dnes je 29.5.2024

Input:

Checklist k ověření správného nastavení vnitřního kontrolního systému PO

14.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.11.1.2
Checklist k ověření správného nastavení vnitřního kontrolního systému PO

Mgr. Pavel Bláha

Checklist pro statutárního zástupce příspěvkové organizace k ověření, že nastavení vnitřního kontrolního systému odpovídá požadavkům zákona č. 320/2001 Sb.

Otázka ANO NE Poznámka – míra plnění (není pro PO relevantní, plnění zcela, částečně, neplní) 
Lze konstatovat, že finanční kontrola příspěvkové organizace obsahuje:    
Interní úpravu vnitřního kontrolního systému dle § 3 odst. 1 písm. a) ZFK.  ANO    
Interní audit (pokud vzniká zákonná povinnost jej zřídit nebo je zřízen dobrovolně) nebo přijetí dostatečných opatření obdobného charakteru, jejichž účinnost je vyhodnocována.  ANO    
Systém veřejnosprávních kontrol v případě, že příspěvková organizace poskytuje dotace, návratné finanční kontroly, nebo zřídila příspěvkovou organizaci, ve které není ustaven interní audit.  ANO    
Je vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace ustaven v souladu s mezinárodně uznávanými standardy - systém řízení a vnitřní kontroly v organizaci – COSO, tzn:  ANO    
Obsahuje cíle operací:    
 • Úkoly, které byly zřizovatelem příspěvkové organizace schváleny k realizaci v příslušném roce + provozní úkoly příspěvkové organizace.

 
ANO    
Obsahuje potřebné cíle vykazování:    
 • Správnost a úplnost rozpočtového hospodaření.

 
ANO    
 • Správnost a úplnost účetnictví příspěvkové organizace.

 
ANO    
 • Správnost a úplnost dalšího vykazování např. v rámci projektů, dotací.

 
ANO    
Obsahuje cíle souladu:    
 • Soulad se schválenými cíli a záměry příspěvkové organizace.

 
ANO    
 • Soulad s obecnými předpisy a interními normami přijatými příspěvkovou organizací v souladu s právními předpisy.

 
ANO    
Je vnitřní kontrolní systém upraven v souladu s velikostí příspěvkové organizace a v rámci organizačního uspořádání příspěvkové organizace (např. i zapojením pověřených externích osob) a odpovídá potřebám příspěvkové organizace.  ANO    
Uspořádání v příspěvkové organizaci:    
Je vydán Organizační řád, který nastavuje všechny zásadní organizační vztahy v příspěvkové organizaci.  ANO    
Jsou v organizačním řádu nastaveny vztahy nadřízenosti, podřízenosti, řízení a spolupráce.  ANO    
Jsou změny organizačního uspořádání stabilní, nebo dochází často ke změnám.  ANO    
Jsou změny organizačního řádu vyvolány pouze změnami legislativy, výkonu, majetku, ...  ANO    
Je na organizační strukturu příspěvkové organizace navázána systemizace pracovních míst  ANO    
Jsou pro pracovní v systemizaci místa dopředu schváleny odpovídající požadavky na vzdělání, kvalifikaci a odbornost.  ANO    
Jsou v rámci výběrových řízení na pracovní místa zaměstnanců a vedoucích vybíráni zaměstnanci s nejlepšími předpoklady, kteří zároveň splňují požadované kvalifikační předpoklady.  ANO    
Jsou výběrová řízení na zaměstnance prováděna zveřejňována.  ANO    
Probíhá výběrové řízení na vedoucí zaměstnance příspěvkové organizace.  ANO    
Je nastaven systém prohlubování kvalifikace zaměstnanců (vstupní, průběžné vzdělávání, prohlubovací vzdělávání).  ANO    
Jsou v příspěvkové organizaci nastaveny procesy pro hodnocení zaměstnanců, jejich motivaci a stabilizaci.  ANO    
Jsou finanční kontrolou pověřováni zaměstnanci, kteří k tomu mají odpovídající kvalifikační předpoklady.  ANO    
Je vyřešeno, aby finanční kontrolu nevykonávali zaměstnanci, u nichž nehrozí střet zájmů, a kteří jsou bezúhonní (výpis z Rejstříku trestů).  ANO    
Jsou v příspěvkové organizaci nastaveny procesy pro vyhodnocování fluktuace zaměstnanců a vyhodnocování jejich příčin.  ANO    
    
Je v příspěvkové organizaci v rámci komponenty kontrolní prostředí zajištěno:    
Je kontrolní prostředí nastaveno tak, že poskytuje včasné a spolehlivé informace o hospodaření příspěvkové organizace.  ANO    
Je kontrolní prostředí nastaveno tak, že napomáhá zajistit plnění cílů a úkolů příspěvkové organizace v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.  ANO    
Je v příspěvkové organizaci stanovena konkrétní odpovědnost za plnění úkolů.  ANO    
Jsou kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nastavena pro ty operace v příspěvkové organizaci, kde to není určeno normami nebo předpisy.  ANO    
Je kontrolní prostředí nastaveno tak, že včas reaguje na rizika, která mohou ohrozit plnění cílů a úkolů orgánu příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou vymezeny pravomoci a odpovědnosti všech zaměstnanců příspěvkové organizace a případně externích osob tam, kde příspěvková organizace nemá možnost nebo pro ni není efektivní a hospodárné je zajišťovat vlastními zaměstnanci.  ANO    
Jsou stanoveny řídicí pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou stanoveny pozice Příkazce operací (PO), Správce rozpočtu (SR) a Hlavní účetní (HÚ).  ANO    
Jsou u malých příspěvkových organizací jako PO kromě statutárního zástupce příspěvkové organizace a je toto ustanovení formálně upravené ve formě pověření statutárním zástupcem příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou u malých příspěvkových organizací jako SR a HÚ i externí osoby a je toto ustanovení formálně upravené ve formě pověření statutárním zástupcem příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou u malých příspěvkových organizací pověřeny funkcí následné kontroly i externí osoby a je toto ustanovení formálně upravené ve formě pověření statutárním zástupcem příspěvkové organizace  ANO    
Není vnitřní kontrolní systém nastaven tak, že jednu operaci (příjmovou nebo výdajovou) může jedna osoba připravit, schválit, zaúčtovat, proplatit a vypořádat.   NE   
Je systém nastaven tak, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu.  ANO    
Je v rámci operací příspěvkové organizace nastavena kontroly 4 očí.  ANO    
Jsou pověření vydaná v rámci finanční kontroly aktuální a aktualizovaná.  ANO    
Existuje úplná auditní stopa vydaných pověření.  ANO    
Existují a jsou aktuální a aktualizované podpisové vzory osob zapojených do systému finanční kontroly.  ANO    
Jsou pro jednotlivé operace příspěvkové organizace na příjmové a výdajové straně nastaveny standardizované procesy, které obsahují kontrolní mechanismy, jež byly do procesu implementovány na základě řízení předpokládaných rizik.  ANO    
Jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni a pravidelně seznamováni s vnitřním kontrolním systéme a jeho změnami.  ANO    
Znají zaměstnanci svoji roli a místo v rámci vnitřního kontrolního systému.  ANO    
Dokáží zaměstnanci charakterizovat smysl vnitřního kontrolního systému.  ANO    
Má příspěvková organizace přijatý Etický kodex nebo zásady, a je vyžadováno jejich dodržování.  ANO    
Jsou řešeny případy porušení etického kodexu příspěvkové organizace a je v tomto smyslu vyvozována odpovědnost těch, kteří Etický kodex porušili.  ANO    
Je vnitřní kontrolní systém nastaven tak, aby v případech závažných zjištění hlásil:
 • podezření na spáchání trestného činu

 • neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

 
ANO    
    
Je v příspěvkové organizaci v rámci komponenty zhodnocení / řízení rizik v příspěvkové organizaci zajištěno:    
Má příspěvková organizace nastavený systém práce s riziky.  ANO    
Jde o systém decentralizovaného řízení rizik (tzn. posouzení a analýza identifikovaného rizika a přijetí opatření k ošetření rizik) při každém schvalovacím aktu v rámci finanční kontroly.  ANO    
Jde o systém řízení rizik, který je nastaven jako včasný, a který dokáže předcházet rizikovým situacím.  ANO    
Je systém řízení rizik průběžně propojen s každým rozhodováním o nakládání s veřejnými prostředky nebo majetkem příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou v příspěvkové organizaci stanoveny odpovědnosti konkrétních osob za řízení rizik ve všech úrovních procesů činnosti příspěvkové organizace.  ANO    
Je systém řízení rizik příspěvkové organizace nastaven tak, aby poskytoval informace statutárnímu zástupci příspěvkové organizace, případně u závažných rizik zřizovateli.  ANO    
Poskytuje systém řízení rizik zpětnou vazbu o efektivnosti přijatých opatření k odstranění nebo zmírnění rizik.  ANO    
Je systém řízení rizik upraven a popsán ve vnitřním předpise.  ANO    
Existují v příspěvkové organizaci výstupy ze systému řízení rizik.  ANO    
Jsou výstupy ze systému řízení rizik projednávány a schvalovány statutárním zástupcem příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou k řízení rizik přijímána nápravná opatření a je tento postup dostatečně zadokumentován.  ANO    
Řeší příspěvková organizace účinnost při řízení rizik příspěvkové organizace.  ANO    
Jsou dotření i ostatní zaměstnanci seznámeni se systémem řízení rizik.  ANO    
Znají zaměstnanci i ostatní pověřené osoby svoji roli pří řízení rizik.  ANO    
Je systém řízení rizik příspěvkové organizace zaměřen na předcházení:
 • ohrožení nebo újmy na majetku a právech příspěvkové organizace,

 • narušení bezpečnosti informací,

 • nehospodárné využívání zdrojů,

 • výkon neefektivních nebo neúčelných činností,

 • nesplnění nebo v prodlení plnění stanovených úkolů, anebo v nedodržení jejich požadované kvality,

 • poškození pověsti příspěvkové organizace.

 
ANO    
    
Je v příspěvkové organizaci v rámci komponenty kontrolních aktivit (činností) v příspěvkové organizaci zajištěno a nastaveno:    
Uspořádání kontrolních činností v příspěvkové organizaci je takového rázu, že zabraňuje neúčelnému, nehospodárnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky příspěvkové organizace.  ANO    
Kontrolní činnosti poskytují informace pro rozhodování statutárního zástupce příspěvkové organizace, příkazce operací, správce rozpočtu, hlavní účetní s všech ostatních osob zapojených do procesu finanční kontroly o nakládání s veřejnými prostředky příspěvkové organizace.  ANO    
Kontrolní aktivity poskytují zpětnou vazbu statutárnímu zástupcem příspěvkové organizace o plnění cílů a úkolů a o nakládání s veřejnými prostředky.  ANO    
Výsledky kontrolních zjištění vedou k dosažení nápravy zjištěných nedostatků a zajištění lepšího nakládání s veřejnými prostředky příspěvkové organizace v budoucnosti.  ANO    
Všechny činnosti příspěvkové organizace jsou prováděny v souladu s právními předpisy, stanovenými postupy v příspěvkové organizaci.  ANO    
Interní směrnice příspěvkové organizace jsou v souladu s právními předpisy a jsou pravidelně aktualizovány a je stanovena odpovědnost za jejich aktualizaci.  ANO    
Kontrolní činnosti snižují rizika ohrožující plnění cílů a úkolů příspěvkové organizace.  ANO    
Proběhla identifikace míst, která podléhají kontrolním aktivitám na základě identifikace a analýzy rizik a byla do činností vloženy logické a relevantní kontrolní procesy, úkony, činnosti a aktivity.  ANO    
Jsou tam, kde je to možné, využívány v příspěvkové organizaci automatizované kontrolní činnosti.  ANO    
Existuje v příspěvkové organizaci směrnice upravující kontrolní činnosti.  ANO    
Je ve směrnici příspěvkové organizace upraven systém řídících finanční kontrol předběžných, průběžných a následných.  ANO    
Jsou ve směrnici upraveny pravidla pro výkon odsouhlasování a schvalovacích postupů v jednotlivých fázích finanční kontroly.  ANO    
Jsou u předběžné kontroly před vznikem nároků (před právním aktem) příspěvkové organizace pravomoci a odpovědnost PO upraveny tak, aby zajistily:
 • soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli příspěvkové organizace,

 • správnost operace zejména dodržení právních předpisů a opatření příspěvkových organizací v mezích těchto právních předpisů,

 • dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon příspěvkové organizace,

 • přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění:

  1. provozních,
  2. finančních,
  3. právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,
 • doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady.

Je v případech, kdy není možné předběžnou kontrolu před vznikem nároku vykonat, zajištěn systém následné kontroly a zajištěno vymáhání pohledávek. 
ANO    
Nahrávám...
Nahrávám...