dnes je 23.5.2024

Input:

Jmenování osob odpovědných za vyhrazená technická zařízení (VTZ)

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.1
Jmenování osob odpovědných za vyhrazená technická zařízení (VTZ)

Igor Lüftner

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány i se zřetelem i k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno – viz § 3 odst. 4 písm. a) NV č. 101/2005 Sb.

Dle NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí musí být určeny osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny. Nařízení v § 3 odst. 4 písm. a), b), c) stanovuje v oblasti plnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí tyto podmínky:

(1) dodržovat termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení,

(2) určit odpovědnou nebo pověřenou osobu, jejíž povinností je zajistit provádění činností při dodržování termínů a lhůt,

(3) dokládat plnění termínů a lhůt v písemné nebo elektronické podobě (provozní dokumentace apod.) osobám vykonávajícím činnost na těchto zařízeních, dozorovým a kontrolním orgánům.

Základní povinností provozovatele a následně i osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. je, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Provozovatel vyhrazeného technického zařízení proto musí jmenovat osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistit její zaškolení s ověřením znalostí.

Povinnost provozovatele jmenovat osobu odpovědnou za provoz vyhrazených technických zařízení je ukotvena v jednotlivých nařízeních k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:

  • Ustanovení osoby odpovědné za provoz elektrických zařízení se řídí dle NV č. 190/2022 Sb., § 8,

Nahrávám...
Nahrávám...