dnes je 29.5.2024

Input:

Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v rámci příspěvkové organizace pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředků

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.11.1.3
Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v rámci příspěvkové organizace pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředků

Mgr. Pavel Bláha

Směrnice č. .../rok

Obecná východiska

Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti příspěvkových organizací byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen "ZFK").

ZFK ukládá mimo jiné v § 25 vedoucímu orgánu veřejné správy (dále i OVS) – obecně se jedná o orgán oprávněný jednat jménem územního samosprávného celku dobrovolného svazku obcí nebo právnické osoby a příspěvkové organizace jimi zřízené povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, tak, aby tento systém vytvářel podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný (kritéria 3E) výkon veřejné správy [ § 25 odst. 1 písm. a) ZFK ]. Konkrétně:

U zřizovaných a příspěvkových organizací obcí, měst, krajů, dobrovolného svazku obcí a hlavního města Prahy osoba, která je oprávněna jednat za organizaci zapsaná do příslušných registrů v rozsahu oprávnění, které jí bylo uděleno ve jmenovacím nebo ustanovovacím aktu.

Ostatní vedoucí zaměstnanci příspěvkové organizaci a osoby, které byly v příspěvkové organizace stanoveny jako příkazci operací (dále i PO) a správci rozpočtu (dále i SR) a hlavní účetní (HÚ) pak v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností musí fungování vnitřního kontrolního systému založeného na kritériích 3E zajistit.

Ostatní vedoucí zaměstnanci příspěvkové organizace a PO, SR a HÚ mají povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem (příspěvková organizace) a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele uloženu v § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Rovněž § 301 písm. d) ZP ukládá všem zaměstnancům povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (příspěvková organizace).

Kromě výše uvedených principů ÚSC ze ZFK ukládá povinnost jednat v souladu s těmito principy i § 1411 NOZ tedy:

 • loajálně vzhledem k objektu, na němž je péče vykonávána a zájmy tohoto objektu jako celku upřednostnit před zájmy vlastními či před zájmy konkrétních subjektů, jimiž byl zvolen;

 • s potřebnými znalostmi a schopností vyhodnotit, zda je kompetentní na základě své informovanosti v konkrétním rozhodovacím procesu zaujmout odborný úsudek sám, či zda je pro danou záležitost nutné zajistit stanovisko jiné odborně kvalifikované osoby;

 • pečlivě, tedy s aktivním a odpovědným zájmem.

Příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 15 odst. 1 uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě = ZFK. Na příspěvkové organizace se tedy plně vztahuje i povinnost zajišťovat finanční kontrolu včetně uplatnění kritérií 3E na veřejné prostředky a veřejné finance tak, jak jim ve zřizovacích listinách určil zřizovatel.

Příspěvková organizace dále při stanovení kritérií 3E a postupů dále vychází z:

 • Metodického pokynu č. 3 z 1. 10. 2016 Metodika veřejného nakupování; Metodického pokynu č. 15 z 17. 2. 2021 Správa majetku v souladu s principy 3E; Metodického pokynu č. 23 Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků ze září 2022 Centrální harmonizační jednotky MFČR.

 • Metodického doporučení MVČR č. 7.2 z 1. 7. 2016 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích.

Systém finanční kontroly a operace, kterých se uplatňování principu 3E týká:

Příspěvková organizace stanoví, že předmět finanční kontroly jako součásti systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky (§ 3 odst. 1 ZFK), na který uplatňují kritéria 3E tvoří následující veřejné prostředky [ § 2 písm. f) až k)ZFK ]:

veřejné finance (= veřejné příjmy a veřejné výdaje),
veřejné příjmy, za které se považují příjmy, příspěvkové organizace,
veřejné výdaje = výdaje příspěvkové organizace ..., z prostředků soustředěných v Národním fondu (fondy EU) a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv,

2. veřejné prostředky = dále věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící příspěvkové organizaci

Příspěvková organizace za hlavní cíle finanční kontroly považuje:

 1. dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 2. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 3. včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 4. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Kritéria 3E – účelnost, hospodárnost, efektivnost

Příspěvková organizace při své činnosti vychází z předpokladu [ v § 2 písm. l)ZFK ], že operace v rámci finanční kontroly budou správné, tzn. že finanční a majetkové operace:

 • budou v souladu s právními předpisy a schválenými cíli a záměry příspěvkové organizace,

 • dosáhnou optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností příslušné operace.

Příspěvková organizace za účelné, efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky před vznikem závazku nebo nároku považuje [ ZFK§ 2 písm. m) až o)ZFK ]:

Takové nakládáním s veřejnými prostředky, které prokáže dělání "správných věcí“. Tzn. věcí, které jsou v souladu s právními předpisy, stanovenými cíli a schválenými záměry... příspěvkové organizace. Tato provázanost účelného plnění s právními předpisy stanovenými a schválenými záměry a cíli je považována za zásadní. Jde o:

Příkazce operace, který bude o příjmu a výdaji rozhodovat bude za účelné považovat takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Požadavkem je důvodná potřeba organizace pro zajištění úkolů, cílů a činností stanovených zákony, schválenými cíli a záměry.

Konkrétně se jedná o naplnění cílů příspěvkové organizace, kvůli kterým daná potřeba vznikla. Účelnost se tedy:

 • váže na to, jak užitečné (přínosné) jsou dané veřejné příjmy nebo výdaje, případně majetkové operace ve vztahu k dosažení požadovaných výsledků, tedy naplnění obecných předpisů a schválených cílů a záměrů,

 • před zahájením operace musí být jasně identifikovatelná sumarizovaná a parametrizovaná potřeba, kterou chce příspěvková organizace příjmem nebo výdejem, resp. majetkovou operací zajistit, musí být stanoveny konkrétní parametry potřeby a zváženy všechny související okolnosti,

 • musí být zváženy možné varianty řešení dané potřeby a z nich v souladu s 3E vybrána ta nejvhodnější, resp. ta, která při eliminaci rizik konkrétní operace dosáhne optimální míru přínosu ve vztahu k nákladům a splnění potřeby jejích podmínek v čase a objemu,

 • pro dodržení principu účelnosti je klíčová přípravná fáze před rozhodnutím o účelnosti, před zahájením příjmové a výdajové operace, resp. zadávacího řízení, kdy by měl vzniknout záměr veřejné zakázky, na základě kterého bude následně možné doložit potřebu, k jejímuž naplnění měla veřejná zakázka přispět.

Dosáhne se jí posouzením před finanční a majetkovou operací, zda existuje skutečná odůvodněná potřeba výdaje pro zajištění úkolů, cílů a činností organizace. Účelnost je nutné posoudit i v průběhu, resp. po ukončení finanční a majetkové operace jako zpětnou vazbou pro příkazce operace a vedoucího příspěvkové organizace o tom, jak konkrétní příjem, výdaj nebo majetková operace slouží potřebám příspěvkové organizace a do jaké míry bylo předpokládaného účelu dosaženo.

Příspěvková organizace vnímá Hospodárnost jako dělání věcí za "správnou (rozumnou) cenu.“

Příkazce operace, který bude o příjmu a výdaji rozhodovat bude za Hospodárné považovat takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů organizace s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Konkrétně:

 • že zdroje jsou k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu,

 • zda je poptávaná věc (zboží či služba) získána za co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele, a to jak při pořízení, tak v následném provozování.

Nakládání s veřejnými prostředky je hospodárné pouze tehdy, když jsou splněny všechny definované podmínky zároveň, tedy že je:

1. poptávané plnění řádně sjednáno,

2. poptávaná investice, majetek, zboží či služba k dispozici v požadovanou dobu, v požadovaném množství, v kvalitě odpovídající účelu, ke kterému má zboží či služba sloužit,

3. dodáno za co nejvýhodnější cenu dosažitelnou při dané poptávané kvalitě.

 • Proto podle charakteru poptávaného zboží či služeb příspěvkové organizace vyhodnotí, zda nastává případ, zda je v případě veřejných zakázek vhodné hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek pouze na základě nejvýhodnější ceny. V případě tohoto přístupu se hospodárnosti dosáhne pouze při stanovení jednoznačných technických požadavků (technických podmínek předmětu veřejné zakázky) v rámci veřejné soutěže.

 • V případech, kdy technické požadavky veřejné zakázky není možné jednoznačně a přesně specifikovat, bude příspěvková organizace hodnotit ekonomickou výhodnost ve vazbě nabídkové ceny na další kritéria, jako např. kvalita plnění, nejnižší náklady životního cyklu, nejnižší provozní náklady, délka záručních dob.... Pro tento přístup musí být využita odpovídající váha a mix jednotlivých kritérií tak, aby co nejvíce odpovídala požadavku na hospodárnost plnění.

 • PO nebude za hospodárný považovat postup, kdy jsou poptávány zboží či služba či stavební práce provádění složitých výběrových řízení do finanční hranice, do které lze plnění pořizovat za ceny v místě a čase obvyklé, protože jejich soutěžení je považováno s ohledem na nízké náklady za nehospodárné.

Příspěvková organizace jí dosáhne posouzením před finanční a majetkovou operací, pokud srovná předpokládané ceny plnění podmínek dodání plnění, zda jimi bude dosaženo plnění a splnění úkolů, a to v rámci jednotlivých nabídek nebo místních podmínek, aby nebylo vynakládáno nadbytečné množství finančních prostředků, resp. aby nebyla pořizována kvalita plnění neodpovídající skutečné potřebě.

Hospodárnost je nutné posoudit i v průběhu, resp. po ukončení finanční a majetkové operace jako zpětnou vazbou pro příkazce operace a vedoucího příspěvkové organizace o tom, jaké prostředky byly vynaloženy na konkrétní příjem, výdaj nebo majetkovou operaci, v jakém čase, a zda plnění v množství, čase a kvalitě odpovídalo původním požadavkům na hospodárnost.

Příkazce operace, který bude o příjmu a výdaji rozhodovat bude za efektivností považovat takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Porovná cenu a rozsah parametrů plnění s jinými srovnatelnými variantami.

Princip efektivity je dodržen, pokud bylo realizací veřejné zakázky dosaženo zamýšlených výsledků a zároveň s vynaloženými prostředky nebylo možné dosáhnout výsledků lepších.

Za základní předpoklady pro naplnění principu efektivity příspěvková organizace považuje:

1. přiměřené plánování (co, v jakém množství, kvalitě a čase bude pořizováno ve vazbě na zdroje financování a cash flow),

2. racionální příprava podmínek plnění a v případě veřejných zakázek zadávacích podmínek (na jak dlouho je vhodné uzavřít smlouvu, jak bude definována požadovaná kvalita, jak budou nastavena kritéria kvalifikace a pravidla pro hodnocení nabídek, jak budou nastaveny smluvní podmínky, za jakých podmínek a v jaké formě bude možné realizovat změny závazku ze smlouvy, které mohou v průběhu realizace vzniknout. Nedílnou součástí efektivního přístupu jsou uzavírané smluvní podmínky, zejména v oblasti rozsahu záruk, záručních dob, podmínek odstranění záručních vad, smluvních pokut atd.).

Dosáhne se jí především detailním stanovením potřebných parametrů výdaje pro účely zajištění předmětu činnosti příspěvkové organizace a správným nastavení parametrů hodnocení a výběrem z nejlepší nabídky cen, podmínek a parametrů .... před finanční a majetkovou operací.

Efektivnost je nutné posoudit i v průběhu, resp. po ukončení finanční a majetkové operace jako zpětnou vazbou pro příkazce operace a vedoucího příspěvkové organizace o tom, zda a do jaké míry bylo dosaženo předpokládaného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Srovnání mohou poskytnout i jiná uskutečněná srovnatelná plnění.

V případě účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti se jedná o závazná kritéria pro rozhodování příkazce operace a ve vymezených případech pro správce rozpočtu.

Při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky bude příspěvková organizace sumárně a v souvislostech brát v úvahu:

 • zákonné, a schválené cíle a záměry příspěvkové organizace

 • přesně definovaná sumarizovaná a parametrizovaná potřeba;

 • stanoveny kvalitativní požadavky pro zajištění této potřeby;

 • zvažováno více variant při rozhodování o zajištění potřeby a vyhodnocení souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti;

 • zajištěny dostatečné a kvalitní podklady pro rozhodnutí o naložení s veřejnými prostředky (tzn. musí být zajištěn dostatek informací pro toho, kdo rozhoduje, aby byl schopen vyhodnotit, zda je realizace příjmu nebo výdaje v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti).

Část první

Nastavení kritérií 3E dle požadavků zřizovatele tzn. obcí, měst a krajů

Východiska:

Při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky v tomto případě bylo zajištěno následující:

 • jsou respektovány pokyny zřizovatele ve zřizovací listině a schvalovací akt zastupitelstva ve věci zřízení příspěvkové organizace – § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zakladatel (ÚSC) schválil v Radě účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni – § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,

 • byl zajištěn přístup zřizovatele k informacím o nakládání s veřejnými prostředky a majetkem,

 • byla dostatečně přesně definovaná potřeba plnění,

 • byly stanoveny všechny klíčové kvalitativní požadavky pro zajištění potřeby v souladu ustanovením zřizovací listiny příspěvkové organizace,

 • bylo zvažováno více a vyhodnoceno více variant při rozhodování o zajištění potřeby a vyhodnocení souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti,

 • byly zajištěny dostatečné a kvalitní podklady pro rozhodnutí pro rozhodování vedoucího příspěvkové organizace tak, aby měl dostatek kvalitních informací proto, aby mohl kvalifikovaně rozhodnout,

 • byla pro rozhodování známa rizika ovlivňující realizaci nakládání s veřejnými prostředky včetně jejich možných dopadů.

Část druhá

Nastavení kritérií 3E pro rozhodování příspěvkových organizacích dle zákona o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů

Dle § 27 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 250/2000 Sb. – zřizování, změna a rušení příspěvkových organizací, je nutné plně respektovat závazné pokyny zřizovatele ve zřizovací listině, a to se týká zejména:

 • vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,

 • práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena,

 • práv a povinností spojených s plným efektivním a ekonomicky účelným využitím majetku přidělené zřizovatelem s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně.

Dle § 28 odst. 2, 6 až 9 zákona č. 250/2000 Sb.:

 • považovat rozpočet příspěvkové organizace za plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem,

 • prostředky příspěvkové organizace poskytnuté podle § 28 odstavce 5 příspěvková nespotřebované do konce kalendářního roku, převést do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a použít je dále pouze na stanovený účel. Tyto zdroje v rezervním fondu příspěvková organizace sledovat odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta,

 • požádat zřizovatel o příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria potřeb příspěvkové organizace,

 • zisk příspěvkové organizace ze své doplňkové činnosti požít jen ve prospěch své hlavní činnosti a jiné využití pouze za souhlasu zřizovatele s jiným využitím tohoto zdroje,

 • pokud zřizovatel rozhodne o uložení odvodu příspěvkové organizace do svého rozpočtu, provést ho v čase a za podmínek uložených zřizovatelem.

Část třetí

Nastavení kritérií 3E příspěvkové organizace prostřednictvím zadávacích řízení

Soutěžení plnění majícího charakter služeb, dodávek a stavebních prací je pro příspěvkovou organizaci jako zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek naplněním principů 3E, které musí být vtěleny do zadávacích podmínek, min. formou:

 • předmětu VZ – účelnost,

 • technických podmínek předmětu VZ – účelnost, hospodárnost i efektivnosti,

 • požadavků na kvalifikaci dodavatele – efektivnost,

 • hodnotících kritérií, způsobu hodnocení podaných nabídek, zejména v případě ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu – hospodárnost a efektivnost.

 • smluvních resp. obchodních podmínek veřejné zakázky – efektivnost.

Část čtvrtá

Nastavení kritérií 3E ve vybraných oblastech

1.

Majetek

Východiska:

 • všechna rozhodnutí příspěvková organizace vychází z komplexní informace o aktuálním stavu majetku. Evidence majetku umožňují v kterémkoliv okamžiku poskytnout vyčerpávající informaci ohledně objemu, struktury a stavu majetku,

 • schopnost vyhodnotit specifika majetku příspěvkové organizace je považována za nezbytný předpoklad pro správná rozhodnutí, a tím i naplňování potřeb a cílů příspěvkové organizace,

 • přijímání rozhodnutí o majetku probíhá na základě komplexní úvahy, při které příspěvková organizace posuzuje a vyhodnocuje dostupné alternativy,

 • při pořizování nového majetku příspěvková organizace zohledňuje, jak dochází k obnově či vyřazování stávajícího majetku. Příspěvková organizace posuzuje výhodnost stávající struktury vlastněného majetku ve vztahu k využívání různých forem užívacích vztahů,

 • příspěvková organizace průběžně analyzuje náklady na rozvoj a funkčnost stávajícího majetku v porovnání s náklady na pořízení a funkčností případného nového majetku,

 • příspěvková organizace zohledňuje rozpočtové možnosti při pořízení nového majetku,

 • příspěvková organizace přistupuje k inventarizaci jako k nástroji, který slouží k potvrzení využitelnosti a funkčnosti majetku. Důležitým prvkem je křížová kontrola dílčích evidencí např. vlastnictví nemovitosti a výše nájemného a plateb za energie a média,

 • následné kontroly v příspěvkové organizaci od kontroly formálních náležitostí jsou zaměřeny na naplňování účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při majetkových operacích,

 • v příspěvkové organizaci probíhá průběžná identifikace rizik souvisejících se správou majetku.

Provoz a investice

Investicí a technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy rekonstrukce a modernizace majetku sloužícího k hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud převýšily u jednotlivého hmotného majetku částku 40 000 Kč a jednotlivého nehmotného majetku částku 60 000 Kč. Na investice a technická zhodnocení musí být použity rozpočtové prostředky Investičního fondu nebo prostředky zřizovatele PO a to v souladu se schválenými zásadami pro použití těchto prostředků.

Oprava – odstranění následků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu

Uvedení do provozuschopného stavu - je druh opravy provedený i za použití jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud se již nejedná o technické zhodnocení

Údržba – je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám nebo poškození. Za údržbu se považuje i odstranění drobnějších závad

1.1 Pořizování Jiného drobného hmotného majetku včetně nákupů za hotové do 3 000 Kč u jiného drobného nehmotného do 7 000 Kč

Kritérium:

Za účelné se považuje:

 • skutečná aktuální potřeba organizace při jejím porovnání se stavem vedeným v evidenci tohoto majetku k zajištění provozu nebo cílů organizace)

Za hospodárné se považuje:

 • poptávané plnění bude řádně sjednáno,

 • předpokládá se realizace a dodání poptávaného majetku, zboží či služby tak, aby bylo k dispozici v požadovanou dobu, v požadovaném množství, v kvalitě odpovídající účelu, ke kterému má zboží či služba sloužit,

 • předpokládá se dodání plnění za co nejvýhodnější cenu dosažitelnou při dané poptávané kvalitě,

 • správce rozpočtu v rámci své schvalovací pravomoci v těchto případech nad rámec svých povinností zodpovídá za to, že se nákupy nebudou záměrně dělit a kumulovat, a že nebude obcházena interní směrnice pro oblast veřejných zakázek malého rozsahu.

Efektivnost není v případě pořizování jednotlivých položek jiného drobného hmotného majetku s ohledem na pořízení za ceny v místě a čase obvyklé posuzována

Týká se agend:

 • provoz organizace.

2.

Hmotný a nehmotný majetek pořízení, technické zhodnocení a opravy

2.1 Pořízení majetku v rozmezí Jiného DHM nad 3 000 Kč do 40 000 Kč a Jiného DNM nad 7 000 Kč do 60 000Kč (vše ceny bez DPH)

Kritérium:

Za efektivní se považuje:

 • pořízení potřebného a odpovídajícího majetku, jehož je dosahováno s ohledem na stav tohoto majetku vedený v evidenci majetku v porovnání s cíli organizace a jinými možnými variantami řešení,

 • pro pořízení formou výběrového řízení budou v zadávacích a obchodních podmínkách specifikovány požadavky nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,

 • součástí dokumentace k pořízení majetku bude Specifikace poptávky – předmět, parametry dodání, předpokládaná max. cena, hodnotící kritéria, smluvní podmínky, technické podmínky, záruční podmínky, smluvní pokuty... před vypsáním veřejné zakázky. Dále před podpisem smlouvy doložení nabídek a návrh na výběr nejvhodnějšího dodavatele a jeho schválení PO a SR.

Za účelné se považuje:

 • optimální míra dosažení cílů při plnění stanovených úkolů,

 • jasně identifikovatelná sumarizovaná, parametrizovaná a odůvodněná potřeba,

 • zvážení možných variant řešení dané potřeby a z nich v souladu s 3E volba té nejvhodnější resp. té, která při eliminaci rizik konkrétní operace dosáhne optimální míru přínosu ve vztahu k nákladům a splnění potřeby jejích podmínek v čase a objemu.

Za hospodárné se považuje:

 • poptávané plnění bude řádně sjednáno,

 • předpokládá se realizace a dodání poptávaného majetku, zboží či služby tak, aby bylo k dispozici v požadovanou dobu, v požadovaném množství, v kvalitě odpovídající účelu, ke kterému má zboží či služba sloužit,

 • předpokládá se dodání plnění za co nejvýhodnější cenu dosažitelnou při dané poptávané kvalitě. Dbá se na to, že bude poptávaná věc (zboží či služba) získána za co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele a to jak při pořízení, tak v následném provozování,

 • že zdroje jsou k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu.

Týká se agend:

 • Majetku v rozmezí HM nad 3 000 Kč do 40 000 Kč a NM nad 7 000 Kč do 60 000 Kč (vše ceny bez DPH).

2.2 Drobné opravy (úhrada z provozu u pořízeného HM do 3 000 Kč a NM do 7 000 Kč)

Kritérium:

Za účelné se považuje:

 • skutečná aktuální potřeba opravy tohoto majetku v organizaci při jejím porovnání se stavem vedeným v evidenci tohoto majetku k zajištění provozu nebo cílů organizace).

Za hospodárné se považuje:

 • poptávané plnění bude řádně sjednáno,

 • předpokládá se realizace a dodání poptávané služby tak, aby bylo k dispozici v požadovanou dobu, v požadovaném množství, v kvalitě odpovídající účelu, ke kterému má zboží či služba sloužit,

 • zvážení, zda s ohledem na cenu opravy a na cenu nové položky se oprava vyplatí

Efektivnost není v případě opravy jiného drobného hmotného majetku s ohledem na pořízení za ceny v místě a čase obvyklé posuzována.

Týká se agend:

 • opravy drobného hmotného a

Nahrávám...
Nahrávám...