dnes je 18.6.2024

Input:

Stravování zaměstnanců

5.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23
Stravování zaměstnanců

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

3. Evidenci stravenek

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců:

Jedna z možných variant:

 • vlastní závodní jídelna,

 • závodní jídelna provozovaná cizím subjektem,

 • dovoz hotových jídel,

 • poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů (Gastroticket apod.),

 • tzv. "stravenkový paušál"

 • jiné formy.

Ať je zvolena jakákoliv forma, od 1. 1. 2024 jsou daňové podmínky sjednoceny.

U zaměstnance:

Osvobození stravování na pracovišti u zaměstnance je omezeno limitem. Limit je ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. To je limit pro osvobození stravování poskytnutého za jednu směnu – a to bez ohledu na to, zda jde o stravenky, stravenkový paušál nebo poskytování závodního stravování na pracovišti. Pro zaměstnance, u kterých není stanovena směna se limit vztahuje k jednomu dni.

Podmínkou je, že zaměstnanec během směny vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad na pracovní cestě. U zaměstnanců, u kterých není stanovena směna, se podmínky vztahují k jednomu dni.

Druhý příspěvek v rámci jednoho kalendářního dne je možné poskytnout, pokud zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin. Nově je možné od 1. 1. 2024 poskytnout při odpracování 11 hodin i druhý stravenkový paušál ve stejném limitu.

Poskytnutí stravenkového paušálu nebo stravování v nepeněžní podobě (stravenka, závodní stravování) nad limit (v případě směny trvající déle než 11 hodin pak nad dva limity) podléhá u zaměstnance dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Pro rok 2024: Horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin činí 166 Kč. Z toho 70 % činí 116,20 Kč.

U zaměstnavatele:

U zaměstnavatele je příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnancům daňový náklad bez finančního omezení za podmínek daných v § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4 zákona o daních z příjmů. Tzn. nárok na stravování je písemně upraven jako právo zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

Varianty:

A)

Provoz vlastního zařízení závodního stravování

Na základě kalkulace na jedno hlavní jídlo byla stanovena cena: 140 Kč a vše uhradí společnost.

U zaměstnavatele představuje celá částka 140 Kč daňový náklad, resp. veškeré náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení zaměstnavatele budou daňově uznatelným nákladem za podmínky § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů.

U zaměstnance bude částka přesahující limit 116,20 Kč podléhat dani z příjmů a odvodům pojistného. Tj. bude se zdaňovat 140 Kč – 116,20 Kč = 23,80 Kč ve mzdě zaměstnance. Případně si tuto částku může zaměstnanec hradit ze svého, tj. vyhne se zdanění této nadlimitní částky.

B)

Závodní stravování poskytnuté prostřednictvím jiných subjektů

Hodnota nakoupených stravenek (včetně provize) je 140 Kč.

Zaměstnanec uhradí 45 % hodnoty stravenky, tj. 63 Kč,

zbývající část (55 %) uhradí zaměstnavatel.

Zaměstnanci nebude poskytován příspěvek na závodní stravování jestliže

 • odpracuje pouze část směny,

 • je vyslán na pracovní cestu a přísluší mu stravné podle zákoníku práce.

Podle jednotlivých zaměstnanců bude vedena evidence stravenek a stravného:

 • veden výdej stravenek na 1 měsíc,

 • vedena evidence stravného na pracovních cestách,

 • dle evidence stravného na pracovních cestách za přecházející měsíc bude snížen počet vydaných stravenek příslušnému zaměstnanci na běžný měsíc.

V souladu s interním předpisem o časovém rozlišování nákladů a výnosů se jedná o nevýznamné částky, které se nebudou v rámci jednotlivých měsíců časově rozlišovat. Pouze na konci účetního období se provede test, zda se jedná o nevýznamnou částku nákladů.

Příspěvek zaměstnavatele v částce 77 Kč představuje daňový náklad zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec se vejde do limitu 116,20 Kč, je rovněž u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a odvodů pojistného.

3. Evidence stravenek

Evidenci stravenek zajistí asistentka ředitele........

Komentář:

V případě závodního stravování je třeba ve vnitřním předpise stanovit zejména:

 • formu stravování,

 • výši příspěvku zaměstnance případně i způsob jeho úhrady,

 • evidenci stravenek.

Z hlediska zaměstnavatele je třeba správně posoudit daňové hledisko (daň z příjmů i DPH) u různých variant závodního stravování.

Další možností, jak zajistit stravování zaměstnancům, je z hlediska zaměstnavatele možnost použití tzv. "stravenkového paušálu".

Zákoník práce vymezuje v § 236 ZP – Stravování zaměstnanců:

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno:

a) bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,

b) zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené,

c) zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP stanoví jako osvobozené příjmy zaměstnance:

příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin; v případě zaměstnance vykonávajícího činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, jejíž výkon není rozvržen na směny podle jiného právního předpisu, je příjem ve formě příspěvku na stravování

Nahrávám...
Nahrávám...