dnes je 29.5.2024

Input:

Rozpočtový proces města - pravidla

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.2
Rozpočtový proces města – pravidla

Jaroslava Svobodová

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při kontrole plnění rozpočtu. Směrnice vymezuje některé související základní postupy a vedení dokumentace při zpracování účetnictví, podrobně specifikuje provádění inventarizací a zpracování účetní závěrky.

2. Směrnici vydává Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PRVNÍ

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ

Článek 1

Pravidla pro sestavování rozpočtu

1. Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem, je sestavován v termínu počínaje měsícem září do konce prosince předchozího roku.

Garantem za přípravu a zpracování rozpočtu je vedoucí Odboru finančního. Na zpracování návrhu rozpočtu se podílí vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu. Jejich návrhy musí vycházet z dlouhodobé koncepce rozvoje města, rozhodnutí Zastupitelstva města, Rady města, schváleného rozpočtového výhledu (§ 4, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dalších požadavků.

2. Vedoucí jednotlivých odborů zabezpečují předložení návrhu rozpočtu ředitelů organizací, jejichž zřizovatelem je město (dále jen ředitelů organizací) a jednatelů obchodních společností, kde je město zakladatelem a provádí kontrolu navrženého rozpočtu s ohledem na věcnou správnost předloženého rozpočtu a dodržení zásady hospodárnosti.

3. Z návrhů jednotlivých vedoucích odborů zpracuje rozpočtové oddělení Odboru finančního první verzi, kterou předloží starostovi, místostarostům, tajemníkovi (dále jen vedení města) k posouzení prioritních výdajů. Vedení města poté navrhuje úpravy pro následující dohadující řízení. Řízení probíhá za účasti vedoucích odborů, případně i ředitelů organizací, vedení města a eventuálně zástupce Finančního výboru. Rámcový návrh rozpočtu z dohadovacího řízení projedná Rada města a finanční výbor Zastupitelstva města. Poté Rada města předkládá návrh rozpočtu města k projednání a schválení Zastupitelstvu města.

Konečný návrh rozpočtu města musí zahrnovat finanční vazby ke státnímu rozpočtu tak, jak je stanovuje zákon o státním rozpočtu a rozpis provedený příslušným krajským úřadem.

4. Po schválení návrhu rozpočtu zabezpečí rozpočtové oddělení Odboru finančního rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby včetně stanovení ukazatelů čerpání výdajů rozpočtu a stanovení finančních vazeb a ostatních vztahů k  příspěvkovým organizacím a dalším subjektům. Schválený rozpis rozpočtu předá Odbor finanční jednotlivým vedoucím odborů, vedoucím organizačních složek, a to nejpozději do 30 pracovních dní ode dne schválení Zastupitelstvem města.

5. V případě, že nelze zabezpečit schválení návrhu rozpočtu města do 31. 12. předcházejícího roku, Odbor finanční zpracuje návrh zásad rozpočtového provizoria a předloží jej k projednání vedení města. Následně Odbor finanční zapracuje do návrhu případné úpravy z dohadovacího řízení a předloží návrh k projednání Radě města. Rada města po projednání předloží návrh rozpočtového provizoria ke schválení Zastupitelstvu města. Návrh rozpočtového provizoria musí být schválen nejpozději k 31. 12. předcházejícího roku.

6. K zajištění zpracování rozpočtu města vedoucí Odboru finančního zpracuje nejpozději do konce měsíce července podrobný harmonogram pro sestavení rozpočtu na následující kalendářní rok. Harmonogram vymezuje jednotlivé fáze zpracování návrhu rozpočtu, rozsah předkládaných podkladů, závazné termíny a odpovědnost konkrétních osob.

7. Společně s přípravou rozpočtu probíhá také zpracování rozpočtového výhledu města. Postup zpracování (případně aktualizace) rozpočtového výhledu je stejný jako u zpracování rozpočtu města.

8. Rozpočtový výhled města se zpracovává na období 2–5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

9. Každoročně spolu s projednáváním rozpočtu se provádí aktualizace rozpočtového výhledu, a to tak, aby byl dodržen časový rozsah jeho platnosti (viz bod 8).

Článek 2

Čerpání

Nahrávám...
Nahrávám...