dnes je 7.2.2023

Input:

Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.25
Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv

Jaroslava Svobodová

Vzor "OBALU – TITULNÍHO LISTU" uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí

ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ REZERV

(vzor)

Název účetní jednotky:

Označení: ...................... Číslo: ......................................

Zpracoval: ...................... Kontroloval: ......................................

Platnost: ...................... Závaznost: ......................................

Datum vydání: ...................... Vydává: ......................................

Nahrazuje: ...................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: ...................... Přílohy: ......................................

Čl. 1

Metodické vymezení

1.1 Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle § 26 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, u nichž je znám jejich účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv. U rezerv podle jiných právních předpisů se postupuje podle těchto předpisů a jejich smyslem je vyjádřit riziko budoucích ztrát výhradně za zdaňovanou činnost obce a promítnout tak do účetnictví zásadu opatrnosti.

1.2 Rezervy se vytvářejí v okamžiku, kdy jsou budoucí rizika či ztráty známa na základě současných skutečností, podle jednotlivých případů, kde tato rizika a ztráty lze očekávat.

1.3 Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek (“přečerpání“ konkrétního účtu).

1.4 Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventuře se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

1.5 Rezervy při vkladu majetku v souvislosti se zánikem bez likvidace se zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud příslušný zákon, popř. projekt sloučení, splynutí nebo přeměny nestanoví jinak.

1.6 Tvorba a zvýšení rezervy se účtuje prostřednictvím příslušného účtu nákladů. Použití, snížení nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost se účtuje opět prostřednictvím příslušného účtu nákladů.

Čl. 2

Členění rezerv

2.1 Územní samosprávné celky vytvářejí a používají rezervy k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle § 26 ZoÚ, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv. v případě, že vedou účetnictví v plném rozsahu.

2.2 Rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů, tj. zákonné rezervy.

Čl. 3

Zákonné rezervy

3.1 V současné době upravuje způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Rezerva na opravy hmotného majetku.

Rezerva na opravy hmotného majetku je součástí daňových nákladů pouze za těchto podmínek:

  • doba odpisování tohoto hmotného majetku stanovená zákonem o daních z příjmů je šest a více let,

  • rezervu vytváří poplatník daně z příjmů, který má k hmotnému majetku právo vlastnické nebo je nájemcem hmotného majetku a k opravám najatého hmotného majetku smluvně zavázán,

  • jedná se skutečně o opravu, nikoliv o technické zhodnocení (tzn. rekonstrukci či modernizaci),

  • nejedná se o hmotný majetek:

    1. který je určený k likvidaci,
    2. u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
    3. u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok.

3.3 Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.

3.4 Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Do počtu let rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu let se nezahrnuje předpokládaný rok zahájení opravy. U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a objemu skutečných výkonů za zdaňovací období.

3.5 Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, zruší se rezerva ve prospěch výnosů tohoto následujícího zdaňovacího období. Rezerva nebo její zůstatek se zruší ve prospěch výnosů i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se pro účely tohoto zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy,

Nahrávám...
Nahrávám...