dnes je 2.10.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikace

18.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikace

Mgr. Veronika Plešková

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikace

Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ................

vydává souladu s § 230 a § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tento

vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikace.

  1. Tento vnitřní předpis upravuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při prohlubování kvalifikace

  2. Prohlubováním kvalifikace se rozumí průběžné doplňování, udržování nebo obnovování kvalifikace zaměstnance tak, aby mohl řádně a kvalitně vykonávat druh práce sjednaný se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě.

  3. Prohloubení kvalifikace má podobu školení, kurzu, konference, teambuildingu, apod. Prohloubení kvalifikace realizuje zaměstnavatel sám nebo prostřednictvím externích poskytovatelů. Plán vzdělávacích akcí vydává zaměstnavatel vždy pro příslušný kalendářní rok předem a je k nahlédnutí ......... (prosím uveďte, např. na personálním oddělení). Zaměstnavatel si vyhrazuje právo plán vzdělávacích akcí kdykoliv podle svého uvážení změnit nebo bez náhrady zrušit. Dlouhodobé vzdělávací programy dotčené změnou nebo zrušením vzdělávacího plánu budou s dotčenými zaměstnanci řešeny na individuální bázi.

  4. O potřebě prohloubení kvalifikace rozhoduje přímý nadřízený daného zaměstnance. Činí tak ze svého rozhodnutí nebo na základě doporučení jiného nadřízeného zaměstnance. Zaměstnanec je povinen pokynu uposlechnout a vzdělávání se zúčastnit v době a způsobem stanoveným zaměstnavatelem.

  5. O prohloubení kvalifikace může požádat i sám zaměstnanec, a to prostřednictvím ...... (doplňte, např. svého přímého nadřízeného, personálního oddělení, apod.). Zaměstnavatel není povinen žádosti vyhovět (zpravidla z důvodu nevyužitelnosti či nepřiměřené nákladnosti, což však závisí na vlastním uvážení zaměstnavatele).

  6. Jestliže bude zaměstnanec žádat o vzdělávání ve finančně náročnější formě (celkové náklady přesahují 75 000 Kč, neplyne-li z právních předpisů vyšší limit), může zaměstnavatel požadovat uzavření kvalifikační dohody se zaměstnancem. Předmětem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele nést veškeré náklady související s finančně náročnější formou vzdělávání a závazek zaměstnance setrvat (a pracovat) u zaměstnavatele po sjednanou dobu, nejvýše 5 let, nebo zaměstnavateli náklady v rozsahu nedodrženého závazku kompenzovat. Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat další povinné náležitosti stanovené zákoníkem práce.

  7. Účast na prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za nějž zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Pokud účast na vzdělávání připadne na čas mimo pracovní dobu zaměstnance nebo víkend, přísluší zaměstnanci rovněž příplatky podle zákoníku práce. Jestliže se vzdělávání uskuteční mimo sjednané místo výkonu práce, považuje se účast zaměstnance za vyslání na pracovní cestu. Zaměstnanec tak bude mít nárok na cestovní náhrady podle zákoníku práce.

  8. Veškeré náklady na vzdělávání nese zaměstnavatel, neplyne-li z tohoto vnitřního předpisu nebo zákona jinak.

  9. Ostatní otázky neupravené tímto vnitřním předpisem se řídí zákoníkem práce a případně kvalifikační dohodou. V případě rozporů mezi tímto vnitřním předpisem a kvalifikační dohodou má přednost ujednání v kvalifikační dohodě.

  10. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dne ....... (prosím, doplňte datum – obecně nelze vnitřní předpis vydat zpětně).

V .............................. dne..................

....................................................
razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Prohlubování kvalifikace je přirozenou a nezbytnou součástí v zásadě jakéhokoliv pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel tak musí zaměstnancům nejen zajišťovat práci, ale taky jim vytvářet podmínky, aby pro výkon práce měli dostatečnou kvalifikaci nejen na počátku, ale také v průběhu doby. Prohlubováním nedochází k podstatné změně kvalifikace, ale pouze k jejímu doplnění, obnovení nebo udržování. Např. zaměstnanec si vylepší svoji znalost angličtiny absolvováním jazykového kurzu, své soft skills tréninkem v této oblasti apod. Z účetního se však absolvováním školení v rámci prohlubování kvalifikace nestane odborník na oblast IT nebo lékař.

Prohloubení kvalifikace může mít nejrůznější podoby. Nejčastěji se v praxi jedná o školení či semináře. Vyloučeny však nejsou ani konference, kongresy nebo teambuildingy (v pravém slova smyslu, tedy ty, na nichž je účast zaměstnance povinná a jejichž součástí je i odborný rozvoj zaměstnanců).

V praxi existují pracovní místa, na nichž je neustálé vzdělávání zákonnou povinností (např. u řidičů z povolání) nebo nutností (např. u účetních). V jiných oblastech jsou spíše snahou zaměstnavatele rozvíjet své zaměstnance a dosahovat celkově lepších výsledků společnosti (např. soft skills školení u manažerů).

Zaměstnavatel musí při nařizování nebo umožnění prohloubení kvalifikace dbát základních zásad pracovního práva, jimiž jsou rovné zacházení a zákaz diskriminace. V praxi je proto vhodné interně dobře zvážit finanční možnosti zaměstnavatele a strukturu vzdělávání tak, aby byla pro potřeby zaměstnavatele přínosná a současně ekonomicky zvládnutelná. Není přípustné, aby jednomu zaměstnanci bylo umožněno pět školení či kurzů, zatímco jinému (na stejné nebo srovnatelné pozici) jen dva, a to z toho důvodu, že zaměstnavateli došly prostředky na jejich financování.

S tím

Nahrávám...
Nahrávám...