dnes je 29.5.2024

Input:

Manuál pro hospodaření s majetkem města

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.14
Manuál pro hospodaření s majetkem města

Jaroslava Svobodová

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Zastupitelstvo města: .................. se na svém zasedání dne:......... usneslo dle ustanovení § 35 a 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na této závazné směrnici:

Metodické vymezení: Manuál pro hospodaření a organizačně-právní uspořádání pro efektivní využití stávajícího a budoucího majetku v souladu s majetkoprávními předpisy města při činnostech, které jsou zajišťovány subjekty s různou organizačně právní formou.

Oddíl I

Hospodaření s majetkem města

Poznámka:

Rozsah a způsob hospodaření s majetkem města je závislý na mnoha vzájemně se ovlivňujících faktorech. Je důležité se na možnosti využití vlastnických práv města jako vlastníka majetku a způsobu jeho hospodárného využití důkladně zaměřit.

Úspěšné řešení úkolu závisí především na těchto zásadních vyhodnoceních:

 • jaká úloha je vymezena v územním plánu rozvoje města,

 • jakým způsobem je realizován ekonomický rozvoj majetku města v investičním záměru a jaká role je majetku vymezena,

 • jak je zabezpečen rozvoj majetku města v rozpočtovém výhledu a způsob jeho financování podle předem zvolených vnitřně sladěných politik (např. orientace na údržbu, či opravy rekonstrukce a modernizace, nebo nová výstavba).

Čl. 1

Základní principy a předpoklady

1.1. Hospodaření s majetkem obce musí být v souladu s:

 • územním plánem města,

 • investičními záměry města,

 • rozpočtovým výhledem města,

 • vnitřně sladěnými politikami:

  1. opravy a údržby majetku,
  2. rekonstrukce a modernizace,
  3. nová výstavba.

1.2. Dále je hospodaření s majetkem města závislé na:

 • využití zisku z prodeje majetku, resp. pronájmu majetku,

 • využití dlouhodobých zdrojů.

1.3. Podle současně platné legislativy lze využít následující organizačně-právní uspořádání v souladu s obecně platnými závaznými předpisy, které se vztahují k hlavní a hospodářské činnosti města:

 1. vlastní hospodaření města prostřednictvím městských orgánů (právní subjekt = město),
 2. příspěvkové organizace, jejichž je město zřizovatelem,
 3. obchodní společnosti,
 4. svazky obcí,
 5. obecně prospěšné společnosti,
 6. zařízení města bez právní subjektivity - organizační složky města,
 7. nadace, sdružení, sbírky apod.

Čl. 2

Vlastnické právo, vztah k majetku

Poznámka:

Hospodaření s majetkem města v sobě zahrnuje:

 1. vedení podrobné evidence majetku,
 2. posuzování hodnoty majetku pro různé účely (prodej, nájem, nákup, pojištění a účetnictví finanční a manažerské,
 3. důsledné vyjednávání o prodejích, nákupech, pořízení a nájmech,
 4. marketingové disponování s majetkem,
 5. zabezpečení majetku při hospodářských aktivitách,
 6. údržba, opravy majetku,
 7. soustavný monitoring, kontrola a hodnocení využívání majetku města,
 8. zajištění trvalého rozvoje majetku.

2.1. Z právního postavení města plyne, že vlastník, tj. město, má právo se svým majetkem hospodařit v souladu s vlastnickým právem vyjádřeným v NOZ a z toho lze odvodit že vlastnické právo je nejdůležitějším zásadním věcným právem, a práva, povinnosti, ale i odpovědnost k majetku, která se vztahují k vlastníkovi, jsou následující:

 • Vlastník – město: ...................... má právo:

  1. věc držet, mít ji ve své moci,
  2. věc užívat, používat její plody a užitky,
  3. může věc spotřebovat
  4. s věcí nakládat, to znamená:
  1. použít jako záruku,
  2. zcizit, tzn. prodat, darovat,
  3. přenechat bezplatně do správy,
  4. přenechat úplatně:
   • do užívání,

   • do podnájmu,

   • zapůjčit,

e) převést do vlastnictví jiného subjektu:

 1. úplatně,
 2. bezúplatně.

2.2. Město může využít těchto forem naplnění majetkových práv:

 • předání do správy,

 • bezúplatný převod (darování),

 • úplatný převod s převodem vlastnictví,

 • nájem majetku,

 • výpůjčka majetku,

 • předání do smluvní odborné péče.

Termín: průběžně

Odpovídá:

Oddíl II

Majetek vyčleněný pro realizaci městem

Čl. 3

Majetek v rámci vlastní činnosti

Poznámka:

Jedná se o majetek, který používá město v rámci svých vlastních orgánů v rámci činnosti městského úřadu, jeho pracovníků (příp. organizačních složek). Jedná se o majetek, který je ve vlastnictví města a je používán pro plnění úkolů souvisejících se samostatnou působností města a přenesenou působností a tento majetek zpravidla slouží pro základní činnosti.

3.1. Obec využívá majetek ve vlastnictví města pro činnosti:

 • plnění základních funkcí městského úřadu,

 • veřejný pořádek,

 • požární ochranu,

 • sportovní, kulturní účely,

 • humanitární a sociální účely,

 • hřbitovy apod.

Čl. 4

Zásady pro hospodaření

Poznámka:

Monitorování, kontrolu a hodnocení povinností ve vztahu k majetku města mají orgány v přímé nadřízenosti podle organizačního řádu a řídící struktury. Nedostatky, porušení povinností k majetku jsou řešeny v souladu s organizačním řádem, občanským zákoníkem, zákoníkem práce a jinými právními předpisy.

4.1. Centrální evidenci majetku vede hospodářský odbor města v souladu s organizačním řádem.

4.2. Stanovený a vyčleněný majetek je předán do odpovědnosti pracovníkům v souladu s ustanoveními uvedenými v další části (I a II) směrnice o hospodaření s majetkem.

4.3. Inventarizace majetku je realizovaná podle nařízení k jejímu provedení a v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

4.4. Zabezpečení majetku v intencích směrnice provádí věcně příslušný odbor podle stanovené odpovědnosti.

Termín: průběžně

Odpovědnost: podle organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů

Čl. 5

Realizace majetkových práv u organizačních složek města bez právní subjektivity

Poznámka:

Organizační složka města vzniká na základě rozhodnutí zastupitelstva města jako součást města, jako součást účetní jednotky - města. Ke vzniku organizačních složek územního samosprávného celku – obce se vztahují ustanovení § 24, § 25 a § 26 zákona č. 250/2000 Sb. Ke zřízení organizační složky vydává město zřizovací listinu, která musí mít náležitosti podle § 26 cit. zákona.

5.1. Organizační složky města, které jsou zřízeny pro:

 • předškolní zařízení,

 • školská zařízení,

 • kulturní středisko,

 • sbor dobrovolných hasičů,

 • ostatní.

Podmínky hospodaření s majetkem města a finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizační složkou v oblasti školství jsou stanoveny obdobně ve statutu, který je neoddělitelnou součástí zřizovací listiny této organizační složky (podrobněji viz oddíl Zřizovací listiny).

5.2.1. Zřizovací listina bude obsahovat:

 1. formální náležitosti v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 250/2000 Sb.,
 2. věcné náležitosti, mezi které patří zejména:
  • vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele v případě, že majetek předá do správy organizační složce k jejímu vlastnímu hospodářskému užívání,

  • vymezením takovýchto majetkových práv se stanovuje:

   • jmenování vedoucí organizační složky,

   • podmínky pro využívání svěřeného majetku,

   • práva a povinnosti při nakládání s tímto majetkem,

   • stanovují se odpovědné osoby za:

    1. hospodaření s peněžními prostředky,
    2. hospodaření s vymezenou částí rozpočtu zřizovatele,
    3. vedení pokladní služby,
    4. vedení účetnictví v peněžním deníku.

5.2.2. Hospodaření organizačních složek města se realizuje v souladu s ustanovením § 24 až 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

5.2.3. Povinnost evidence: Majetek předaný k činnosti organizační složce se vede v pomocných knihách (operativní evidenci) organizační složky s cenovým ohodnocením a se stanovenými právy a povinnostmi k tomuto majetku.

Termín: průběžně

Odpovídá: tajemník městského úřadu

5.3. Provádění kontroly

Za provádění kontroly způsobů evidence, hospodaření a nakládání s majetkem a ostatními finančními prostředky odpovídá tajemník městského úřadu.

5.3.1. Povinnosti zahrnují:

 • pravomoci a odpovědnost k monitorování,

 • kontrole a hodnocení účinnosti za využívání svěřeného majetku, který podléhá soustavné kontrole a monitorování.

5.3.2. V organizační jednotce je třeba stanovit jmenovitě odpovědnost za činnost ve struktuře a podrobném seznamu jednotlivě:

u:........................komu:........................

Oddíl III

Majetek pro realizaci služeb

Čl. 6

Organizační formy pro realizaci služeb

Poznámka:

Realizovat služby lze:

 • městským úřadem - odbory městského úřadu,

 • organizační složkou,

 • neziskovými organizacemi:

  1. příspěvkovými organizacemi,
  2. obecně prospěšnými společnostmi,
 • obchodními společnostmi:

  1. akciová společnost - 100% vlastnictví,
  2. akciová společnost - podílové vlastnictví,
  3. společností s ručením omezeným:
   • jediný zakladatel,

   • několik společníků,

 • obchodními společnostmi cizími,

 • neziskovými organizacemi bez formálního vztahu k městu.

6.1. K realizaci činností město využije těchto organizačně právních forem:

 • organizační jednotky města

 • příspěvkové organizace

 • společnost s ručením omezeným se 100% majetkovou účastí města

Čl. 7

Stanovení činností

Poznámka:

Stanovení činností poskytovaných zpravidla, případně v rámci veřejných služeb:

 • správa a údržba bytového fondu,

 • sběr a likvidace odpadu,

 • veřejná zeleň a veřejné prostranství,

 • údržba a čištění ulic, pouliční osvětlení,

 • místní komunikace, údržba a čištění,

 • školství,

 • sportovní zařízení a podpora sportu,

 • sociální péče a pečovatelská služba,

 • vodovody a kanalizace, čistírny odpadních vod,

 • dopravní obslužnost, dodávka energie,

 • kulturní zařízení a podpora místní kultury,

 • hřbitovy a pohřební služba.

7.1.1. Organizační jednotky města:

 1. sportovní zařízení a podpora sportu,
 2. sociální péče a pečovatelská služba,
 3. kulturní zařízení a podpora místní kultury.

7.1.2. Příspěvkové organizace:

 1. hřbitovy a pohřební služba,
 2. školství,
 3. sportovní zařízení a podpora sportu.

7.1.3. Společnost s ručením omezeným se 100% majetkovou účastí města:

 1. správa a údržba bytového fondu,
 2. sběr a likvidace odpadu,
 3. veřejná zeleň a veřejné prostranství,
 4. údržba a čištění ulic, pouliční osvětlení,
 5. místní komunikace, údržba a čištění,
 6. vodovody a kanalizace, čistírny odpadních vod,
 7. dopravní obslužnost, dodávka energie.

Čl. 8

Zásady hospodaření s majetkem zajišťujícím výše uvedené činnosti

Poznámka:

V souvislosti se zmíněnou činností může obec ex ante vymezit, s jakými právy bude majetek předávat. Možnosti jsou následující:

 1. ponechá si ho ve svém vlastnictví,
 2. předá neziskové organizaci majetek ve vlastnictví města do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,
 3. předá organizacím do výpůjčky,
 4. přenechá ho za úplatu do nájmu,
 5. přenechá organizaci svůj majetek - smlouva o půjčce,
 6. převede svůj majetek bezúplatným převodem (darem) do vlastnictví,
 7. město svůj majetek předá do smluvní odborné péče v závislosti na hospodárném využití majetku.

8.1. Majetek používaný pro realizaci veřejných služeb

 • organizační složkou města – město ponechá ve svém vlastnictví,

 • příspěvkovou organizací – město předá formou výpůjčky,

 • společností s r. o. – město vloží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Části první Hlava I – Hlava V

.

8.2. Podrobné zpracování jednotlivých podmínek pro realizaci zásad hospodaření s majetkem města vyčleněným pro plnění úkolů v oblasti veřejných služeb plní:

 • vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu podle působnosti a v souladu s organizačním uspořádáním,

 • současně realizují monitorování, kontrolu a vyhodnocování jednotlivých forem realizace majetkových práv mezi městem a organizací.

8.3. Stanovení podmínek a monitorování stavu pro kontrolu a vyhodnocení se děje vždy v souladu s organizačním řádem ve spolupráci a hospodářsko-správnímu odboru města.

Poznámka:

Kritériem pro rozhodování o způsobu použití majetku města ve vztahu k organizaci realizující veřejné služby jsou:

 • dostupnost a pokrytí veřejné služby, přístupnost všem,

 • cena a oprávněnost dotace k cenám,

 • kvalita veřejných služeb ve srovnání se stanovenou normou,

 • rozvoj veřejných služeb (stagnace),

 • dopady do životního prostředí,

 • měřitelnost a efektivita služeb.

8.4. Součinnost

Vzhledem k výše uvedeným zásadám je nezbytně nutné zachovávat součinnost a spolupráci jednotlivých odborů a oddělení s hospodářsko-správním odborem v souladu s organizačním řádem města a v souladu s ustanovením směrnice o hospodaření s majetkem města.

8.4.1. V odpovědnosti a kompetenci vedoucího hospodářsko-správního odboru v souvislosti s výše uvedenými kritérii je:

úzká spolupráce s vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu,

stanovení zásad pro evidenci, účetnictví a inventarizace majetku realizovaného v rámci veřejných služeb (viz směrnice pro hospodaření s majetkem).

Oddíl IV

Zajištění služeb

Čl. 9

Majetek v rámci činností společností s ručením omezeným

Poznámka:

V uvedeném článku mohou být uvedeny v podrobné specifikaci charakter smluv, který se vztahuje k různě organizovaným činnostem.

9.1. Nakládání s komunálními odpady na území města:

Realizace: Smlouva o dílo

Zhotovitel: .....................

9.2. Sběr, odvoz, recyklace a zneškodnění odpadu na území města:

Realizace: Smlouva o dílo

Zhotovitel: .....................

Objednavatel: Sdružení obcí ......... regionu, jehož je město: ................. členem.

9.3. Správní činnost, provozní technické záležitosti, zajišťování služeb, stavební a opravářské práce – bytů, bytových prostor:

Realizace: Mandátní smlouva

Mandatář:..................................

9.4. Správní činnost, provozně-technické záležitosti, zajišťování služeb, stavebně-montážní a opravářské práce – nebytové prostory:

Realizace: Mandátní smlouva

Mandatář: ...................................

Čl. 10

Majetek v rámci sdružení právnických osob

Poznámka:

Směrnici je možno doplnit o různé formy sdružování. Mohou vznikat různé typy sdružení. Důsledkem je postavení tohoto sdružení a z toho plynoucí postupy účtování, evidence majetku, financování atd.

10.1. Zajišťování provozu skupinové veřejné vodovodní a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, chodu čerpací stanice a vodojemu:

Realizace: Smlouva o zájmovém sdružení právnických osob - obcí

Podle: Stanov sdružení právnických osob

Oddíl V

Zabezpečení a ochrana majetku

Poznámka:

Zabezpečení a ochraně majetku pro různé formy realizace podnikatelské a další činnosti je nutné věnovat zvláštní pozornost v souladu s těmito pravidly:

 • Je nutné majetek takto provozovaný důsledně ocenit a přesně specifikovat v seznamech operativní evidence.

 • Stanovit jasný způsob zobrazení v účetnictví města (v souladu s účtovým rozvrhem a směrnicí o oběhu dokladů - vnitřní kontrolní systém).

 • Stanovit jasný způsob operativní evidence.

 • Stanovit možnost a způsob ověření a kontroly oprav a údržby majetku, zákonných revizí, technických zhodnocení na majetku ve vlastnictví města.

 • Stanovit pravidla pro používání majetku a to pro účel který je stanoven ve smluvním vztahu.

 • Stanovit podíl města na výsledku realizace činností majetkem ve vlastnictví města v souladu s ustanoveními jednotlivým smluv.

 • Možnost kontroly provozování včetně inventarizace majetku.

 • Předkládání podkladů pro realizaci oprav, údržby, revizí a rozvoje majetku.

 • Zabezpečení používání majetku v souladu s platnými technickými normami.

 • Odpovědnost za vznik a následné odstranění poruch, závad, a poškození.

 • Odpovědnost a uhrazení škod vzniklých v důsledku katastrof a havárií.

Čl. 11

Povinnost ochrany a udržování majetku

11.1. Zabezpečení a ochraně majetku pro různé formy realizace podnikatelské a další činnosti je nutné věnovat zvláštní pozornost v souladu s těmito pravidly:

a) Je nutné majetek takto provozovaný ocenit a přesně specifikovat v seznamech operativní evidence.

odpovídá: Vedoucí hospodářsko-správního odboru (dále jen HSO)

b) Zobrazení veškerého majetku v účetnictví města musí být v souladu s účtovým rozvrhem a směrnicí o oběhu dokladů - vnitřní kontrolní systém.

odpovídá: Vedoucí HSO

c) K veškerému majetku města se vede operativní evidence s úplnou dokumentací, která obsahuje informace o:

 • způsobu nabytí majetku,

 • ocenění majetku,

 • odpovědnosti za uložení a ochranu majetku,

 • a další specifické požadavky.

odpovídá: Vedoucí HSO

d) Možnost a způsob ověření a kontroly oprav a údržby majetku, zákonných revizí, technických zhodnocení na majetku ve vlastnictví města.

odpovídá: Vedoucí HSO

e) Pravidla pro používání majetku a to pro účel, který je stanoven ve smluvním vztahu, stanoví ve spolupráci s odpovědnými vedoucími pracovníky.

odpovídá: Vedoucí HSO

f) Kontroly provozování včetně inventarizace majetku.

odpovídá: Vedoucí HSO

g) Předkládání podkladů pro realizaci oprav, údržby, revizí a rozvoje majetku.

odpovídá: Vedoucí HSO

h) Zabezpečení používání majetku v souladu s platnými technickými normami.

odpovídá: Vedoucí jednotlivých odborů

i) Odpovědnost za vznik a následné odstranění poruch, závad, a poškození.

odpovídá: Provozovatel

Vedoucí příslušných odborů

j) Odpovědnost a uhrazení škod vzniklých v důsledku katastrof a havárií.

odpovídá: Právník města

Čl. 12

Kompetence a odpovědnosti

12.1. Na odpovědnosti za uvedená zabezpečení a ochranu majetku realizovaného pomocí výše vyjmenovaných vztahů se podílejí rovnoměrně podle organizačního řádu v souladu s ostatními směrnicemi o hospodaření a evidenci majetku města, v souladu s kompetencemi a pravomocemi a v souladu s ustanovením jednotlivých smluv:

 • provozovatelé jednotlivých činností odpovědní za účelné a efektivní nakládání a využití svěřeného majetku dle ustanovení jednotlivých smluv,

 • vedoucí HSO odpovědný za účetní evidenci, kontrolu a inventarizaci majetku,

 • vedoucí HSO města odpovědný za přesnou operativní evidenci majetku, která v každém okamžiku je v souladu s účetním stavem,

 • vedoucí HSO odpovědný za ochranu a údržbu majetku.

Oddíl VI

Převody a realizace majetku města

Čl. 13

Podmínky pro bezúplatné převody

Poznámka:

Město jako vlastník má právo s majetkem nakládat, tj. může majetek prodat nebo darovat.

Předmětem darování, prostřednictvím darovací smlouvy je zpravidla majetek:

 • dlouhodobý hmotný majetek,

 • drobný dlouhodobý hmotný majetek,

 • zásoby,

 • ostatní majetek.

13.1. Zásady převodu majetku formou daru - povinnosti dárce:

 • Majetek se bezplatně obdarovanému přenechá.

 • Dosavadní správce je povinen upozornit na vady na darovaném majetku, o kterých ví.

 • Dosavadní správce je oprávněn se domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k dárci chová tak, že porušuje dobré mravy.

 • Dosavadní správce stanovuje bližší podmínky používání daru.

13.2. Povinnosti obdarovaného:

 • Majetek přijímá a zahrne do svých aktiv.

 • Je povinen (v případě, že dar převzatý splňuje podmínky předmětu darovací daně) podat daňové přiznání na daň darovací.

13.3. Dar splňuje podmínky daru, když splňuje podmínky § 2055 až 2078 NOZ a tím, že je známo:

 • kdo je dárce,

 • kdo je obdarovaný,

 • účel poskytnutí a převzetí daru,

 • datum předání daru,

 • vyjádřená hodnota daru.

13.4. Bezúplatný převod lze podle zhodnocení všech okolností souvisejících se zřízení neziskových organizací a zařízení realizovat u organizačních složek:

 • kulturního a informačního střediska,

 • u základních škol s právní subjektivitou,

 • u škol a školských zařízení bez právní subjektivity,

 • u jednotky sboru dobrovolných hasičů,

 • dobrovolných svazků obcí,

 • nadací a ostatních neziskových organizaci nezřízených městem.

13.5. Pravomoci pro bezúplatný převod

Dar je realizovaný převod vlastnických práv na jinou osobu. Pravomoc se stanovuje městu. Schválení dané hospodářské operace podléhá schválení zastupitelstva.

Čl. 14

Podmínky pro svěření vlastnických práv

Poznámka:

Vymezení majetku ve vlastnictví města – zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek)

Vymezení majetkových práv: uvede ve zřizovací listině tak, aby organizaci bylo umožněno, aby svěřený majetek spravovala pro hlavní účel, pro který byla zřízena. Zejména je nutné uvést práva a povinnosti spojené s:

 • plným a efektivním a ekonomicky účelným využíváním,

 • podmínkami pro péči a ochranu majetku,

 • rozvojem a další zvelebení,

 • podmínkami pro případný investiční rozvoj,

 • pravidly pro výrobu, prodej zboží,

 • podmínkami pro případné pronajímání třetí osobě,

 • stanovením podmínek evidence a inventarizace majetku ve vlastnictví města,

 • stanovením podmínek pro případné použití majetku pro doplňkovou činnost a jinou činnost,

 • stanovením doby, na kterou je majetek příspěvkové organizaci svěřen.

14.1. Podklady pro vymezení majetkových práv podle zákona připravuje vedoucí odboru HSO spolu s ostatními odbory.

14.1.1. Schvaluje: Zastupitelstvo města

14.1.2. Vymezení majetku ve vlastnictví města – zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, bude realizován na:

 • základě připojeného protokolu,

 • odsouhlasením kompetentních pracovníků,

 • datem a místem předání,

 • na základě vnitřního dokladu podle smlouvy vystaveného účtárnou,

 • na základě vnitřního dokladu centrální evidence.

14.1.3. Smlouva o výpůjčce

Navrhuje: Vedoucí HSO ve spolupráci s ostatními odbory

Schvaluje: Rada města

14.1.4. Bezúplatný převod (dar)

Navrhuje Vedoucí HSO ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů

Schvaluje: Zastupitelstvo města

14.1.5. Formy nájemní smlouvy

Navrhuje: Vedoucí HSO spolu s ostatními odbory

Schvaluje. Rada města

Čl. 15

Podmínky pro smluvní vztahy

Poznámka:

Vzhledem k obecné právní úpravě je provedeno zrovnoprávnění všech účastníků občanskoprávních vztahů. U obecné odpovědnosti každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Tato právní povinnost může být založena přímo zákonem, nebo plyne z ustanovení jednotlivých smluv. Samotným porušením právní povinnosti ještě odpovědnost za škodu nevzniká. Je nezbytné, aby škoda vznikla a aby mezi porušením povinnosti a škodou byla příčinná souvislost. U obecné odpovědnosti za škodu má význam i provinění, to je úmysl nebo nedbalost na straně škůdce. Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu nebo vlastním jednáním.

15.1. Realizace majetkových práv pro používání majetku města musí plně respektovat a být v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

15.1.1. Zabezpečení ochrany majetku:

 • vedení předepsané evidence,

 • účtování o majetku,

 • pojištění majetku,

 • fyzické zabezpečení majetku.

15.1.2 Zajištění používání majetku podle jeho určení ke stanovenému způsobu užívání:

 • znalost a respektování obecných zásad pro způsoby užívání majetku,

 • zajištění příjmů z realizace majetku,

 • vnitřní zúčtování v souladu s obsahem jednotlivých středisek,

 • oprávněnost používání majetku,

 • opravy a údržba, technické zhodnocení majetku,

 • odpovědnost za majetek, tj. obecná a hmotná.

15.1.3. Obecná odpovědnost:

 • založena přímo zákonem,

 • plyne ze smlouvy.

Oddíl VII

Zásady pro hospodaření s majetkem hospodářské činnosti města

Čl. 16

Podmínky pro provozování hospodářské činnosti

Poznámka:

V rámci podnikatelské činnosti musí být splněny následující podmínky:

 • Hospodářská (podnikatelská) činnost nesmí být realizována na úkor činností stanovených městu obecně závaznými předpisy.

 • Budou předem stanoveny kritéria efektivity a úspěšnosti dané hospodářské činnosti.

 • Bude předem řešeno, jakým způsobem může být použit a rozdělen zisk z hospodářské činnosti.

 • Bude předem stanoveno, jakým způsobem se uhradí ztráta z této činnosti.

 • Budou prováděny kalkulace cen výrobků a služeb realizované činnosti.

 • Bude stanovený režim pro účetnictví podnikatelské činnosti.

 • Bude stanoven režim pro využívání majetku města sloužící pro podnikatelskou činnost.

Budou stanoveny potřebné režimy pro finanční řízení podnikatelské činnosti.

16.1. Hospodářská (podnikatelská) činnost nesmí být realizována na úkor činností stanovených městu obecně závaznými předpisy. Hospodářskou činnost v rámci města stanoví.

schvaluje: Zastupitelstvo města

odpovídá: Vedoucí HSO

16.2. Kritériem efektivity je zisk z činnosti dosahovaný v souladu s dalšími užívanými ukazateli finančního řízení:

Jsou to tyto ukazatelé, které se budou sledovat v časové řadě. Analýzu provádí pověřený pracovník, závěry jsou předkládány zastupitelstvu v dohodnutých termínech

16.2.1. Zaměření finanční analýzy

 • Analýza rentability

 • Analýza finanční stability

 • Analýza struktury

 • Analýza likvidity

 • Analýza oběhu prostředků

Provádí: Vedoucí finančního odboru (analytik města)

schvaluje: Zastupitelstvo města

16.3. Zisk z hospodářské činnosti bude zapojen jako dlouhodobý zdroj na investiční výstavbu.

Schvaluje: Zastupitelstvo města

odpovídá: Vedoucí HSO

16.4. Ztráta z této hospodářské (podnikatelské) činnosti musí být uhrazena ze zisku z této činnosti nejpozději v následujícím roce. Ztráta nesmí být dotována z rozpočtu (hlavní činnosti) obce.

Schvaluje: Zastupitelstvo města

odpovídá: Vedoucí HSO

16.5. Kalkulace cen výrobků a služeb provádí vedoucí finančního odboru podle obvyklých způsobů v rámci ekonomických propočtů.

Schvaluje: Rada města

odpovídá: Vedoucí HSO

16.6. Účetnictví hospodářské činnosti bude vedeno průkazně, úplně odděleně od ostatní činnosti a na základě nákladově - výnosového principu.

Schvaluje: Rada města

odpovídá: Vedoucí finanční účtárny

16.7. Majetek města sloužící pro hospodářskou činnost bude evidovaný ve zvláštním okruhu (střediskového) hospodaření. Je viditelně označen v operativní evidenci a je stanovena odpovědnost za obhospodařování majetku.

Schvaluje: Zastupitelstvo města

odpovídá: Vedoucí HSO

16.8. Finanční hospodaření v rámci hospodářské (podnikatelské – zdaňované) činnosti odpovídá obecně závazným finančním předpisům včetně provedených:

 • kalkulací,

 • klíčování (provozních) nákladů,

 • užití (daňových odpisů),

 • daňových povinností (včetně DPH).

Schvaluje: Rada města

Odpovídá: Vedoucí Finančního odboru

Oddíl VIII

Podmínky pro prodej majetku

Čl. 17

Aspekty prodeje

Poznámka:

Jaké důvody vedou město k prodeji majetku?

Město se v důsledku minulosti dostalo do situace, že nedokáže vždy majetek ve svém vlastnictví plně a zodpovědně realizovat a to:

 • v důsledku nedostatku finančních prostředků na jejich provoz,

 • náklady na provoz, zejména udržování a v neposlední řadě nutnost realizace technického zhodnocení na majetku města neustále rostou,

 • stanovení majetku po důkladném rozboru, který nelze v rámci vlastnictví obhospodařovat a který je

Nahrávám...
Nahrávám...