dnes je 7.2.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci v noci

18.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.10
Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci v noci

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci v noci

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ..........................

vydává tento

vnitřní předpis o práci v noci.

 1. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období ........ (maximálně 26) týdnů po sobě jdoucích.

 2. Vyrovnávací období pro posuzování noční práce činí ........... (nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích).

 3. Práce v noci bude rozvrhována na noční dobu u těchto zaměstnanců (nebo u těchto pracovišť):
  1. ostraha pracoviště,
  2. údržba,
  3. .........

 4. Noční prací nesmí zaměstnavatel zaměstnat zaměstnance mladistvého, tj. zaměstnance do 18 let. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. Za splnění této povinnosti při rozvrhování pracovní doby odpovídá: .............. (vedoucí personálního oddělení).

 5. Bude-li pracovní doba rozvržena u zaměstnanců nebo skupin zaměstnanců na noční dobu, bude při rozvržení pracovní doby postupováno tak, aby délka směny zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pro případ, že nebude dodržení této povinnosti z provozních důvodů možné, může být pracovní doba rozvržena tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle ......... (maximálně 26) týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z 5denního pracovního týdne. Za splnění této povinnosti při rozvrhování pracovní doby odpovídá: ................. (vedoucí personálního oddělení).

 6. U zaměstnanců, kteří budou zařazeni na noční směny a budou vykonávat práci v noci za podmínek upravených v § 78 odst. 1 písm. k) ZP, tj. bude se jednat o zaměstnance pracujícího v noci (odpracuje během noční doby 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období ....... maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích), je zaměstnavatel povinen zajistit před výkonem noční práce jejich vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb zajišťuje na návrh příslušného vedoucího zaměstnance personální oddělení nebo referent BOZP. Zaměstnanec je povinen se vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb podrobit, a to na základě povinnosti uložené mu v § 106 odst. 4 písm. b) ZP.

 7. Výkon práce v noci je povolen výhradně pro zaměstnance, který na základě posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb bude schopen práci v noci vykonávat. Úhrada vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb nesmí být na zaměstnanci požadována. Náklady za vyhotovení lékařského posudku ohledně toho, zda je zaměstnanec schopen výkonu práce v noci, hradí zaměstnavatel.

 8. Zaměstnavatel na pracovištích, kde se pracuje v noci, kterými jsou: .......... (uvést konkrétní pracoviště), zajišťuje toto sociální zajištění: ............ (uvést, o jaké sociální zajištění se jedná, např. kuchyňka, čaj, jiné občerstvení, možnost občerstvení, odpočinkový kout, masážní křeslo).

 9. Pracoviště, na kterých se pracuje v noci a kterými jsou: ............. (uvést konkrétní pracoviště), jsou vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Každé pracoviště je vybaveno těmito prostředky ............ a vizuálně je označeno tímto způsobem............ Za udržování prostředků pro poskytování první pomoci v použitelném stavu a jejich obměnu odpovídá ....... (např. bezpečnostní referent). Vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je povinen seznámit všechny zaměstnance pracující v noci s umístěním prostředků pro poskytnutí první pomoci. Za splnění této povinnosti odpovídá: ........... (vedoucí personálního oddělení, bezpečnostní referent a vedoucí všech pracovišť, kde se pracuje v noci).

 10. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro výkon noční práce. Zaměstnanec předkládá lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci a ten je povinen nezpůsobilost zaměstnance k výkonu noční práce bezodkladně projednat s personálním oddělením a referentem pro BOZP. Vedoucí zaměstnanec nesmí po předložení lékařského posudku osvědčujícího nezpůsobilost k výkonu noční práce ponechat zaměstnance vykonávat noční práci a musí jej zařadit pouze do směn, které budou rozvrženy na denní dobu od 6 do 22 hodin.

 11. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci v době, kdy je uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci, výpověď z pracovního poměru. Je-li výpověď dána v této ochranné době, je neplatná. Byla-li výpověď dána před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v této době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Při použití některých výpovědních důvodů se zákaz výpovědi v ochranné době nepoužije (viz § 54 ZP).

 12. Požádá-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo zaměstnankyně – matka do konce 9. měsíce po porodu, pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Žádost podává těhotná zaměstnankyně zpravidla písemně svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, který má povinnost ji bezodkladně předat na personální oddělení. Personální oddělení je žádosti těhotné zaměstnankyně povinno vyhovět. Postupuje přitom ve spolupráci s bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem těhotné zaměstnankyně. Za splnění této povinnosti odpovídá: .............. (bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec a vedoucí personálního oddělení).

 13. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 14. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem: ............................

V ..............................

Nahrávám...
Nahrávám...