dnes je 21.7.2024

Input:

134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 16.7.2023

č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 16.7.2023
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2016
o zadávání veřejných zakázek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění v příloze č. 3 písm. c); nové přechodné ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
mění § 224 odst. 2
nález ÚS
309/2019 Sb.
(k 26.11.2019)
ruší ustanovení § 259
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 122 a § 223
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 6 a § 28
174/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 37a
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 270 odst. 11
240/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 36, § 39, § 130, § 144, § 148, 223, § 268; vkládá § 48a a § 261a
166/2023 Sb.
(k 16.7.2023)
mění, celkem 321 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
b)  povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
c)  uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
d)  zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
e)  zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
f)  informační systém o veřejných zakázkách,
g)  systém kvalifikovaných dodavatelů,
h)  systém certifikovaných dodavatelů,
i)  dozor nad dodržováním tohoto zákona.
§ 2
Zadání veřejné zakázky
(1)  Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Pro účely tohoto zákona se za smlouvu považuje také zápis mezi organizačními složkami státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, pokud je jeho předmětem úplatné poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190.
(2)  Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2.
(3)  Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9.
§ 3
Druhy zadávacích řízení
Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  zjednodušené podlimitní řízení,
b)  otevřené řízení,
c)  užší řízení,
d)  jednací řízení s uveřejněním,
e)  jednací řízení bez uveřejnění,
f)  řízení se soutěžním dialogem,
g)  řízení o inovačním partnerství,
h)  koncesní řízení, nebo
i)  řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
§ 4
Zadavatel
(1)  Veřejným zadavatelem je
a)  Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu2) považují za provozní jednotky s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek podle § 17 odst. 2,
b)  Česká národní banka,
c)  státní příspěvková organizace,
d)  územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,
e)  jiná právnická osoba, pokud
1.  byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2.  jiný veřejný zadavatel ji
Nahrávám...
Nahrávám...