dnes je 18.6.2024

Input:

Jednací řád finančního výboru

24.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.25
Jednací řád finančního výboru

Ing. Anna Matoušková

Jednací řád finančního výboru (výborů)

zastupitelstva obce ....................

I.

Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo obce......................... (dále také jako "zastupitelstvo obce") vydává tento jednací řád, který upravuje přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a plnění jím přijatých usnesení.

II.

Příprava zasedání výboru

  1. Zasedání výboru se koná podle časového plánu činnosti, zpravidla ....(x krát ročně)....., nebo pokud o svolání výboru požádá alespoň 1/3 členů výboru. Časový plán činnosti výbor zpracovává na příslušné období (kalendářní rok) a předkládá ho na vědomí zastupitelstvu obce.
  2. Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda).
  3. Mimořádné zasedání výboru může být svoláno k projednání závažných nebo mimořádných úkolů, které nesnesou odkladu, zejména jde-li o úkoly uložené zastupitelstvem obce.
  4. Zasedání výboru řídí předseda nebo místopředseda výboru, popř. jiný pověřený člen výboru (dále jen "předsedající").
  5. Jsou-li předkládány k posouzení výboru podklady pro jednání, musí být členům výboru zaslány nejméně 7 dnů před jeho projednáním ve výboru, a to v písemné nebo v elektronické podobě. Podklady pro jednání výboru mohou předkládat členové zastupitelstva a členové výboru. Výbor může připustit předložení podkladů i jinými subjekty (např. občany obce) nebo si jejich předložení vyžádat. Podklady pro jednání se předkládají do výboru vždy předem, přičemž jsou na program projednání zařazeny úkoly uložené výboru usnesením zastupitelstva.

III.

Distanční účast členů výboru

  1. V mimořádných situacích a v odůvodněných případech, může předseda výboru rozhodnout o tom, že se mohou někteří členové výboru účastnit jednání též distančním způsobem.
  2. Distanční účast člena výboru je zajištěna prostřednictvím technického zařízení, které umožňuje přenos obrazu a zvuku a které vlastní člen výboru.
  3. Po projednání příslušného bodu a po hlasování členů výboru přítomných v zasedací místnosti vyzve předsedající postupně všechny členy výboru účastnících se jednání distančně, aby sdělili, jak hlasují.
  4. Jednotlivá hlasování
Nahrávám...
Nahrávám...