dnes je 29.5.2024

Input:

Schvalování účetní závěrky

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.26
Schvalování účetní závěrky

Jaroslava Svobodová

Organizační uspořádání účetní jednotky: ÚSC XXXXXXXXXXXX

Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC – (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC)

Označení:

Zpracoval:Kontroloval: interní auditor

Platnost:Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány

Datum vydání: Vydává: Odbor pro vnitřní věci

Nahrazuje:Doplňuje: ......................................

Počet stran:

Přílohy:

1. Konsultační zpráva komise pro posouzení podkladů ke schvalování

2. Zápis o usnesení o schválení účetní závěrky

Metodické vymezení: Vnitřní organizační směrnice

Úvodní ustanovení

Tato vnitřní organizační směrnice se vydává na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Var: Krajské zřízení

Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů [ § 35 odst. 2 písm. i) a § 59 odst. 1 písm. n)].

Var: Obecní zřízení

Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů [ § 84 odst. 2 písm. b) a § 102 odst. 2 písm. b)].

Var: Hlavní město Praha

Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů [ § 59 odst. 2 písm. e) a § 68 odst. 2 písm. g)].

Směrnice je vydána ve smyslu požadavků zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve smyslu požadavku § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, (dále jen vyhláška o schvalování) pro úpravu procesu schvalování, nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí o schválení účetní závěrky, v rozsahu odpovědnosti schvalovacího orgánu za jím schválenou účetní závěrku.

Čl. I

Cíl schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku

1.1 Cílem schvalovacího procesu je efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

1.2 Dotčení pracovníci zajistí přípravu a předložení podkladů pro schvalování účetní závěrky schvalujícímu orgánu přehledným způsobem tak, aby mohlo dojít k efektivnímu naplnění cíle uvedenému v bodě 1.1.

1.3 Dotčení pracovníci (komise) jsou jmenovaní usnesením resp. rozhodnutím

Varianty:

 • zastupitelstva

 • rady

 • starosty

Čl. II

Základní pojmy

2.1 Pro účely této směrnice se rozumí:

2.1.1 Schvalovanou účetní závěrkou, účetní závěrka sestavená účetní jednotkou k rozvahovému dni, k 31. 12. běžného roku

2.1.2 Schvalovanou účetní jednotkou ÚSC a jemu podřízené příspěvkové organizace, jejíž účetní závěrka podléhá schválení podle k tomu vydanému právnímu předpisu,

2.1.3 Schvalujícím orgánem

 • orgán zastupitelstvo ÚSC;

 • Rada ÚSC pro podřízené příspěvkové organizace.

2.1.4 Dotčenou osobou jsou níže uvedení zaměstnanci podílející se na jednotlivých přípravách v procesu schvalování podle uvedených kompetencí a pravomocí samotné účetní jednotky a pracovníci příspěvkové organizace, zřízené příslušným územním samosprávným celkem, která má v moci účetní záznamy rozhodné pro činnosti při procesu schvalování účetní závěrky, zejména která zajišťuje vznik, převzetí nebo úschovu účetních záznamů schvalované účetní jednotky.

2.1.5 Dotčení pracovníci (komise) budou jmenováni samostatnými řídícími akty, nejdéle do konce prvního měsíce následujícího po roce sestavené schvalované účetní závěrky tj. k 31. 1. následujícího roku.

2.2 Další klíčové pojmy stanovené

2.2.1 "Komise pro ověření účetní závěrky“ (dále jen komise) – poradní orgán zastupitelstva (resp. rady) v procesu schvalování účetní závěrky.

2.2.2 "Konsultační zpráva“ – podpůrný dokument zpracovaný jako výstup vycházející z posouzení předložených podkladů podle § 5 a § 17 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Výstup – prohlášení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. musí být odsouhlasen jejími členy. Vzor prohlášení je přílohou č. 1 a č. 2 této směrnice

2.2.3 Kritéria – uplatňovaná hlediska, podle kterých je posuzována potřebná, odpovídající úroveň účetní závěrky sestavená a posuzovaná ve smyslu stanoveného cíle uvedeného v článku II. bodu 2.3 této směrnice.

2.2.4 "Garant“ pro schvalování účetní závěrky, osoba/osoby jmenované schvalovacím orgánem (zastupitelstvem, radou) pro průběžný dohled nad procesy schvalování pro odstraňování zjištěných závad za účelem zlepšování procesu včetně průběžné komunikace mezi dotčenými orgány a dotčenými osobami ve smyslu vyhlášky o schvalování.

2.3 Kritéria ve vztahu na zákon o účetnictví

2.3.1 Úplnost - účetní závěrka obsahuje v souladu s účetními metodami veškerá aktiva, závazky, práva, údaje o vlastním kapitálu a zároveň vykázané položky reálně existují. V účetnictví byly v příslušném období v účetních knihách zaúčtovány všechny účetní případy, které se uskutečnily v účetní jednotce, a účetní jednotka může doložit o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.

2.3.2 Průkaznost - účetnictví je průkazné, pokud jsou splněny požadavky zákona o účetnictví, všechny účetní záznamy jsou průkazné a byla provedena inventarizace majetku a závazků splňující ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

2.3.3 Věrný obraz - zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě § 7 odst. 2 ZoÚ.

2.3.4 Poctivý obraz - zobrazení je poctivé ve smyslu § 7 odst. 2 ZoÚ, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

2.3.5 Finanční situací účetní jednotky se rozumí odpovídající (příznivá) majetková a zdrojová struktura, tvorba výsledku hospodaření a finanční stabilita účetní jednotky (měřená obvyklými finančními nástroji).

2.3.6 Finanční rizika, jako rizika odvozená z analýzy majetkové a zdrojové struktury vykazovaných dat účetní závěrky ve vztahu na odpovídající aplikaci stanovených účetních metod pro zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Čl. III

Kompetence a odpovědnosti orgánů

3.1 Schvalující orgán

Odpovědnost schvalujícího orgánu je dána jeho úkolem a předmětem činnosti – což je schválení/neschválení účetní závěrky. V rámci této odpovědnosti schvalující orgán zajistí:

 • profesní podporu (personální) při schválení účetní závěrky,

 • nastavení obsahu, rozsahu a lhůt pro shromáždění podkladů potřebných pro schválení účetní závěrky,

 • kritéria pro objektivní vyhodnocení podkladů.

3.1.1 Způsob identifikace schvalujícího orgánu

Za schvalující orgán jedná a podepisuje na základě zmocnění (= výsledku hlasování).

Varianty: např. starosta obce.

3.1.2 Schvalující orgán stanoví ze svých členů "garanta“ pro

 • schvalovanou účetní závěrku ÚSC

Varianta

kterým je člen (resp. jmenovaní členové) zastupitelstva

 • schvalovanou účetní závěrku příspěvkových organizací

Varianta

kterým je člen (resp. jmenovaní členové) rady (resp. zastupitelstva)

3.1.2 Garant je odpovědný za průběžné předkládání vyžádaných podkladů schvalujícímu orgánu, charakterizuje zjištění ve zpracované konsultační zprávě komise, navrhuje stanovisko schvalujícího orgánu. Zároveň působí průběžně jako komunikační spojka mezi zastupitelstvem resp. radou) a komisí pro ověření účetní závěrky.

3.2 Komise pro ověření účetní závěrky – kompetence a odpovědnosti

Pro efektivní průběh daného procesu jmenuje schvalující orgán "Komisi pro ověření účetní závěrky“ (dále jen Komise).

3.2.1Komise je jmenována

Varianty:

např. Usnesením zastupitelstva

Usnesením Rady

Jmenováním

apod.

Varianty:

Členové komise:

předseda : Vedoucí ekonomického odboru Varianty: Interní auditor

členové: Vedoucí odboru rozpočtu

Vedoucí finanční účtárny

Účetní apod.

Poznámka:

Členové komise jsou obvykle pracovníci z řad zaměstnanců, ale mohou se jimi stát i přizvaní externí pracovníci (poradci, auditoři apod.), volba členů poradního orgánu je závislá na potřebné (odpovídají) míře ujištění, kterou chce zastupitelstvo (rada) získat o spolehlivosti předkládaných dat. Obecně se má za to, že hodnocení předložených dat nezávislou osobou přináší vyšší míru ujištění.

3.2.2 Povinnosti Komise

3.2.2.1 Členové Komise odpovídají za průběžný dohled nad vedením účetnictví a zpracované výstupy (mezitímní účetní závěrky) podle požadavků stanovených zejména § 7, 8, 18 a 19 ZoÚ.

3.2.2.2 Pro splnění daného úkolu zpracuje předseda komise "plán průběžného dohledu nad vedením účetnictví" dané účetní jednotky. Tento plán je součástí řídící kontroly v účetní jednotce podle ustanovení § 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a samosprávě.

3.2.2.3 Výstupem Komise je "Konsultační zpráva“ obsahující vyjádření k předložené schvalované účetní závěrce a případné doporučení ke schválení resp. neschválení účetní závěrky. Pokud bude navrhováno neschválení účetní závěrky, je povinností Komise tento návrh relevantně zdůvodnit.

3.2.2.4 Při průběžném zjišťování nedostatků jsou členové Komise povinni konsultovat tyto nedostatky s ostatními členy komise, pořizovat záznamy z těchto jednání a předkládat během celého procesu návrhy na případná nápravná opatření všem dotčeným osobám a zaměstnancům, kteří jsou vlastníci procesů nebo se na procesech podle vnitřního řádu podílejí.

3.2.2.5 Podklady, potřebné pro vyjádření zpracované v konsultační zprávě si vyžaduje prostřednictvím garanta komise v průběhu celého období zpracování účetních dat až po zpracování výstupu – účetní závěrku. Těmito podklad jsou zejména:

 • účetní závěrky (čtvrtletní – mezitímní),

 • účetní doklady a účetní záznamy,

 • další účetní záznamy (Hlavní kniha, kniha syntetických a analytických účtů, kniha podrozvahových účtů, předvaha.

3.2.2.6 Povinností komise jako poradní skupiny bude vyhodnotit podklady ke schválení účetní závěrky, navrhnout případné rozšíření předložených podkladů a doporučit schvalujícímu orgánu schválení nebo neschválení účetní závěrky. V případě, že zjistí skutečnost, která by mohla znamenat nechválení účetní závěrky, je povinna neprodleně oznámit schvalujícímu orgánu, a učinit kroky pro zajištění nápravy.

3.2.2.7 Rozšíření požadovaných podkladů může být o relevantní dokumenty, jako jsou např.

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření;

2. Účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem jako např.

a. Inventarizační zpráva, inventurní soupisy (§ 6 odst. 3, § 29, § 30 ZoÚ)

b. Odpisový plán (§ 28 ZoÚ)

c. Účetní knihy (§ 13 ZoÚ)

d. Účtový rozvrh [ § 4 odst. 8 písm. f) ZoÚ ]

Ostatní podle vyžádání

 • zpráva auditora (ověření účetní závěrky, audit dotací, je-li zpracována),

 • zprávy o výsledcích veřejnoprávní kontroly,

 • zprávy interního auditu zaměřené na předmět schvalovacího procesu [ § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., a na základě § 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. ]

 • účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem – účetní doklady (§ 11 ZoÚ), účetní zápisy (§ 12 ZoÚ),

 • vnitřní předpisy – směrnice, pokyny, rozhodnutí apod.,

 • majetkové karty,

 • podklady z analytických evidencí (pohledávky, závazky, zásoby),

 • žádosti, smlouvy, objednávky,

 • rozhodnutí, stanoviska, doporučení zaměřené na předmět schvalovacího procesu,

 • další doplňující informace, relevantní pro proces schvalování.

Čl. IV

Forma, obsah a rozsah předávaných podkladů

4.1 Schvalovacímu orgánu (zastupitelstvu) budou ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování v rámci zákonné povinnosti předkládány níže uvedené účetní záznamy:

 • Schvalovaná účetní závěrka účetní jednotky dle § 18 ZoÚ její níže uvedené jednotlivé části

 • Rozvaha

 • Výkaz zisku a ztrát

 • Příloha

 • Přehled o peněžních tocích

 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

 • "Konsultační zpráva“ (je-li povinnost stanovena)

4.2 Schvalovacímu orgánu (radě) budou ve smyslu ustanovení § 17 vyhlášky č. 220/2013 Sb. v rámci zákonné povinnosti předkládány níže uvedené účetní záznamy zřizovaných (příspěvkových) organizací:

 • Rozvaha

 • Výkaz zisku a ztrát

 • Příloha

 • Přehled o peněžních tocích

 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

 • "Konsultační zpráva“ (je-li povinnost stanovena)

Variantně:

a) Pokud je stanovena komise, bude součástí výše uvedených podkladů také zpracovaná "Konsultační zpráva“ jako podklad a závěr poradenského (konzultačního) týmu stanoveného schvalujícím orgánem.

b) Pokud není ustanovena komise a ani garant odpovědný za efektivní způsoby komunikace v daném procesu, bude muset schvalovací orgán pro potřebnou míru ujištění vyžadovat i další následující podklady, kterými jsou zejména:

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření;

 • Účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem jako např.:

  1. Inventarizační zpráva, inventurní soupisy (§ 6 odst. 3, § 29, § 30 ZoÚ),
  2. Odpisový plán (§ 28 ZoÚ),
  3. Účetní knihy (§ 13 ZoÚ),
  4. Účtový rozvrh [ § 4 odst. 8 písm. f) ZoÚ ].

Ostatní podle vyžádání

 • zpráva externího auditora (o ověření účetní závěrky, audit dotací, je-li zpracována),

 • zprávy o výsledcích veřejnoprávní kontroly,

 • zprávy interního auditu zaměřené na předmět schvalovacího procesu,

 • účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem – účetní doklady (§ 11 ZoÚ), účetní zápisy (§ 12 ZoÚ),

 • vnitřní předpisy – směrnice, pokyny, rozhodnutí apod.,

 • majetkové karty,

 • podklady z analytických evidencí (pohledávky, závazky, zásoby),

 • žádosti, smlouvy, objednávky,

 • rozhodnutí, stanoviska, doporučení zaměřené na předmět schvalovacího procesu,

 • další doplňující informace, relevantní pro proces schvalování.

Čl. V

Lhůty a termíny pro předávání podkladů

5.1 Průběžné předkládání podkladů

Členové komise jsou oprávněni vyžadovat podklady za sledované období průběžně a vyhodnocovat skutečný stav v rámci dílčích sdělení o případných nesprávnostech nebo jiných zjištěných závadách, které by vedly k ohrožení

Nahrávám...
Nahrávám...