příděl činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žáků učilišť.

Další příjmy fondu tvoří:

  1. náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z Fondu,
  2. peněžní a jiné dary určené do Fondu,
  3. příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz zaměstnavatel přispívá z Fondu (vztahuje se výhradně na příspěvkové organizace, nikoliv organizační složky státu).

8. Prostředky Fondu ukládá zaměstnavatel na samostatném účtu u ……………..

9. Zaměstnavatel z Fondu může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

10. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z Fondu není právní nárok. Výdaje z Fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků Fondu.

11. Veškerá plnění z Fondu s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.

12. Z Fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

13. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, a to v tomto rozsahu (např.):

  • příspěvek na provoz kulturního zařízení …..ve výši ……. Kč,

  • provoz autobusu, který je používán pro potřeby kulturního zařízení.

14. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na nákup vitaminových prostředků v hodnotě ….Kč na základě doporučení lékaře a očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění, a to v tomto rozsahu např.:

  • zaměstnancům 1 x ročně na konkrétní (jedno) očkování.

15. Zaměstnancům lze poskytovat z prostředků Fondu půjčku na bytové účely:

  1. pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, vždy pouze za podmínky, že se jedná o vlastní bydlení zaměstnance,
  2. koupi bytového zařízení.

Půjčky na bytové účely se poskytují maximálně do částky ……. za podmínky, že bude o půjčce sjednána písemná smlouva. Bližší podmínky jsou upraveny v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o půjčce je možné se dohodnout na jiné době splatnosti.

16. Z Fondu se přispívá zaměstnancům na závodní stravování, a to takto:

podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, nebo vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

17. Z Fondu lze přispívat zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům na dovolenou a rekreaci, a to po předložení faktury ve vlastním zařízení nebo na rekreaci pořízenou od jiných organizačních složek státu nebo od právnických a fyzických osob a na zahraniční i tuzemské zájezdy v maximálním rozsahu ….. ……Kč v kalendářním roce.

18. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce v rozsahu …. Kč v kalendářním roce pro jednoho zaměstnance.

19. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na vzdělávací kurzy. Maximální výše příspěvku činí …. Kč v kalendářním roce.

20. Z Fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům popř. popř. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše………. (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 15 000 Kč), v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše………….. (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 30 000 Kč).

21. Z Fondu lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku nejvýše ………………… (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 20 000 Kč) nebo ……………………………(podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 50 000 Kč) v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do………………… (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 5 let) od uzavření smlouvy o půjčce. Půjčka se poskytuje na základě písemné smlouvy. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o půjčce se lze dohodnout i jinak.

22. Zaměstnavatel z Fondu přispívá zaměstnanci, který uzavřel smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, částkou ve výši ……… Kč měsíčně za předpokladu, že měsíční příspěvek zaměstnance placený na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření činí nejméně … Kč (případně uvést další kritéria pro poskytování tohoto příspěvku). Příspěvek zaměstnavatele bude poukazován přímo příslušnému penzijnímu fondu.

23. Zaměstnavatel z Fondu přispívá pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako