dnes je 24.1.2021

Input:

Zkušební maturitní komise

5.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.7
Zkušební maturitní komise

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

I.

Zkušební maturitní komise

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je jmenována pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání.

Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy.

Stálými členy jsou

- předseda,

- místopředseda a

- třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře.

Dalšími členy jsou

- zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu,

- přísedící,

- vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M.

- v případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce.

Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy

- pro jarní zkušební období alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, nejpozději do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná,

- pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy.

II.

Hodnocení žáka

O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.

Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce. Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející. Hodnocení praktické zkoušky, písemné zkoušky a písemné práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel pověřený ředitelem školy.

V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda.

V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci nebo se k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně po zjištění dané skutečnosti do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce.

III.

Jmenování předsedy zkušební maturitní komise

Maturitní zkouškou se ukončuje vzdělávání ve vzdělávacích programech vzdělání vedoucích k dosažení

Nahrávám...
Nahrávám...