Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.17.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

JUDr. Věra Bognárová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB A ZÁSADÁCH

PRO JEHO POUŽÍVÁNÍ

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………..

K uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců vydávám tento

vnitřní předpis

o fondu kulturních a sociálních potřeb a zásadách pro jeho používání

1. Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Fond), který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

2. Výši tvorby Fondu, příjmy a hospodaření s Fondem upravuje vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Ve věcech výslovně neupravených tímto předpisem se postupuje podle shora uvedené vyhlášky, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávním celkem nebo podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, jde-li o státní podnik).

3. Odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem o přídělu do Fondu o jeho čerpání. Rozpočet Fondu se sestavuje pro každý kalendářní rok samostatně nejpozději do …….. po dohodě s odborovou organizací.

4. Za dodržování právních předpisů a zaměstnavatelem přijatých pravidel při tvorbě, používání a čerpání Fondu odpovídá ………………………………….. (uvede se pověřený zaměstnanec zaměstnavatele).

5. Zaměstnancem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí zaměstnanec v pracovním poměru k zaměstnavateli (a bývalý zaměstnanec, který při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně u zaměstnavatele pracoval. Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí jejich manželé, manželky, partneři a partnerky, druh, družka a nezaopatřené dítě včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance.

6. Zaměstnavatel z Fondu poskytuje příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů v rozsahu …… např. 50 % prokazatelných nákladů nejvýše však v částce ….. Kč v kalendářním roce.

7. Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

(Státní podnik tvoří fond:

 1. základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
 2. dalšími příděly ze zisku.

Další příjmy fondu tvoří:

 1. náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z Fondu,
 2. peněžní a jiné dary určené do Fondu,
 3. příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz zaměstnavatel přispívá z Fondu (vztahuje se výhradně na příspěvkové organizace, nikoliv organizační složky státu a státní podniky).

8. Prostředky Fondu ukládá zaměstnavatel na samostatném účtu u ……………..

(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank (jakýchkoliv). Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo).

9. Zaměstnavatel z Fondu může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

10. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z Fondu není právní nárok. Výdaje z Fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků Fondu.

11. Veškerá plnění z Fondu s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.

12. Z Fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

13. Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině

 • na jedno dítě do výše…..měsíčně.

14. Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

15. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, a to v tomto rozsahu (např.):

 • příspěvek na provoz kulturního zařízení …..ve výši ……. Kč,

 • provoz autobusu, který je používán pro potřeby kulturního zařízení.

16. Z Fondu zaměstnavatel přispívá na:

 • nákup vitaminových prostředků v hodnotě ….Kč na základě doporučení lékaře

 • dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,

 • preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,

 • očkování proti infekčním onemocněním (zaměstnancům 1 x ročně na konkrétní (jedno) očkování.

Příspěvek lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.

17. Zaměstnancům lze poskytovat z prostředků Fondu zápůjčku na bytové účely:

 1. pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, vždy pouze za podmínky, že se jedná o vlastní bydlení zaměstnance,
 2. koupi bytového zařízení.

Zápůjčky na bytové účely se poskytují maximálně do částky ……. za podmínky, že bude o zápůjčce sjednána písemná smlouva. Bližší podmínky jsou upraveny v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o zápůjčce je možné se dohodnout na jiné době splatnosti.

18. Z Fondu se přispívá zaměstnancům na závodní stravování, a to takto:

podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, nebo vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

19. Z Fondu lze přispívat zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům na rekreaci, a to po předložení faktury ve vlastním zařízení nebo na rekreaci pořízenou od jiných organizačních složek státu nebo od právnických a fyzických osob a na zahraniční i tuzemské zájezdy v maximálním rozsahu ….. ……Kč v kalendářním roce.

20. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce v rozsahu …. Kč v kalendářním roce pro jednoho zaměstnance.

21. Z Fondu zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na vzdělávací kurzy. Maximální výše příspěvku činí …. Kč v kalendářním roce.

22. Z Fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům popř. popř. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše………. (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 30 000 Kč), v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše………….. (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. max. 50 000 Kč).

23. Z Fondu lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou zápůjčku nejvýše ………………… (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 50 000 Kč) nebo ……………………………(podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 100 000 Kč) v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do………………… (podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. maximálně 5 let) od uzavření smlouvy o zápůjčce. Zápůjčka se poskytuje na základě písemné smlouvy. Při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení. Ve smlouvě o zápůjčce se lze dohodnout i jinak.

24. Zaměstnavatel z Fondu přispívá zaměstnanci, který uzavřel smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, částkou ve výši ……… Kč měsíčně za předpokladu, že měsíční příspěvek zaměstnance placený na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření činí nejméně … Kč (případně uvést další kritéria pro poskytování tohoto příspěvku) Zaměstnavatel však přispívá nejvýše 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Příspěvek zaměstnavatele bude poukazován přímo příslušnému penzijnímu fondu.

25. Zaměstnavatel z Fondu přispívá pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako