dnes je 21.7.2024

Input:

Statut fondu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce (města)

7.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.12.2
Statut fondu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce (města)

Ing. Anna Matoušková

STATUT

FONDU PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU OBCE (MĚSTA).......

Článek 1

Účel fondu

Fond pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce (dále jen fond) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce (města) .......... usnesením č. ........ ze dne ........... v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Statut fondu stanoví pravidla pro poskytování finanční podpory fyzickým nebo právnickým osobám z rozpočtu obce na projekty, činnosti a aktivity v oblastech:

 • kultury a zachování kulturního dědictví

 • tělovýchovy a sportu mládeže

 • životního prostředí

 • ..................

Článek 2

Obecná ustanovení

1. Finanční podpora je právnickým a fyzickým osobám (dále žadatelům resp. příjemcům) poskytována z fondu formou programové dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž předmět, účel a podmínky stanoví jednotlivé programy v rámci oblastí podpory. Finanční podpora je žadatelům poskytována také na základě individuální žádosti na účel, který se neshoduje s účelem obcí/města (dále poskytovatelem) vyhlášených programů. Finanční podporu lze poskytnout též formou finančního daru.

2. Finanční podporu nelze poskytnou žadateli:

 • který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči obci (dále poskytovateli) nebo jí zřízeným příspěvkovým organizacím, dále vůči orgánům veřejné správy, zdravotním pojišťovnám nebo orgánům sociálního zabezpečení

 • který se nachází v úpadku nebo na něj byl podán insolvenční návrh

 • vůči kterému je navrhována nebo prováděna exekuce.

Tyto skutečnosti doloží žadatel zpravidla čestným prohlášením, které se nepožaduje v případě finanční podpory formou finančního daru.

3. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

Článek 3

Finanční zdroje a výdaje fondu

Zdroje fondu tvoří:

 1. prostředky  rozpočtu obce (města) určené usnesením zastupitelstva na příslušný rozpočtový rok,
 2. zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu z předchozích rozpočtových období,
 3. vratky nevyčerpaných prostředků od příjemců po vyúčtování z fondu dotovaných projektů,
 4. splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých z fondu,
 5. nařízené odvody, penále a pokuty související s porušením rozpočtové kázně nebo s neplněním smluvních podmínek ze strany příjemce dotace,
 6. ostatní příjmy, kterými jsou mj. peněžní dary, dotace nebo příspěvky přijaté obcí s účelovým určením k využití prostřednictvím fondu,
 7. přebytky hospodaření z minulých let přidělené usnesením zastupitelstva,
 8. příjmy z úroků z bankovního účtu fondu.

Použití fondu:

 1. na poskytnuté programové dotace a návratné finanční výpomoci poskytované příjemcům na schválený projekt v rámci jednotlivých poskytovatelem vyhlášených programů,
 2. na poskytnuté individuální dotace a návratné finanční výpomoci poskytované příjemcům na účel uvedený žadatelem v žádosti, který je v souladu s oblastmi podpory v rámci fondu a zároveň se neshoduje s účelem poskytovatelem vyhlášených programů,
 3. na poskytnuté finanční dary poskytované příjemcům na schválený projekt v rámci účelu, pro který byl fond zřízen,
 4. výdaje spojené s vedením bankovního účtu fondu.

Článek 4

Hospodaření s fondem a správa fondu

 1. Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu fondu v členění podle jednotlivých druhů příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet fondu je nedílnou součástí rozpočtu obce (města) a tvoří na příjmové stránce příslušné zdroje a ve výdajové části relevantní výdaje, které jsou realizovány v souladu s tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu na příslušné období.
 2. Celková výše objemu výdajové části rozpočtu fondu nesmí překročit výši objemu celkových zdrojů fondu.
 3. Správu fondu zabezpečuje ekonomické (finanční) oddělení obecního (městského) úřadu, které odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu, provádění převodů finančních prostředků dle dispozic příkazce finančních operací a poskytuje informace o finančním plnění rozpočtu fondu radě a zastupitelstvu obce (města).
 4. Návrh rozpočtu fondu na příslušný rok vypracovává ekonomické (finanční) oddělení a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu obce (města). Změny a úpravy schváleného rozpočtu fondu schvaluje zastupitelstvo, případně rada obce (města), je-li k tomu zmocněna.
 5. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém roce se převádějí do dalšího rozpočtového roku v rámci schvalování závěrečného účtu obce (města) a stávají se zdrojem fondu na tento následující rozpočtový rok. Převody prostředků z fondu do jiných fondů obce (města) jsou nepřípustné.

Část A – Programové dotace

Článek 5

Obecná pravidla programů

 1. Oblasti podpory (jejich předmět) a účel a podmínky jednotlivých programů v rámci dané oblasti podpory schvaluje zastupitelstvo obce (města) na základě návrhu nebo doporučení rady obce (města), výborů zastupitelstva nebo komisí rady obce (města). Programy obsahují minimálně náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 2. Prostředky fondu slouží na úhradu veškerých výdajů spojených s vedením a užíváním bankovního účtu fondu a ostatních výdajů nutných k zabezpečení účelu fondu.
 3. Objem finančních prostředků jednotlivých programů v rámci celkového objemu finančních prostředků je vymezen schváleným rozpočtem obce (města) na příslušný rozpočtový rok.
 4. Program včetně jeho podmínek schválený zastupitelstvem obce (města) je zveřejněn na úřední desce obce (města) na jejích webových stránkách minimálně po dobu 90 dnů, nejpozději však 30 dnů před počátkem lhůty stanovené pro podávání žádosti žadateli. Vyhlášení programu je zároveň zveřejněno v tištěném periodiku obce (města).
 5. Žádost o dotaci musí obsahovat minimálně náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a formulář žádosti, prostřednictvím kterého podává žadatel žádost o dotaci je přílohou příslušného programu, a to včetně všech požadovaných příloh. Formulář žádosti o dotaci je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce (města) nebo v tištěné podobě na podatelně obce (města) (případně v sekretariátu či kanceláři starosty).
 6. Žádosti o dotace projednávají příslušné orgány obce (města) např. rada obce (města), komise rady obce (města), případně je-li zastupitelstvem pověřen finanční výbor zastupitelstva obce (města). Předmětem posouzení doručených žádostí uvedenými orgány je jejich formální úplnost a zároveň zda věcně naplňují účel a podmínky programu. V rámci hodnocení v případě potřeby může uvedený orgán vyzvat žadatele k upřesnění či vysvětlení některých údajů uvedených v žádosti. Veškerá doplnění či upřesnění k žádosti musí žadatel poskytovateli doručit nejpozději do 10 pracovních dní od vyzvání.
 7. Z provedeného hodnocení žádostí vypracuje příslušný hodnotící orgán protokol, který bude obsahovat popis způsobu hodnocení žádostí, seznam žádostí navržených na podporu včetně výše navržené dotace jednotlivým žadatelům, seznam vyřazených a nepodpořených žádostí spolu se zdůvodněním. Na základě hodnotícího protokolu je orgánům obce (města) předložen k rozhodnutí návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu obce (města) pro konkrétní žadatele ve stanovené výši, na stanovený účel a dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
 8. poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje na základě předloženého návrhu příslušný orgán obce (města). Po rozhodnutí jsou nejpozději do 15 kalendářních dnů od ověření usnesení vyrozuměni o výsledku všichni žadatelé, zároveň je žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno, sdělen důvod nevyhovění žádosti.
 9. Dotace je z programu poskytována schválenému příjemci za
Nahrávám...
Nahrávám...