dnes je 29.5.2024

Input:

Směrnice o ochraně osobních údajů v kamerovém systému

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.5.12
Směrnice o ochraně osobních údajů v kamerovém systému

PaedDr. František Havelka, PhD.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Ochrana osobních údajů v kamerovém systému 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Směrnice o ochraně osobních údajů v kamerovém systému

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Tato směrnice Ochrana osobních údajů v kamerovém systému v Název školy dle zřizovací listiny (dále jen "směrnice") stanovuje opatření k ochraně osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím kamerového systému s pořizováním záznamu u Název školy dle zřizovací listiny.

Článek II

Účel instalace kamerového systému

2.1 Účelem instalace kamerového systému Ochrana majetku a zdraví zaměstnanců, klientů, dětí, žáků, studentů a prevence proti vandalismu.

2.2 Právním základem pro výše uvedený účel zpracování je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů oprávněný zájem správce.

2.3 Záznamy nebudou předány jiným příjemcům s výjimkou orgánů činných v trestním řízení nebo správních orgánů pro účely přestupkového řízení, a to pouze v opodstatněných případech.

Článek III

Správce kamerového systému

3.1 Správcem kamerového systému je určený zaměstnanec externího dodavatele, jímž je firma Úplný název firmy na základě Smlouvy o Správě ICT – specifikace smlouvy.

Článek IV

Informace o monitoringu

4.1 Zaměstnanci, klienti, děti, žáci, studenti jsou o sledování prostor kamerovým systémem informováni o provozování kamerového systému se záznamem ve Školním řádu.

Mimo výše uvedené způsoby informovanosti jsou na všech vstupech do prostor příspěvkové organizace umístěny informační tabulky v rozsahu:

 1. sdělení, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem,
 2. piktogramu/ obrázku kamery,
 3. označení správce zpracování,
 4. odkazu na osobu, u které je možné získat o kamerovém systému a osobních údajích v něm zpracovávaných další informace (pověřenec pro ochranu osobních údajů).

4.2 Případné další informace o provozování kamerového systému veřejnosti (na základě dotazu) poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů v rozsahu sdělení:

 1. identifikace správce (název, IČ, sídlo),
 2. účelu zpracování,
 3. rozsahu zpracování a kategorií osobních údajů (obrazový záznam kamerového systému),
 4. místa zpracování (adresy),
 5. příjemce zpřístupněných údajů (orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení apod.),
 6. počtu kamer,
 7. doby uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování,
 8. o rozsahu práv, která může uplatnit:
  1. požadovat informaci o zpracování jeho osobních údajů,
  2. požadovat umožnění přístupu k jeho osobním údajům
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Název školy dle zřizovací listiny jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání jeho osobních údajů
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. podat stížnost u dozorového orgánu.

Specifikace kamerového systému1

Článek V

Záznamové zařízení

5.1 Data jsou nahrávána na server, samostatně vyhrazený pro kamerový systém. Doba archivace zaznamenaných dat je 7 dnů ve školním roce, a 21 dní o letních prázdninách. Po této době jsou data, pokud nebyla využita v souladu s účelem jejich pořizování, automaticky přehrávána novým záznamem.

5.2 Záznam je pořizován v nepřetržitém režimu.

Článek VI

Monitorování záběrů

6.1 Stálý monitoring záběrů kamer není prováděn. Pořízené záznamy jsou využívány pouze v případě, že byla zjištěna událost poškozující majetek, chráněné zájmy nebo zdraví a životy zaměstnanců, klientů nebo žáků.

Článek VII

Kamery

Kamera Monitorované prostory 
K01 – K02  Prostor hlavního a zadního vchodu do objektu  
K03   
K04   

Povinnosti osob oprávněných k exportu uložených

Článek VIII

Správce kamerového systému

8.1 Zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích v kamerovém systému a o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

8.2 V součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů zajistit informační povinnost.

8.3 Zajistit trvalou provozuschopnost kamerového systému. V případě poruchy kamerového systému zajistit přístup technika servisní organizace k příslušným komponentům kamerového systému a po dobu přítomnosti zajistit dohled nad jeho činností.

8.4 Chránit své přístupové heslo k provádění exportu zaznamenaných dat. Heslo předat v zalepené a podepsané obálce řediteli příspěvkové organizace Název školy dle zřizovací listiny. V případě použití

Nahrávám...
Nahrávám...