dnes je 2.10.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

8.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

Bohumil Pivoňka

Vzor

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ..................................

Odpovědnost za to, že u výtahů, které jsou trvalou součástí staveb (dále jen “výtahy“) provozovaných v rámci organizace............... bude prováděn servis, pravidelné prohlídky a zkoušky v souladu s právními předpisy, průvodní dokumentací výrobců, místními provozními a bezpečnostními předpisy a v souladu s požadavky obsaženými v příslušných českých technických normách, přenáším v souladu s Pracovním řádem organizace ze dne ............... na ............... (funkce a jméno).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákoníku práce, případně pravomoci vyplývající z Organizačního řádu ze dne ..................... a Pracovního řádu organizace, stanovuji:

a) rozsah pravomocí spojených touto odpovědností takto:

 1. Zúčastňovat se jako neopomenutelný účastník tvorby smluv o dílo, jejichž předmětem je servis výtahů, opravy výtahů, prohlídky a zkoušky výtahů a podstatné změny výtahů.
 2. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících předání informací nutných pro pravidelný servis, prohlídky, zkoušky a podstatné změny výtahů.
 3. Být za organizaci neopomenutelným účastníkem při přejímkách po provedených opravách a podstatných změnách výtahů.
 4. Kontrolovat dodržování smluv o dílo uzavřených s odbornými servisními organizacemi.
 5. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost nutnou k provádění pravidelného servisu, prohlídek a zkoušek výtahů, případně jejich podstatných změn.
 6. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících řádné vedení průvodní a provozní technické dokumentace výtahů a její zpřístupnění pro pracovníky odborné servisní organizace a případné kontroly kompetentními organizacemi a orgány.
 7. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost při odstraňování závad a rizik zjištěných při pravidelném servisu, kontrolách, prohlídkách a zkouškách výtahu.
 8. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění, aby prostory včetně přístupových cest související, s prováděním servisu, prohlídek a zkoušek byly pokud možno bez rizik, případně vyžadovat informace o zbytkových rizicích.
 9. Zajistit používání výtahů jen pro účel a prostředí, pro které byly konstruovány a zajistit jejich udržování po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání vypracovaném v souladu s ČSN EN 13015+A1 nebo ČSN 27 4002.

b) rozsah povinností pro udržení výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života

 1. Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní organizace.
 2. Vyřadit výtah z provozu v případě nebezpečných situací a zajistit neprodlené odstranění všech závad zjištěných při kontrolách, prohlídkách a zkouškách výtahu.
 3. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu. Umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněným osobám.
 4. Zajištění provádění základních servisních úkonů prováděných vlastníkem/provozovatelem.
 5. Zajištění provádění odborných prohlídek.
 6. Zajištění provádění odborných zkoušek.
 7. Zajištění provádění zkoušek po podstatných změnách a opravách.
 8. Zajištění provádění inspekčních prohlídek.
 9. Reagovat na výsledky inspekčních prohlídek.
 10. Zajištění podmínek pro servisní činnosti a bezpečný provoz výtahu.
 11. Zajištění předávání podstatných informací pro servisní organizaci.

12. Zajištění kontrol provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů vlastníky nebo provozovateli budov.

13. Zajištění kontrol provozuschopnosti výtahů umístěných v budovách vybavených signálem, který je v případě požáru vysílán do řízení výtahu (nejedná se o evakuační a požární výtahy).

Vypracoval........................................

Schválil ......................................V.................. dne.........

Komentář:

Následující komentář blíže vykládá a specifikuje jak naplnit povinnosti uvedené v jednotlivých bodech v písm. b) rozsah povinností pro udržení výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života tohoto předpisu. Znění komentáře vychází z bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny v části Základní bezpečnostní předpisy.

Pro účely tohoto předpisu se za výtahy považují výtahy, které jsou trvalou součástí staveb a slouží pro dopravu osob a nákladů. Jedná se o výtahy elektrické (trakční nebo s kinematicky vázaným pohonem) a výtahy hydraulické. Účelem bezpečnostních předpisů pro osobní a nákladní výtahy je chránit osoby a předměty před nebezpečím nehod, ke kterým může dojít při provozu, servisu a při nouzových situacích u výtahu.

U výtahů existují rizika způsobená:

a) střihem,

b) stlačením,

c) pádem,

d) nárazem,

e) uvězněním,

f) požárem,

g) úrazem elektrickým proudem,

h) porušením materiálu.

Vzhledem k tomu, že osoba dopravovaná v kabině výtahu nemá žádný vliv na jeho funkci (mimo volby ovládačů v kabině), musí mít důvěru v bezpečnost výtahu. Z tohoto důvodu je nutné, aby vlastník/provozovatel důsledně dodržoval všechna ustanovení bezpečnostních předpisů, která řeší problematiku prohlídek a zkoušek výtahu během jeho provozu.

1.

Vlastník/provozovatel může provozovat výtah pouze v případě, že má uzavřenou servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní organizací. Takováto organizace musí splňovat požadavky které jsou uvedeny v ČSN EN 13015+A1 Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu a ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů. V případě, že se jedná o výtahy, které jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením (výtahy o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m), což je většina všech provozovaných výtahů, musí mít servisní organizace také oprávnění pro činnosti na výtazích prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i pro vlastní potřebu. Toto oprávnění vydává Technická inspekce ČR na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti organizace. Podmínky pro vydání oprávnění jsou stanoveny ve vyhl. č. 19/1979 Sb., v platném znění.

V případě, že je ve společné šachtě nebo strojovně více výtahů, musí servis všech těchto výtahů provádět jedna servisní organizace.

2.

Vlastník/provozovatel musí neprodleně zajistit vyřazení výtahu z provozu v případech vzniku nebezpečné situace na výtahu. Způsobilost výtahu k dalšímu provozu se ověřuje prováděním kontrol, prohlídek, zkoušek, zkoušek po podstatných změnách a opravách. Kompetentní pracovníci ,odborní servisní pracovníci, zkušební technici a inspektoři musí na základě výsledku kontrol, prohlídek a zkoušek uvádět další způsobilost výtahu k provozu. V případě že se na výtahu vyskytují závady, musí se konkrétně uvést v příslušných záznamech, zprávách a protokolech. Vlastník/provozovatel musí neprodleně zajistit jejich odstranění.

3.

Minimální rozsah průvodní a provozní technické dokumentace výtahu je:

- dispoziční výkres,

- elektrická a hydraulická schémata,

- kniha výtahu, kniha odborných prohlídek, kniha prohlídek, doklady o zkouškách výtahu,

- návod na používání výtahu včetně návodu na vyproštění,

- doklady o uvedení výtahu do provozu.

Vlastník/provozovatel musí udržovat technickou dokumentaci, Knihu výtahu, , Knihu odborných prohlídek výtahu, protokoly o odborných zkouškách výtahu, inspekční zprávy z provedených inspekčních prohlídek výtahu, pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a umožnit tak provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami. Pokud u výtahu není k dispozici technická dokumentace tuto bezprostředně objednat u dodavatele výtahu. Jestliže dodavatel výtahu neexistuje objednat dokumentaci u servisní firmy provádějící servis daného výtahu

4.

Vlastník/provozovatel musí zajistit provádění základních servisních úkonů podle přílohy B ČSN 27 4002, které provádí sám.

Typické příklady provádění kontrol, které provádí vlastník/provozovatel výtahu 1 x za 14 dnů:

1. Šachta výtahu

- vybavení nástupišť/nákladišť – osvětlení

- ohrazení šachty,

- stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst

2. Klec výtahu

- osvětlení

- ovládače

- nouzová signalizace

- dorozumívací zařízení

- systém zastavování ve stanicích

- funkce světelné clony, je-li použita

3. Šachetní dveře

- funkce zajišťovacích prvků

4. Nástupiště

- ovládače

- osvětlení přístupových cest

Záznamy o výše uvedených kontrolách se uvádějí v Knize výtahu.

Při provádění výše uvedených kontrol se nesmí zasahovat do funkčních částí výtahu.

Vlastník/provozovatel výtahu musí bezodkladně informovat servisní firmu při zjištění nesprávné funkce výtahu v rámci provádění výše uvedených kontrol.

Poznámka:

Vlastník/provozovatel výtahu si může provádění výše uvedených kontrol smluvně zajistit se servisní firmou.

5.

Odborné prohlídky se provádí podle čl. 5.1 ČSN 27 4002. U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách uvedených v následující tabulce.

Lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu   Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících  
  Kategorie I.Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999   Kategorie II.Výtahy uvedené
do provozu před 1.4.1999
 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti   3   2  
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti   4   3  

Z uvedené tabulky vyplývá, že pro stanovení lhůty na provádění odborných prohlídek je důležité znát charakter budovy ve které je výtah provozován. Tuto informaci musí vlastník/provozovatel předat servisní organizaci.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců.

6.

Odborné zkoušky se provádí podle čl. 5.3 ČSN 27 4007. Lhůty odborných zkoušek výtahů v provozu jsou uvedeny v následující tabulce. Termín pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky.

Druh výtahu   Lhůty (roky)  
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů   3  
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy   6  

Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.

Rozsah odborné zkoušky je stanoven protokolem o odborné zkoušce. Vzor protokolu je uveden v příloze A ČSN 274007. Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní organizace, který na podkladě vyhodnocení výsledku odborné zkoušky stanoví závěr o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu. Zjištěné závady se zaznamenávají do protokolu z odborné zkoušky. V protokolu se současně vyznačí termín konání příští odborné zkoušky a inspekční prohlídky. Na vyžádání vlastníka/ provozovatele nebo po dohodě se servisní organizací může odbornou zkoušku dle čl. 6.6 ČSN 27 4007 souběžně s inspekční prohlídkou provést inspekční orgán. Odborná zkouška se dle požadavku čl. 5.3.6 ČSN 27 4007 musí provést i při každém přerušení provozu výtahu na dobu delší než je dvojnásobek lhůty mezi odbornými prohlídkami.

7.

Podstatné změny jsou změny na zařízení výtahu prováděné za účelem odstraňování provozních rizik nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, případně jeho technické úrovně.

Za podstatné změny výtahu se dle ČSN 27 4011 považují:

a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů:

1) jmenovité rychlosti

2) nosnosti

3) zdvihu/počtu stanic

b) změna bezpečnostních komponent:

1) dveřních uzávěrek šachetních dveří

2) zachycovačů

3) ochranného zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru

4) omezovače rychlosti

5) nárazníků

6) bezpečnostní zařízení hydraulického válce pro zabránění pádu klece

7) bezpečnostního obvodu s elektronickými prvky

8) prostředky/ochranné zařízení k zastavení neúmyslného pohybu klece ze stanice s nezajištěnými šachetními dveřmi a nezavřenými klecovými dveřmi

c) změna částí výtahu:

1) výtahového stroje

2) hydraulického agregátu

3) brzdy

4) třecího kotouče

5) rozváděče

6) hlavního vypínače

7) koncového vypínače

8) klece výtahu

9) nosných prostředků

10) vyvažovacího/vyrovnávacího závaží

11) druhu nebo typu vodítek

12) druhu nebo rozměrů šachetních dveří

13) hydraulického válce

d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor

1) strojovny

2) prostoru pro kladky

3) šachty

4) ohrazení šachty

5) prohlubně

Zkoušky po podstatných změnách se provádějí podle čl. 5.1 ČSN 27 4007. Způsob jejich provedení závisí na rozsahu provedených změn.

U výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, zajišťuje zkoušku po podstatných změnách, při nichž došlo ke změně technických parametrů podle písm. a) nebo změně bezpečnostních komponent podle písm. b), servisní firma, která tyto změny provedla,

Nahrávám...
Nahrávám...