dnes je 18.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.17.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

JUDr. Věra Bognárová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB A ZÁSADÁCH

PRO JEHO POUŽÍVÁNÍ

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

K uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců vydávám tento

vnitřní předpis

o fondu kulturních a sociálních potřeb a zásadách pro jeho používání

1. Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen Fond), který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

2. Výši tvorby Fondu, příjmy a hospodaření s Fondem upravuje vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Ve věcech výslovně neupravených tímto předpisem se postupuje podle shora uvedené vyhlášky, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávním celkem nebo podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, jde-li o státní podnik).

3. Odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem o přídělu do Fondu o jeho čerpání. Rozpočet Fondu se sestavuje pro každý kalendářní rok samostatně nejpozději do ........ po dohodě s odborovou organizací.

4. Za dodržování právních předpisů a zaměstnavatelem přijatých pravidel při tvorbě, používání a čerpání Fondu odpovídá ......................................... (uvede se pověřený zaměstnanec zaměstnavatele).

5. Zaměstnancem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí zaměstnanec v pracovním poměru k zaměstnavateli (a bývalý zaměstnanec, který při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně u zaměstnavatele pracoval). Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí jejich manželé, manželky, partneři a partnerky, druh, družka a nezaopatřené dítě včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance.

6. Zaměstnavatel z Fondu poskytuje příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů v rozsahu ...... např. 50 % prokazatelných nákladů nejvýše však v částce ..... Kč v kalendářním roce.

7. Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

(Státní podnik tvoří fond:

 1. základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
 2. dalšími příděly ze zisku.)

Další příjmy fondu tvoří:

 1. náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z Fondu,
 2. peněžní a jiné dary určené do Fondu,
 3. příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz zaměstnavatel přispívá z Fondu (vztahuje se výhradně na příspěvkové organizace, nikoliv organizační složky státu a státní podniky).

8. Prostředky Fondu ukládá zaměstnavatel na samostatném účtu u .................

(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank (jakýchkoliv). Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo).

9. Zaměstnavatel z Fondu může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

10. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z Fondu není právní nárok. Výdaje z Fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků Fondu.

11. Veškerá plnění z Fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních zápůjček, darů a peněžitého příspěvku na stravování, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.

12. Z Fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

13. Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině

 • na jedno dítě do výše.....měsíčně.

14. Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

15. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, a to v tomto rozsahu (např.):

 • příspěvek na provoz kulturního zařízení .....ve výši ....... Kč,

 • provoz autobusu, který je používán pro potřeby kulturního zařízení.

16. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na:

 • nákup vitaminových prostředků v hodnotě ....Kč na základě doporučení lékaře

 • dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,

 • preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,

 • očkování proti infekčním onemocněním (zaměstnancům 1 x ročně na konkrétní (jedno) očkování.

Příspěvek lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.

17. Zaměstnancům lze poskytovat z prostředků Fondu zápůjčku na bytové účely:

 1. pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, vždy pouze za podmínky, že se jedná o vlastní bydlení zaměstnance,
 2. koupi bytového zařízení.

Zápůjčky na bytové účely se poskytují maximálně do částky ....... za podmínky, že bude o zápůjčce sjednána písemná smlouva. Bližší podmínky jsou upraveny v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o zápůjčce je možné se dohodnout na jiné době splatnosti.

18. Z Fondu se přispívá zaměstnancům na stravování, a to takto:

podle vyhlášky č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, nebo vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, podle zákona o státním podniku, nebo poskytuje peněžitý příspěvek na stravování (nejvýše však 45 % tohoto příspěvku).

19. Z Fondu lze přispívat zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům na rekreaci, a to po předložení faktury ve vlastním zařízení nebo na rekreaci pořízenou od jiných organizačních složek státu nebo od právnických a fyzických osob a na zahraniční i tuzemské zájezdy v maximálním rozsahu ..... ......Kč v kalendářním roce.

20. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce v rozsahu .... Kč v kalendářním roce pro jednoho zaměstnance.

21. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na vzdělávací kurzy. Maximální výše příspěvku činí .... Kč v kalendářním roce.

22. Z Fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům popř. popř. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše.......... (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 30 000 Kč), v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše.............. (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 50 000 Kč).

23. Z Fondu lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou zápůjčku nejvýše ..................... (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 50 000 Kč) nebo .................................(podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 100 000 Kč) v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do..................... (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 5 let) od uzavření smlouvy o zápůjčce. Zápůjčka se poskytuje na základě písemné smlouvy. Při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o zápůjčce se lze dohodnout i jinak.

24. Zaměstnavatel z Fondu přispívá zaměstnanci, který uzavřel smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo na účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, částkou ve výši ......... Kč měsíčně za předpokladu, že měsíční příspěvek zaměstnance placený na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu činí nejméně ... Kč (případně uvést další kritéria pro poskytování tohoto příspěvku) Zaměstnavatel však přispívá nejvýše 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Příspěvek zaměstnavatele bude poukazován přímo příslušnému penzijnímu fondu (nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu).

25. Zaměstnavatel z Fondu přispívá pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, nejvýše však 50 % částky pojistného, kterou se zaměstnanec zavázal hradit, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

26. Zaměstnavatel poskytuje z Fondu zaměstnancům věcný nebo peněžní dar jako uznání a ocenění dlouholeté práce, při příležitostech:

 • dosažení věku ... let (např. 50 let a každých dalších 5 let), ve výši ... Kč,

 • při prvním přiznání nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, ve výši ... Kč,

 • (případné další příležitosti, při

Nahrávám...
Nahrávám...